Zaburzenia psychiczne i samobójstwa.

Prowadzone głównie przez psychiatrów badania nad rolą zaburzeń psychicznych w kształtowaniu wskaźników samobójstw wskazują na znaczny udział osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym z psychozami) w populacji osób odbierających sobie życie. Badania te spotkały się z ostrą i często uzasadnioną…

Epidemiologia samobójstw.

Rozpowszechnienie samobójstw w poszczególnych krajach jest bardzo zróżnicowane. Wskaźnik rocznej liczby samobójstw jest zawarty w szerokich granicach od 0, 1 (w Egipcie) do ponad-40 (na Węgrzech, w Rosji, na Litwie) na 100000 ludności. Polska zajmuje pośrednie miejsce między krajami o…

PSYCHOLOGIA KRYZYSU

Uzupełnienie do wykładu o INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W PROCESIE ŻAŁOBY, dotyczącej osób o próbach samobójczych. Klienci są proszeni o pisanie klepsydr, co chcę na niej umieścić i po tym się orientuje co jest dla niego w życiu najważniejsze, jakie są cele…

Patogeneza i epidemiologia.

Ze względu na fakt, iż w odniesieniu do zaburzeń osobowości większość badań przeprowadzono nad osobowością dyssocjalną (inaczej: psychopatią czy osobowością nieprawidłową) , w tym jedynie zakresie-w porównaniu do innych postaci klinicznych tzw.swoistych zaburzeń osobowości-dysponujemy licznymi, aczkolwiek różnej wartości danymi. W…

Wróćmy do naszego pacjenta z tym objawem chęci użycia ostrego narzędzia w celu unieszkodliwienia własnej matki i przyszłej żony

(tak a propo jest już po ślubie). Jedną z takich ważnych rzeczy, którą pacjent przywoływał ze swoich doświadczeń, które jego zdaniem kształtowały obraz samego siebie było to, że on nielubiany przez swoich rówieśników, zwłaszcza w szkole podstawowej, nikt się nie…

Definicje.

Teorie cech osobowości charakteryzują się klasyfikowaniem ludzi z perspektywy ich stałych właściwości (dyspozycji) psychofizycznych, czyli cech. Cecha to hipotetyczny komponent osobowości, definiowany przez przypisywanie ogólnej nazwy zbiorowi wspć (występujących zachowań. Opisujemy np.daną osobę w kategoriach cech jako nieufną, agresywną, egocentryczną,…

Zaburzenia osobowości.

Wstęp. Zaburzenia osobowości są jednym z najbardziej złożonych i spornych zagadnieńwspółczesnej psychiatrii i psychologii klinicznej. Z przeglądu literatury przedmiotu wynika, że w dotychczasowych koncepcjach i badaniach nad zaburzeniami osobowości można wyróżnić cztery podstawowe kierunki teoretyczne: konstytucjonalne teorie typologiczne, teorie dynamiczne,…

Leczenie zaburzeń seksualnych.

W przeszłości celem leczenia zaburzeń seksualnych było usuwanie objawów albo poprzez leczenie ukierunkowane na objaw bądź na jego przyczyny. Obecnie, zgodnie z definicją zdrowia seksualnego WHO z 1986 roku (, zdrowie seksualne jest integracją biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych. aspektów…