July 2010 - Psychologia kliniczna

Archive for July, 2010

7. Terapia moralna.

Rozdział ten bardzo ładnie przybliża czytelnikowi różne społeczności terapeutyczne jako uzupełnienie lub alternatywę leczenia szpitalnego. Może tylko nie podkreślono tu dostatecznie, że lecznictwo i opieka psychiatryczna są bardzo uzależnione od sposobu myślenia psychiatrów, a także od kulturowych cech populacji, z której pochodzą pacjenci. Przykładowo, w naszym ośrodku lekarz psychiatra ma od dawna obowiązek szczegołowego analizowania […]

 July 31, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

PODSUMOWANIE I WNIOSKI OGÓLNE

KONTROWERSJE W PSYCHOLOGII I FILOZOFII MEDYCYNY prof. zw. dr hab. med. Zdzisław FALICKI Najogólniej mówiąc, sam przegląd poruszanej tematyki wskazuje, że jest to opracowanie bardzo wszechstronne. Po zaznajomieniu się z treścią należy bezdyskusyjnie stwierdzić, że poruszane tu zagadnienia i problemy powinny stanowić podstawę wychowawczą przyszłych absolwentów Akademii Medycznej w Białymstoku. Ponadto wiele rozdziałów przedstawiono w […]

 July 31, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

PRZEPISY KOŃCOWE Art. 27

Niniejszy zbiór zasad etycznych i deontologicznych jest podstawą do orzekania Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Art. 28 Polskie Towarrystwo Farmaceutyczne ma statutowy obowiązek propagowania zasad etyki i deontologii zawartych w niniejszym zbiorze. Art. 29 W przypadku nieprzewidzianych w niniejszym zbiorze zasad etycznych i deontologicznych, farmaceuta powinien postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w orzeczeniach Sądu Koleżeńskiego […]

 July 31, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

ZASADY ETYCZNE I DEONTOLOGICZNE POLSKIEGO FARMACEUTY

WST~P Niniejsze zasady stosują się do farmaceutów, których działalność związana jest z produkcją, przechowywaniem, badaniem jakości oraz dystrybucją środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Zasady te stosuje się też do farmaceutów, którzy podejmują prace usługowe, badawcze, naukowe i dydaktyczne w zakresie farmacji i nauk pokrewnych, jak również w organach administracji państwowej na stanowiskach wymagających specjalistycznej wiedzy […]

 July 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

PRACOWNIK NAUKI JAKO KRZEWICIEL WIEDZY

7.1. Pracownik nauki upowszechnia w spofeczeństwie rzetelne wiadomości o nauce i jej osictgnięciach, nie ukrywając prry tym jej ograniczeń. 7.2. Pracownik nauki respektuje prawo człowieka do prawdy i stara się je urzeczywistnić. Rozdział 8 PRACOWNIK NAUKI JAKO CZŁONEK SPOŁECZEŃSTWA 8.1. W miarę swoich zainteresowań i możliwości pracownik nauki powinien wykorzystywać swq wiedzę, intelekt i autorytet […]

 July 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

KOMITET ETYKI W NAUCE PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK DOBRE OBYCZAJE W NAUCE ZBIÓR ZASAD I WYTYCZNYCH

Kto się zaciąga pod sztandar nauki. musi się wyrzec wszystkiego, co mogłoby go zepchnąć z drogi, sztandarem tym wskazywanej. Kazimierz Twardowski 1.1. Pracownika nauki obowiązują zasady etyki ogólnoludzkiej, a ponadto zasady dobrych obyczajów w nauce. 1.2. Pracownik nauki nie może żądać od swych współpracowników albo podwładnych zachowania sprzecznego z zasadami dobrych obyczajów w nauce. 1.3. […]

 July 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

VII. ZASADY KOŃCOWE

Art. 43 Aptekarz powinien wspierać działalność swego samorządu i brać udział w pracach izb aptekarskich, mając wzgląd na zwiększenie autorytetu zawodu oraz zapewnienie mu właściwej pozycji w społeczeństwie i należytych warunków pracy i płacy jego członków. Art. 44 W celu ochrony interesów zawodowch aptekarz nie czyni niczego, co byłoby korzystne dla ludzi bądź organizacji mających […]

 July 29, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

VI. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC SPOł,ECZEŃSTWA

Art. 38 Aptekarz powinien troszczyć się o racjonalną gospodarkę lekami, nie umniejszając praw chorego, zapobiegać w miarę motliwości ich nadu~ywania i marnotrawieniu. ,’ Art. 39 Aptekarz powinien popularyzować kulturę zdrowotną, przeciwstawiając się praktykom i postawom szkodliwym dla zdrowia społeczeństwa. 194 Art. 40 Aptekarz powinien współdziałać w zakresie oświaty zdrowotnej. ~c oświatę farmaceutyczną, przeciwdziałać praktykom uznanym […]

 July 29, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

V. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW OCHRONY ZDROWIA

Art. 34 Aptekarz współpracę z przedstawicielami innych zawodów medycznych powinien opierać na zasadzie partnerstwa i doceniania roli tych zawodów w opiece nad chorymi. Art. 35 Stosunek aptekarza do pracujących w ochronie zdrowia członków zawodów niemedycznych, powinien opierać się na szacunku i uznaniu ich odrębnych kwalifikacji. Art. 36 Aptekarz nie mole wobec pacjenta dyskredytować terapeutycznego postępowania […]

 July 29, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

IV. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC CZŁONKÓW ZAWODU

Art. 24 Stosunki między aptekarzami powinny opierać się na wzajemnym szacunku, lojalności, koleżeństwie i solidarności. Powinni oni dzielić się swoimi doświadczeniami i służyć sobie wzajemną pomocą. Ocena innych aptekarzy powinna być sprawiedliwa, a krytykę należy formułować w sposób kulturalny i bezstronny dla osoby ocenianej. 192 Art. 25 Na aptekarzach mających większe doświadczenie zawodowe ciąży obowiązek […]

 July 28, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna