Psychologia kliniczna

Przewlekłe późne następstwa, które niekiedy przejawiają się przez dziesiątki lat, określa się.

jaku trwałe zmiany osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej-(np.u byłych więźniów obozów koncentracyjnych). Zaburzenia adaptacyjne stwierdza się zwykle nie dłużej niż w miesiąc po, zaistnieniu sytuacji trudnej lub zmiany życiowej(np.migracja, utrata osoby bliskiej, zatrudnienia, przejście na emeryturę itp., wystąpienie choroby somatycznej).…

Nerwica hipochondryczna.

Istnienie tej postaci nerwicy jest podawane w wątpliwość, ponieważ zespół hipochondryczny zwykle występuje w przebiegu innych zaburzeń, np.schizofrenii czy depresji, jako objaw zaś w nerwicy natęctw, nerwicy lękowej. Niekiedy hipochondryczne nastawienie jest charakterystyczne dla całego życia pacjenta, można wtedy je…

U najbliższych krewnych tych chorych zaburzenia psychiczne występują częściej niż u pacjentów z innymi nerwicami.

Mniej więcej u 50%chorych stwierdza się cechy zscbowości anankastycznej. Istota przeżywanego konfliktu sprowadza się często dz walki między potrzebami a zasadami. Obraz kliniczny-pacjenci często sprawiają wrażenie skutych, ruchy są mało płynne, brak rozluźnienia postawy ciała i wyrazu twarzy. Widoczne jest…

Stres biologiczny i psychologiczny

Pionierem tematu, pojęcia stres był fizjolog W. Cannon, twórca Teorii Homeostazy. Opisywał reakcje człowieka na stres, fizjologiczny mechanizm adaptacji do stresu. Cannon nie używał określenia stres a: napięcie, zaburzenia. Jego teoria zakłada, że ustrój może prawidłowo funkcjonować tylko w takich…

Przebieg i całowanie przedstawiają się bardzo rozmaicie.

U pacjentów z cechami osobowości histerycznej nierzadko występuje szybkie ustąpienie objawów, niekiedy również nawrotów i wystąpienie innych zespołów psychopatologicznych. U pacjentów, u których decydującą rolę w wystąpieniu objawów odegrały czynniki sytuacyjne, możliwe jest utrwalenie zaburzeń, np.przy braku dostatecznej motywacji do…

Zaburzenia dysocjacyjne

Obraz kliniczny jest bardzo różnorodny, zmienny, bogaty w liczne objawy, imitujące”różne choroby somatyczne i neurologiczne, ekspresyjne, mające niekiedy symboliczny charakter, przekazujące określone treści i komunikaty otoczenia, zależne od wyobrażeń, wiedzy i pragnień chorego. Zaburzenia czuciowa-ruchowe obejmują hipo-i hiperfunkcje, mogą mieć…

Pacjentka w wieku 48 lat.

Po zabiegu ivrzerezwmii zaczęła zgłaszać skargi na obniżenie nastroju, trudności podjęcia jakiejkolwiek aktywności, poczucie osłabienia, brak chęci do czegokolwiek, myśli o bezsensowności życia, beznadziejności swojej sytuacji, brak łaknienia, budzenie się o około czwartej nad ranem i niemożność ponownego zaśnięcia. Po…

Chronotyp poranny – wieczorny

można określić nie tylko na podstawie parametrów fizjologicznych ale i za pomocą metod psychologicznych, tj. wywiad dotyczący pól aktywności i wypoczynku oraz najbardziej znany Kwestionariusz Typów rannych –wieczornych Horne i O’stberga (w pol. Wersji J. Terelaka). Zmniejszenie efektów stresu chronopsychologicznego…

Rozpoznanie i obraz kliniczny.

1. Fobie proste, izolowane-np.wysokości, burz, zwierząt-są najbardziej zbliżone do objawów nie zaliczanych do patologii, ale mogą przez swoją intensywność i stopień zakłócenia normalnego życia nabrać charakteru chorobowego. Liczba poszczególnych fobii jest duża, niekiedy u jednego chorego jednocześnie występuje kilka fobii,…