7. Terapia moralna.

Rozdział ten bardzo ładnie przybliża czytelnikowi różne społeczności terapeutyczne jako uzupełnienie lub alternatywę leczenia szpitalnego. Może tylko nie podkreślono tu dostatecznie, że lecznictwo i opieka psychiatryczna są bardzo uzależnione od sposobu myślenia psychiatrów, a także od kulturowych cech populacji, z…

PODSUMOWANIE I WNIOSKI OGÓLNE

KONTROWERSJE W PSYCHOLOGII I FILOZOFII MEDYCYNY prof. zw. dr hab. med. Zdzisław FALICKI Najogólniej mówiąc, sam przegląd poruszanej tematyki wskazuje, że jest to opracowanie bardzo wszechstronne. Po zaznajomieniu się z treścią należy bezdyskusyjnie stwierdzić, że poruszane tu zagadnienia i problemy…

PRZEPISY KOŃCOWE Art. 27

Niniejszy zbiór zasad etycznych i deontologicznych jest podstawą do orzekania Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Art. 28 Polskie Towarrystwo Farmaceutyczne ma statutowy obowiązek propagowania zasad etyki i deontologii zawartych w niniejszym zbiorze. Art. 29 W przypadku nieprzewidzianych w niniejszym zbiorze…

ZASADY ETYCZNE I DEONTOLOGICZNE POLSKIEGO FARMACEUTY

WST~P Niniejsze zasady stosują się do farmaceutów, których działalność związana jest z produkcją, przechowywaniem, badaniem jakości oraz dystrybucją środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Zasady te stosuje się też do farmaceutów, którzy podejmują prace usługowe, badawcze, naukowe i dydaktyczne w zakresie…

PRACOWNIK NAUKI JAKO KRZEWICIEL WIEDZY

7.1. Pracownik nauki upowszechnia w spofeczeństwie rzetelne wiadomości o nauce i jej osictgnięciach, nie ukrywając prry tym jej ograniczeń. 7.2. Pracownik nauki respektuje prawo człowieka do prawdy i stara się je urzeczywistnić. Rozdział 8 PRACOWNIK NAUKI JAKO CZŁONEK SPOŁECZEŃSTWA 8.1.…

KOMITET ETYKI W NAUCE PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK DOBRE OBYCZAJE W NAUCE ZBIÓR ZASAD I WYTYCZNYCH

Kto się zaciąga pod sztandar nauki. musi się wyrzec wszystkiego, co mogłoby go zepchnąć z drogi, sztandarem tym wskazywanej. Kazimierz Twardowski 1.1. Pracownika nauki obowiązują zasady etyki ogólnoludzkiej, a ponadto zasady dobrych obyczajów w nauce. 1.2. Pracownik nauki nie może…

VII. ZASADY KOŃCOWE

Art. 43 Aptekarz powinien wspierać działalność swego samorządu i brać udział w pracach izb aptekarskich, mając wzgląd na zwiększenie autorytetu zawodu oraz zapewnienie mu właściwej pozycji w społeczeństwie i należytych warunków pracy i płacy jego członków. Art. 44 W celu…

VI. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC SPOł,ECZEŃSTWA

Art. 38 Aptekarz powinien troszczyć się o racjonalną gospodarkę lekami, nie umniejszając praw chorego, zapobiegać w miarę motliwości ich nadu~ywania i marnotrawieniu. ,’ Art. 39 Aptekarz powinien popularyzować kulturę zdrowotną, przeciwstawiając się praktykom i postawom szkodliwym dla zdrowia społeczeństwa. 194…

V. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW OCHRONY ZDROWIA

Art. 34 Aptekarz współpracę z przedstawicielami innych zawodów medycznych powinien opierać na zasadzie partnerstwa i doceniania roli tych zawodów w opiece nad chorymi. Art. 35 Stosunek aptekarza do pracujących w ochronie zdrowia członków zawodów niemedycznych, powinien opierać się na szacunku…