February 2010 - Psychologia kliniczna

Archive for February, 2010

Zaburzenia psychiczne i samobójstwa.

Prowadzone głównie przez psychiatrów badania nad rolą zaburzeń psychicznych w kształtowaniu wskaźników samobójstw wskazują na znaczny udział osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym z psychozami) w populacji osób odbierających sobie życie. Badania te spotkały się z ostrą i często uzasadnioną krytyką socjologów, którzy zarzucają, że zawierają uproszczone wnioski dowodzące, iż samobójstwa są głównie uwarunkowane czynnikami […]

 February 28, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

INTERWENCJA W PROCESIE ŻAŁOBY

Wg. psychoanalizy żałoba jest to niezdolność do odczuwania bólu po stracie bliskiej osoby, która może być niebezpieczna w procesie żałoby; Szekspir pisał : “ daj ujście w słowach bezgłośny żal będzie drążyć cię szeptem, aż serce ci pęknie…” Sam Freud po śmierci córki napisał: “ chociaż wiem, że ten bolesny stan po śmierci ukochanej córki […]

 February 28, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Epidemiologia samobójstw.

Rozpowszechnienie samobójstw w poszczególnych krajach jest bardzo zróżnicowane. Wskaźnik rocznej liczby samobójstw jest zawarty w szerokich granicach od 0, 1 (w Egipcie) do ponad-40 (na Węgrzech, w Rosji, na Litwie) na 100000 ludności. Polska zajmuje pośrednie miejsce między krajami o najwyższym i najniższym wskaźniku samobójstw. Ich liczba w naszym kraju wynzsi zkoło 15/100000 ludności, w […]

 February 28, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Samobójstwa i zaburzenia psychiczne (zwłaszcza depresje).

Geneza samobójstwa. Według szacunkowych danych Światowej Organizacji Zdrowia codziennie ginie ponad 1300 osób w wyniku zamachu samobójczego. Oznacza to, że na świecie rzeźnie około 500000 osób odbiera sobie życie. Liczba prób samobójczych jest prawdopodobnie około 15 razy większa. W próbach udzielania odpowiedzi na pytanie, dlaczeg życie, wysuwane są dwie, pozornie przeciwstawne tezy. ludzie odbierają sobie. […]

 February 28, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

PSYCHOLOGIA KRYZYSU

Uzupełnienie do wykładu o INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W PROCESIE ŻAŁOBY, dotyczącej osób o próbach samobójczych. Klienci są proszeni o pisanie klepsydr, co chcę na niej umieścić i po tym się orientuje co jest dla niego w życiu najważniejsze, jakie są cele życiowe. Proszeni są również o pisanie nekrologów. Zadaje się pytania o rodzicach : – co […]

 February 27, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Patogeneza i epidemiologia.

Ze względu na fakt, iż w odniesieniu do zaburzeń osobowości większość badań przeprowadzono nad osobowością dyssocjalną (inaczej: psychopatią czy osobowością nieprawidłową) , w tym jedynie zakresie-w porównaniu do innych postaci klinicznych tzw.swoistych zaburzeń osobowości-dysponujemy licznymi, aczkolwiek różnej wartości danymi. W przybliżeniu ocenia się, że osobowość dyssocjalna występuje u około 3%populacji i 3-10 razy częściej u […]

 February 26, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Wróćmy do naszego pacjenta z tym objawem chęci użycia ostrego narzędzia w celu unieszkodliwienia własnej matki i przyszłej żony

(tak a propo jest już po ślubie). Jedną z takich ważnych rzeczy, którą pacjent przywoływał ze swoich doświadczeń, które jego zdaniem kształtowały obraz samego siebie było to, że on nielubiany przez swoich rówieśników, zwłaszcza w szkole podstawowej, nikt się nie chciał z nim bawić, kolegować, nikt go nie kochał, był dobry intelektualnie, brali od niego […]

 February 26, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Definicje.

Teorie cech osobowości charakteryzują się klasyfikowaniem ludzi z perspektywy ich stałych właściwości (dyspozycji) psychofizycznych, czyli cech. Cecha to hipotetyczny komponent osobowości, definiowany przez przypisywanie ogólnej nazwy zbiorowi wspć (występujących zachowań. Opisujemy np.daną osobę w kategoriach cech jako nieufną, agresywną, egocentryczną, lękową, chwiejną emocjonalnie itp., zakładając, że pod podanymi nazwami powszechnie rozumie się określone zbiory zachowań. […]

 February 26, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Zaburzenia osobowości.

Wstęp. Zaburzenia osobowości są jednym z najbardziej złożonych i spornych zagadnieńwspółczesnej psychiatrii i psychologii klinicznej. Z przeglądu literatury przedmiotu wynika, że w dotychczasowych koncepcjach i badaniach nad zaburzeniami osobowości można wyróżnić cztery podstawowe kierunki teoretyczne: konstytucjonalne teorie typologiczne, teorie dynamiczne, teorie systemowe, teorie cech osobowości. Konstytucjonalne teorie typologiczne, które dominowały począwszy od starożytności do lat […]

 February 26, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Leczenie zaburzeń seksualnych.

W przeszłości celem leczenia zaburzeń seksualnych było usuwanie objawów albo poprzez leczenie ukierunkowane na objaw bądź na jego przyczyny. Obecnie, zgodnie z definicją zdrowia seksualnego WHO z 1986 roku (, zdrowie seksualne jest integracją biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych. aspektów życia seksualnego, ważnych dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości’) , celem leczenia jest doskonalenie […]

 February 25, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna