Psychologia kliniczna Archives - Page 4 of 87 - Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna : darmowe ogłoszenia : Psychologia kliniczna

FORMY ODpZIAŁYWANIA PSYCHOKOREKCYJNBGO W PSYCHOZACH ENDOGENNYCH

W lecznictwie psychiatrycznym obserwuje się coraz większe zainteresowanie różnorodnymi metodami oddziaływania psychokorekcyjnego w leczeniu psychoz endogennych. Zainteresowanie to dotyczy nie tylko szeroko pojętego podejścia psychoterapeutycznego, ale także specjalnie ukierunkowanych i organizowanych form terapii, takich jak: l) rehabilitacja w schizofrenii, 2) oddziaływania psychokorekcyjne w różnych postaciach depresji. l. Najwięcej uwagi poświęca się ostatnio przewlekłym zespołom schizofrenicznym. […]

 August 14, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI ODDZIAŁYWANIA PSYCHOKOREKCYJNEGO W KLINICE PSYCHIATRYCZNEJ

Omówienie praktycznych problemów psychokorekcyjnychł, jakie stają przed psychologiem w klinice psychiatrycznej, stwarza znacznie większe trudności niż przekazanie doświadczeń z zakresu diagnostyki psychologicznej. Wynika to częściowo z braku jednolitych podstaw teoretycznych, które wyjaśniałyby mechanizm psychoterapii, bardzo różnorodnych kierunków metodologicznych i pojawiania się coraz to nowych technik oddziaływania. Także ogromna złożoność i różnorodność praktycznych zagadnień psychokorekcyjnych wpływa […]

 August 14, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

PROBLEMY ZWIĄZANE Z KONTROLĄ DYNAMIKI ZABURZEŃ ZACHOWANIA ORAZ KONTROLĄ EFEKTÓW TERAPEUTYCZNYCH

Przy omawianiu problemów diagnostycznych wspominaliśmy już o psychologicznych wskaźnikach poprawy stanu psychicznego chorych lub jej braku (patrz s. 183). Problemy związane z kontrolą dynamiki zaburzeń wymagają jednak nieco szerszego omówienia. Najogólniej pojęta kontrola zawiera się w spontanicznych obserwacjach pielęgniarskich, lekarskich i psychologicznych. Często jednak zachodzi konieczność uporządkowania i uściślenia tych danych obserwacyjnych. 1. Zobiektywizowaną i […]

 August 14, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna – 13

FORMY PRACY DIAGNOSTYCZNEJ PSYCHOLOGA KLINICZNEGO W PRZYPADKACH ORZECZNICTWA SĄDOWEGO W pracy swojej psycholog kliniczny może się spotkać także z zadaniami, jakie wyznacza mu Sąd lub Prokuratura. W tej dziedzinie praktyki psychologicznej można wyróżnić trzy podstawowe formy pracy diagnostycznej: l) samodzielne orzekanie sądowo-psychologiczne, 2) orzekanie w sprawach sądowych w teamie psychiatryczno-psychologicznym, 3) konsultacyjna funkcja psychologa w […]

 August 13, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE W OCENIE OLIGOFRENII

Weryfikacja hipotez dotyczących niedorozwoju staje przed psychologiem kliniki psychiatrycznej często, i wbrew panującym przekonaniom wcale nie należy do zadań łatwych. Wynika to między innymi z braku odpowiednich definicji niedorozwoju, kryteriów oceny i odpowiednich ujednoliconych metod badania. Nad problemami tymi ciągle toczą się jeszcze dyskusje (Obuchowski, 1965), nie mówiąc już nawet o problemach związanych z trudnością […]

 August 13, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Psychogram testu Wechsiera (objaśnienia w tekście)

zarówno na materiale wzrokowym, jak i słuchowym, stwierdzono jedynie nieznaczne obniżenie tej sprawności. Badany ma natomiast znaczne trudności w odtwarzaniu materiału złożonego lub wymagającego zachowania kolejności. Wynika to ze sposobu relacjonowania danych biograficznych, zapamiętywania treści opowiadań i zniekształceń – w kierunku konkretyzacji – przy zapamiętywaniu pośrednim w piktogramie. Całość zebranego materiału przemawia raczej za wycinkowym […]

 August 13, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Respirografia – pomiar częstości oddechów

Poligrafia – symulatyczny zapis wszystkich dotychczas wyszczególnionych wskaźników fizjologicznych – Reakcje behawioralne – wiążą się z zaburzonym zachowaniem (od apatii po napady szału) – Reakcje emocjonalne – takie jak pobudzenie emocjonalne, nasilenie emocji negatywnych. – Reakcje mentalne – związane z poziomem funkcjonowania procesów umysłowych (np. dezorganizacja myślenia, rozkojarzenie, mobilizacja procesów poznawczych). S. Epstein wyróżnia dwa […]

 August 12, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Transakcję stresową można przedstawić następująco:

1. źródła stresu (osobowe np. przy zagrożeniu wiary w siebie i środowiskowe) › 2. procesy pośredniczące (ocena sytuacji) › 3. reakcje bezpośrednie (zmiany fizjologiczne, behawioralne, emocjonalne, umysłowe, próby radzenia sobie ze stresem) › 4. reakcje chroniczne (obniżenie morale, podpadnięcie zdrowia fizycznego lub/i psychicznego) Skuteczność radzenia sobie ze stresem można ocenić na podstawie reakcji bezpośrednich i […]

 August 12, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Stres biologiczny i psychologiczny

Pionierem tematu, pojęcia stres był fizjolog W. Cannon, twórca Teorii Homeostazy. Opisywał reakcje człowieka na stres, fizjologiczny mechanizm adaptacji do stresu. Cannon nie używał określenia stres a: napięcie, zaburzenia. Jego teoria zakłada, że ustrój może prawidłowo funkcjonować tylko w takich granicach oddziaływania stresu, w jakich jest zdolny do szybkiej adaptacji. Rozwinięciem tej teorii w fizjologii […]

 August 12, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Aspekt psychologiczny

Wiąże się z niemożnością wykonywania pracy umysłowej, wymagającej uwagi selektywnej. Badania empiryczne określają wzorce resynchronizacji zarówno w poziomie fizjologicznym jak i psychologicznym. Owe wzorce zachowania się ludzi poddanych stresowi nagłej zmiany strefy czasu wskazują na odmienność od dotychczas ukształtowanych sposobów funkcjonowania w warunkach czasu lokalnego (pogorszenie apetytu, zaburzenia snu spadek efektywności pracy umysłowej, zmienność nastroju) […]

 August 11, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna