Psychologia kliniczna

V. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW OCHRONY ZDROWIA

Art. 34 Aptekarz współpracę z przedstawicielami innych zawodów medycznych powinien opierać na zasadzie partnerstwa i doceniania roli tych zawodów w opiece nad chorymi. Art. 35 Stosunek aptekarza do pracujących w ochronie zdrowia członków zawodów niemedycznych, powinien opierać się na szacunku…

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC CHOREGO Art. 9 Aptekarz wykonujący swe obowiązki zawodowe zobowiązany jest do: 1. udzielenia jednakowo troskliwej pomocy fachowej wszystkim zwracającym ‘, się o nią osobom; 2. udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w ramach posiadanej wiedzy fachowej;…

KODEKS ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE3

Aptekarz podejmując wykonywanie zawodu, świadomie i dobrowolnie bierze na siebie obowiązek służenia chorym. Wykazując troskę o zdrowie publiczne oraz posługując się niniejszymi wskazaniami w ‘zyciu zawodowym i osobistym. Aptekarz w działalności swojej powinien kierować się wiadomościami fachowymi, wartościami humanistycznymi oraz…

ASPEKTY MORALNE ZAWODU FARMACEUTY

Uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 19 października 1995r. nowej wersji “Zasad etycznych i deontologicznych polskiego farmaceuty” [ 1 ] sprawiło, że w obliczu rozważań o możliwości uchwalenia Ustawy o wykonywaniu zawodu farmaceuty, dokument zasługuje na szczególną uwagę.…

5.3. Podsumowanie.

1 ) Stan zdrowia Utopian jest bardzo dobry. Co ma na to największy wpływ? Zdrowe środowisko przyrodnicze i społeczne – tutaj utopiści są zgodni. Następnie – to dotyczy tylko pewnej grupy – udoskonalona sztuka medyczna i doskonała organizacja służby zdrowia.…