Osobowość młodzieży niepełnosprawnej w świetle badań eksperymentalnych.

1. Badania nad osobowością niewidomych i niedowidzących. Z przedstawionego zarysu badań eksperymentalnych nad osobowością młodzieży niewidomej zdaje się wynikać, że młodzież tę charakteryzuje negatywny obraz siebie, zaniżona samoocena, zmniejszone poczucie bezpieczeństwa, lękliwość, napięcie emocjonalne wyrażające się m.in. w reakcjach agresywności,…

W pracy profilaktycznej,

aby osiągnąć optymalne wyniki, niezbędny jest szeroki udział średniego personelu medycznego i pracowników wielu dyscyplin paramedycznych. Na podstawie zespołowej pracy, psychiatria indywidualizuje cele stosowanej psycho-i socjoterapiioraz stosowanych technik i metod, aby wybrać najodpowiedDlC) SZC. Głównymi celami u chorych na przewlekłe…

Psychoterapia.

Definicja i istota psychoterapii. W ramach modelu medycznego psychoterapię ujmujemy jako świadome, planowe oraz systematyczne oddziaływanie i wywieranie wpływu na psychikę chorego lub pacjenta z zaburzeniami przez udzielającego pomocy, który ma określone kwalifikacje fachowe. Celem tego oddziaływania jest poprawa stanu…

FAZY OBEJMUJĄCE RODZINĘ

1. zaprzeczanie, niedowierzanie – może być tu zwrócenie się do wróżek, bioenergoterapeutów; 2. gniew skierowany na lekarzy i personel medyczny, poczucie winy; 3. przygotowawcza żałoba – im więcej smutku wyrażone jest przed śmiercią tym łagodniej przebiega proces żałoby. Jeżeli członkowie…

Choroba afektywna jednobiegunowa.

Podstawowymi lekami używanymi w celu farmakologicznej profilaktyki depresji okresowej nawracającej, stanowiącej główną postać choroby afektywnej jednobiegunowej, są obecnie leki przeciwdepresyjne. Ponieważ średnia długość trwania. fazy (epizodu) depresji w przebiegu tej choroby wynosi około 6 miesięcy, zatem w leczeniu epizodu depresji…

Farmakologiczna profilaktyka chorób afektywnych.

Choroba afektywna dwubiegunowa. Dla profilaktyki choroby afektywnej dwubiegunowej stosuje się leki ncrmnymiczne (muld-stabilizing drugs) , takie jak sole litu, karbamazepina oraz pochodne kwasu walproinowegu. Często jako leki pomocnicze używane są również leki neuroleptyczne. Wskazanie do rzzpcczęcia farmakologicznej profilaktyki stanowi przebycie…

Farmakologiczna profilaktyka chorób psychicznych.

Pojęcie farmakologicznej profilaktyki w psychiatrii. Profilaktykę farmakologiczną, rozumianą jako prewencję wtórną, rozpoczyna się już po wystąpieniu objawów danej choroby i realizuje się przez długotrwałe, ciągłe lub okresowe podawanie środków farmakologicznych. Profilaktyka raka jest obecnie powszechnie stosowana w wielu chorobach przewlekłych…

PRZEBIEG KRYZYSU CHOROBY TERMINALNEJ

Kübler – Ross wyodrębnia pewne etapy przebiegu tego kryzysu: 1. szok i zaprzeczanie – mechanizm zaprzeczania rzeczywistości, który występuje prawie u wszystkich chorych terminalnie, nie tylko na początku choroby ale też i później. Zaprzeczenie działa jak bufor przeciwko szokującym wiadomościom,…