Psychologia kliniczna

Tradycyjne formy oddziaływań środowiskowych na psychicznie chorych.

Niektóre oddziaływania psychospołeczne, na ktćrych opiera się psychiatria środowiskowa, stosowano również w dawnych systemach opieki nad psychicznie chorymi. Do najstarszych należy opieka rodzinna, której początki owiane są legendą o św. Dymnic-patronce psychiatrii. Od jej śmierci w VII wieku uważano, że…

Trening umiejętności społecznych.

obejmuje in.in.: . sposób słownego i bezsłownego kontaktu z ludźmi (mimika, postawa ciała, gestykulacja, kontakt yczrokowy, siła, intonacja i wyrazistość mowy) umiejętność trafnej interpretacji zachowań innych ludzi i pokonywanie trudności w kontaktach interpersonalnych: sprawności niezbędne w codziennej egzystencji (dbałość o…

Dla wielu osób psychicznie chorych nie mniej ważne i nie mniej trudne, niż znalezienie dostosowanych dc możliwości chorego warunków mieszkaniowych, jest przygotowanie do podjęcia pracy.

Nie jest to tylko sprawa niezbędnych środków utrzymania, których ostatecznie może dostarczyć renta inwalidzka. Istnieje ciągła interakcja między kształtowaniem człowieka poprzez pracę i kształtowaniem warunków swej pracy przez człowieka. Nabyty w toku pracy system wartości i sposoby zachowania ulegają generalizacji…

Psychiatria środowiskowa i organizacja ochrony zdrowia psychicznego.

Psychiatria środowiskowa (eommunity psychiatry) stanowi rozwijający się od 30 lat kierunek współczesnej psychiatrii, wykorzystujący lokalne środowisko w działaniach profilaktycznych, leczeniu i rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Założenia teoretyczne psychiatrii środowiskowej opierają się głównie na zasadach psychiatrii społecznej, psychologii społecznej i kierunkach psychologii…

Konsultacja jako proces.

Konsultacja zawiera w sobie ciąg działań, które można nazwać jej etapami. Najprościej mówić c 1) przyjęciu wezwania na konsultację: 2) zbieranie informacji: 3) zakomunikowanie konsultowanemu (wzywającemu na konsultację) wyników badania, wniosków. Konsultant psychiatra powinien zdawać sobie sprawę, że jego działanie…

Konsultacja psychiatryczna.

Zwracanie się lekarza prowadzącego pacjenta do innego specjalisty o pomoc w rozwiązywaniu jakiegoś problemu jest powszechne w medycynie. Konsultacja psychiatryczna różni się od dokonywanej przez lekarzy innych specjalności medycznych znacznie szerszym zakresem interwencji, często dotykaniem wielu problemów życiowych i kontaktów…

Psychiatria konsultacyjna.

Psychiatria związków z medycyną (consultation-liaison psychiatry). Halina Wardaszko-łyskowska. Początki i rozwój psychiatrii konsultacyjnej wiążą się ze Stanami Zjednoczonymi. Ważnym wydarzeniem dla rozwoju psychiatrii bytu udzielenie w 1934 r.przez Fundację Rockefellera dotacji na stworzenie 6 oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach uniwersyteckich dla…