Zapobieganie jatropatogenii.

Zachowania terapeutyczne. O błędach jatrogennych, czyli o jauopatogenii, mówi się studentom medycyny mało, w każdym razie z własnego doświadczenia dydaktycznego wiem, że o sposobach komunikowania się z chorym studenci dowiadują się w czasie zajęć z psychologii lekarskiej i psychiatrii, i…

Zakres psychiatrii oraz jej miejsce w kulturze i wśród innych dyscyplin nauki Adam Bilikiewicz.

Wychodząc z leksykalnego określenia, psychiatria jest dziedziną medycyny, której przedmiotem zainteresowania są zaburzenia psychiczne z ich licznymi uwarunkowaniami rodzinna-genetycznymi, konstytucjonalnymi, biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi. Obejmuje ich etiologię, patogenezę, symptomatologię, klinikę i leczenie. Można przytoczyć wiele argumentów przemawiających na korzyść tezy,…

Plan postępowania diagnostycznego.

Lekarz nie powinien się sugerować ani rozpoznaniem podsuwanym mu przez rodzinę, ani dotychczasowymi rozpoznaniami widniejącymi w posiadanych przez pacjenta kartach informacyjnych z poprzednich pobytów w szpitalach. Rozpoznanie choroby jest stawiane przez lekarza na podstawie jego własnych badań i przemyśleń. Osobiście…

Badania pomocnicze.

Specjalnym badaniom dodatkowym są poświęcone dalsze rozdziały. Tutaj wspomnę o badaniach podstawowych. Nie należy bynajmniej u wszystkich chorych wykonywać kompletu badań. Lekarze nie umieją jeszcze myśleć kategoriami ekonomicznymi. Psychicznie chorzy są przeważnie zdrowi pod względem somatycznym. Badając stan somatyczny i…

Badanie stanu cielesnego.

Psychiatrom zarzuca się niekiedy, że ich zainteresowanie stanem psychicznym chorego powoduje lekceważenie stanu somatycznego. Niektórzy lekarze innych specjalności pozwalają sobie nawet na uszczypliwe uwagi podważające kompetencje lekarskie psychiatrów. Trudno się z tym zgodzić. W naszym podręczniku staramy się wykazywać związki…

Psychiatria konsultacyjna.

Psychiatria związków z medycyną Halina W urduszko-tys kaw skd. Konsultacja psychiatryczna Modele konsultacji Konsultacja jako proces Czynniki wpływające na skuteczność pracy konsultanta Działalność edukacyjna konsultanta Badania naukowe. Psychiatria środowiskowa i organizacja ochrony zdrowia psychicznego Teresą StuńczukowuTradycyjne formy oddziaływań środowiskowych na…

Nie bez znaczenia jest też charakter pisma i popełniane błędy.

Schemat badania psychiatrycznego Zachowanie się i napęd psychoruchowy: ruchliwość, bezruch, stereotypie, kompulsje, zachowanie posłuszne, spokojne, taktowne, zborne, oporne, aroganckie, dziwaczne, błazeńskie, bez poczucia dystansu, zahamowanie, otamowanie, pobudzenie, podniecenie psychoruchowe, aktywność celowa. Wyraz twarzy: pogodny, ponury, zbolały, zgnębiony, mimika żywa lub…

Ocena stanu psychicznego.

Życiorys pacjenta. Przy zbieraniu danych biograficznych od samego pacjenta możemy się posłużyć kwestionariuszem wywiadu przedmiotowego, odpowiednio modyfikując lub rozszerzając poszczególne pytania. Niedocenianym źródłem informacji jest życiorys napisany własnoręcznie przez chorego. Jego napisania możemy oczekiwać ud pacjentów współpracujących z lekarzem, którzy…

Okres dojrzałości:

kiedy chory wstąpił w związki małżeńskie, ewentualne związki pozamałżeńskie, potomstwo (liczba, wiek, płeć, uzdolnienia, relacje między dziećmi, choroby i przyczyny zgonów) : u kobiet ciąże, ich przebieg, poronienia sztuczne i samoistne, porody, połogi, ostatnia miesiączka, dolegliwości okresu przekwitania (menopauzy) .…

Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych

Określenie i pozycja nozologicznaEpidemiologia i ryzyko zachorowania Etiologia i patogeneza Przebieg choroby Podział psychoz schizofrenicznych Objawy osiowe schizofrenii Inne objawy charakterystyczne dla schizofrenii Kryteria diagnostyczne schizofrenii Postacie kliniczne Cec zenie Rokowanie Schizofrenia a zespoły schizofrenoidalne (schizotypowe, schizofrenopodobne) Paranoja i reakcje…