Psychologia kliniczna

Pacjent z zachowaniami agresywnymi, gwałtownymi.

Agresja może przejawiać się słownie lub fizycznie, czasem ma postać zachowań gwałtownych, zagrażających zdrowiu i życiu innych. Występować może u ludzi zdrowych psychicznie w stanach gniewu, upokorzenia, rozpaczy, a także w przebiegu różnych zaburzeń psychicznych (psychozy, zespoły organiczne, maniakalne, zaburzenia…

Pacjenci uzależnieni od innych związków psychoaktywnych.

Jest kilka grup związków uzależniających: opłaty, leki nasenne, uspokajające i zwalczające lęk, kokaina, pochodne amfetaminy, konopie indyjskie, halucynogeny, środki wziewne. Obraz kliniczny ostrych i przewlekłych intoksykacji, a także zespołów odstawieniach, w każdej z tych grup jest odmienny (patrz rozdział dotyczący…

Depresja.

Terminu depresja używa się do określenia obniżonego (depresyjnego) nastroju, którego istotną cechą jest przygnębienie, niezdolność odczuwania radości, utrata zainteresowań. Przyczyną depresji mogą być wydarzenia życiowe (najczęściej straty) , zaburzenia psychiczne (najpoważniejsza-choroba afektywna) , czynniki działające na o u n. Obraz…

Zaburzenia lękowe.

Lęk jest jednym z najbardziej przykrych stanów emocjonalnych. Może mieć różne nasilenie (od niepokoju do paniki) i różnorodnie się przejawiać (jako, wolno płynący”, fobiczny, występujący wobec pewnych zjawisk) . Lęk może występować jako reakcja na stres, w przebiegu nerwic, psychoz…

Zespoły otępienne (przewlekły zespół psychoorganiczny).

Zespoły otępienne cechują się ogólnym obniżeniem sprawności umysłowej, z konsekwencjami (spadek lub utrata) w zakresie funkcjonowania społecznego i zawodowego. Przyczyny otępienia są różne. Najpoważniejszy problem stanowią te choroby otępienne, które mają charakter nieodwracalnych, postępujących, nie poddającychsię leczeniu (zwyrodnieniowa-zamkowe, jak choroba…

Zaburzenia psychiczne, które częściej niż inne wymagają pomocy w trybie doraźnym.

Ostre psychozy. Termin, ostre psychozy”odnosi się do stanów chorobowych o względnie nagłym początku (kilka godzin, dni, tygodni) , charakteryzujących się poważnym zaburzeniem związków człowieka z rzeczywistością (przejawiającym się w spostrzeganiu, myśleniu, krytycznej ocenie rzeczywistości) . Do ostrych psychoz zaliczamy takie…

Specyfika psychiatrycznej pomocy doraźnej.

W porównaniu z pomocą doraźną, udzielaną w przypadku chorób somatycznych istnieje tu pewna specyfika, która może być punktem wyjścia wysokiego nasycenia emocjonalnego kontaktu lekarz-pacjent, cu nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie lekarza. Pacjent z zaburzeniami psychiatrycznymi nie tylko sam przeżywa…

Doraźna pomoc psychiatryczna.

Stany wymagające pomocy psychiatrycznej w trybie doraźnym (określane czasem jako, nagłe”, , naglące’) , to stany charakteryzujące się wystąpieniem zachowania niezwykłego, zaburzonego, niedostosowanego społecznie, niezrozumiałego dla otoczenia. Skutków tego zachowania nie można przewidzieć, jednakże istnieje możliwzść, że człowiek w tym…

Odmianą psychoterapii grupowej jest terapia rodzinna i terapia jednej lub kilku grup partnerów małżeńskich.

Grupa może się składać z członków rodziny, ale terapia może przebiegać równolegle w dwóch grupach: w jednej uczestniczą pacjenci, w drugiej członkowie ich rodzin. Cele terapii rodzinnej dotyczą przede wszystkim zmiany wzajemnych relacji członków rodziny, co sprzyja zmianom jednostki. Zakłada…