Psychologia kliniczna

9. Medycyna i zdrowie utopian.

Jest to szczegółowe omówienie różnych rodzajów utopii, a także różnic między rodzajami utopii. Problem na ogół mało znany i warto, by studenci AMB byli z tym zaznajomieni, tym bardziej, że utopia jawi się najczęściej jako coś jednolitego. Okazuje się natomiast,…

8. Czy brak zaangażowania to ucieczka przed cierpieniem.

Rozdział ten przedstawia filozofię stoicką i jest komentarzem do niej. Autorka słusznie zwraca uwagę, że potocznie używane wyrażenia np. “stoicki spokój” skłaniają do niewłaściwego pojmowania tej filozofii “która dotyka najgłębszych, najistotniejszych problemów egzystencjalnych i moralnych (i która przedstawia je) z…

7. Terapia moralna.

Rozdział ten bardzo ładnie przybliża czytelnikowi różne społeczności terapeutyczne jako uzupełnienie lub alternatywę leczenia szpitalnego. Może tylko nie podkreślono tu dostatecznie, że lecznictwo i opieka psychiatryczna są bardzo uzależnione od sposobu myślenia psychiatrów, a także od kulturowych cech populacji, z…

PODSUMOWANIE I WNIOSKI OGÓLNE

KONTROWERSJE W PSYCHOLOGII I FILOZOFII MEDYCYNY prof. zw. dr hab. med. Zdzisław FALICKI Najogólniej mówiąc, sam przegląd poruszanej tematyki wskazuje, że jest to opracowanie bardzo wszechstronne. Po zaznajomieniu się z treścią należy bezdyskusyjnie stwierdzić, że poruszane tu zagadnienia i problemy…

PRZEPISY KOŃCOWE Art. 27

Niniejszy zbiór zasad etycznych i deontologicznych jest podstawą do orzekania Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Art. 28 Polskie Towarrystwo Farmaceutyczne ma statutowy obowiązek propagowania zasad etyki i deontologii zawartych w niniejszym zbiorze. Art. 29 W przypadku nieprzewidzianych w niniejszym zbiorze…

ZASADY ETYCZNE I DEONTOLOGICZNE POLSKIEGO FARMACEUTY

WST~P Niniejsze zasady stosują się do farmaceutów, których działalność związana jest z produkcją, przechowywaniem, badaniem jakości oraz dystrybucją środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Zasady te stosuje się też do farmaceutów, którzy podejmują prace usługowe, badawcze, naukowe i dydaktyczne w zakresie…

PRACOWNIK NAUKI JAKO KRZEWICIEL WIEDZY

7.1. Pracownik nauki upowszechnia w spofeczeństwie rzetelne wiadomości o nauce i jej osictgnięciach, nie ukrywając prry tym jej ograniczeń. 7.2. Pracownik nauki respektuje prawo człowieka do prawdy i stara się je urzeczywistnić. Rozdział 8 PRACOWNIK NAUKI JAKO CZŁONEK SPOŁECZEŃSTWA 8.1.…

KOMITET ETYKI W NAUCE PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK DOBRE OBYCZAJE W NAUCE ZBIÓR ZASAD I WYTYCZNYCH

Kto się zaciąga pod sztandar nauki. musi się wyrzec wszystkiego, co mogłoby go zepchnąć z drogi, sztandarem tym wskazywanej. Kazimierz Twardowski 1.1. Pracownika nauki obowiązują zasady etyki ogólnoludzkiej, a ponadto zasady dobrych obyczajów w nauce. 1.2. Pracownik nauki nie może…

VII. ZASADY KOŃCOWE

Art. 43 Aptekarz powinien wspierać działalność swego samorządu i brać udział w pracach izb aptekarskich, mając wzgląd na zwiększenie autorytetu zawodu oraz zapewnienie mu właściwej pozycji w społeczeństwie i należytych warunków pracy i płacy jego członków. Art. 44 W celu…

VI. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC SPOł,ECZEŃSTWA

Art. 38 Aptekarz powinien troszczyć się o racjonalną gospodarkę lekami, nie umniejszając praw chorego, zapobiegać w miarę motliwości ich nadu~ywania i marnotrawieniu. ,’ Art. 39 Aptekarz powinien popularyzować kulturę zdrowotną, przeciwstawiając się praktykom i postawom szkodliwym dla zdrowia społeczeństwa. 194…