Psychologia kliniczna

Leki przeciwdepresyjne.

Wstęp. Wprowadzenie leków przeciwdepresyjnych do lecznictwa psychiatrycznego w końcu lat pięćdziesiątych stworzyło zupełnie nowe perspektywy pomocy chorym z depresją. Do tego czasu jedyną metodą aktywnego leczenia depresji były elektrowstrząsy, które są wciąż przydatnym sposzbem leczenia depresji, jednak dzięki lekom, zakres…

Interakcje.

Interakcje neuroleptyków zachodzą na poziomie farmakokinetycznym i farmakodynamicznym. Nie są one zbyt dobrze poznane. Z tego względu najlepiej unikać łączenia wielu leków. Za mało celowe uważa się łączenie neuroleptyków fenniazynowych z lekami przeciwdepresyjnymi, z inhibitorami MAO, z lekami pobudzającymi typu…

POMOC OSOBOM W ŻAŁOBIE.

Polega na; – akceptacji przeżycia osamotnienia; – pokazaniu, że życie ma także sens bez zmarłego; – wskazanie innych możliwości działania. Powstaje tutaj termin zoperacjonalizowana żałoba. Jest to przedłużający się, nie zakończony z różnych względów ból po śmierci bliskiej osoby. Stwarza…

Zatrucia.

Zatrucia neuroleptykami mogą być samobójcze i przypadkowe (np.u dzieci) . Na ogół nie są groźne. Ze względu na długi czas rozpadu i metabolizm, nawet duże dawki neuroleptyku nie powodują wysokiego stężenia we krwi. Objawy zatrucia. wyrażają się zaburzeniami przytomności (do…

Działania niepożądane i powikłania.

Z punktu widzenia praktyki klinicznej ważne znaczenie ma rozdzielenie objawów niepożądanych (ubocznych) i powikłań. Objawy uboczne skłaniają lekarza do korygowania efektów ubocznych neuroleptyków poprzez optymalizację dawkowania leku, dołączenia leków korygujących i zachowania przez pacjenta środków ostrożności (np.unikania gwałtownych wysiłków dla…

RODZINA A PROCES ŻAŁOBY

Także rodzina w trudnej dla siebie sytuacji, a także po śmierci bliskiej osoby przyjmuje specyficzne strategie zmagania się z problemami. W czasie choroby może to być; – izolowanie osoby umierającej od reszty rodziny; – długotrwałe zaprzeczanie istnienia śmiertelnej choroby u…

Wskazania i zasady postępowania leczniczego.

Wskazania można podzielić na trzy kategorie w zależności od działania uspokajającego, przeciwpsychotycznego i aktywizującego neuroleptyków. Silnie tłumiące neuroleptyki (lewupromazyna, chlorpromazyna, pochodne butyrofenonu w większych dawkach i klozapina) stosuje się we wszystkich stanach pobudzenia psychoruchowego, a więc w stanach maniakalnych, psychozach…

Metabolizm i farmakokinetyka.

Dostępność biologiczna neuroleptyków jest największa po podaniu dożylnym, chociaż ze względu na niebezpieczeństwo objawów ubocznych i powikłań sposobu tego używamy rzadko. Po podaniu doustnym, część leku nie wchłania się wcale i jest w postaci nie zmienionej wydalana z kałem. Duża…

Klasyfikacja i profil działania.

Liczba leków neuroleptycznych jest ogromna i ciągle się powiększa. Dotąd opisano ponad 200 substancji, które wykazują działanie przeciwpsychotyczne. Jak podaje Pużyński (l 996) , liczba neuroleptyków zarejestrowanych na świecie sięga 80. W Polsce zarejestrowane są 24 leki neuroleptyczne (łącznie 43…