Badanie stanu cielesnego.

Psychiatrom zarzuca się niekiedy, że ich zainteresowanie stanem psychicznym chorego powoduje lekceważenie stanu somatycznego. Niektórzy lekarze innych specjalności pozwalają sobie nawet na uszczypliwe uwagi podważające kompetencje lekarskie psychiatrów. Trudno się z tym zgodzić. W naszym podręczniku staramy się wykazywać związki…

Nie bez znaczenia jest też charakter pisma i popełniane błędy.

Schemat badania psychiatrycznego Zachowanie się i napęd psychoruchowy: ruchliwość, bezruch, stereotypie, kompulsje, zachowanie posłuszne, spokojne, taktowne, zborne, oporne, aroganckie, dziwaczne, błazeńskie, bez poczucia dystansu, zahamowanie, otamowanie, pobudzenie, podniecenie psychoruchowe, aktywność celowa. Wyraz twarzy: pogodny, ponury, zbolały, zgnębiony, mimika żywa lub…

Ocena stanu psychicznego.

Życiorys pacjenta. Przy zbieraniu danych biograficznych od samego pacjenta możemy się posłużyć kwestionariuszem wywiadu przedmiotowego, odpowiednio modyfikując lub rozszerzając poszczególne pytania. Niedocenianym źródłem informacji jest życiorys napisany własnoręcznie przez chorego. Jego napisania możemy oczekiwać ud pacjentów współpracujących z lekarzem, którzy…

Rozdział III. Treningi relaksacyjne jako zabiegi higieny psychicznej.

1. Pojęcie i charakterystyka treningów relaksacyjnych. Treningi relaksacyjne są ważną grupą zabiegów higieny psychicznej, psychoterapii czy różnych innych form terapii, ponieważ stanowią one jakby punkt wyjścia, ogniwo początkowe form psychoterapii i autopsychoterapii. Relaks rozumiemy ( za prof. Siekiem ) jako…

Okres dojrzałości:

kiedy chory wstąpił w związki małżeńskie, ewentualne związki pozamałżeńskie, potomstwo (liczba, wiek, płeć, uzdolnienia, relacje między dziećmi, choroby i przyczyny zgonów) : u kobiet ciąże, ich przebieg, poronienia sztuczne i samoistne, porody, połogi, ostatnia miesiączka, dolegliwości okresu przekwitania (menopauzy) .…

Znaczenie wywiadów w badaniu psychiatrycznym.

Wywiad przedmiotowy, zwany nieraz wywiadem obiektywnym, chociaż jego obiektywizm może być wątpliwy, gdy pochodzi od rodziny, ma w psychiatrii szczególnie ważne znaczenie. Zestawienie danych wywiadu, uzyskanego od otoczenia, z wypowiedziami pacjenta i własnymi spostrzeżeniami poczynionymi w czasie badania, składa się…

Badania psychiatrycznego nie można prowadzić według z góry ustalonego schematu.

W niektórych przypadkach dobrze jest-dla potwierdzenia, iż chodzi o badanie lekarskie-zbadać chorego somatycznie. Unikniemy w ten sposób zarzutu, jaki niektórzy chorzy adresują do personelu, że nie byli dotąd badani, a jedynie, rozmawiali”z lekarzem. Podczas pierwszego kontaktu z pacjentem nawiązujemy z…

Główne cele i zadania higieny psychicznej.

Higienę psychiczną rozumiemy w tej książce jako dziedzinę wiedzy z pogranicza psychologii, medycyny i pedagogiki, która uczy jak zachowywać zdrowie psychiczne, utrzymywać zadowolenie z życia i komfort psychiczny oraz zdolność skutecznego i sprawne go działania, a także jak przeciwdziałać degradacyjnym…

Badanie psychiatryczne.

Uwagi ogólne W obecnie obowiązujących programach studiów lekarskich przywiązuje się dużą wagę do zagadnień komunikacji międzyludzkiej. Kontaktowanie się lekarza, ale także psychologa czy innego pracownika służy zdrowia, z człowiekiem chorym nie jest darem wrodzonym, choć wrażliwość człowieka i poczucie taktu…