Psychologia kliniczna Archives - Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna : darmowe ogłoszenia : Psychologia kliniczna

Podział urojeń według treści.

Urojenia prześladowcze należą do najczęstszych urojeń. W poszczególnych przypadkach wypowiedzi chorych różnią się znacznie, ale pozostaje zawsze cecha wspólna, tj.głębokie przeświadczenie chorego, że jest on prześladowany. Czasem chory wyraźnie wskazuje osoby, które-według niego-szkodzą mu bądź jego rodzinie, pragną pozbawić go zdrowia, otruć, dążą do jego zniszczenia. W innych przypadkach chory nie określa bliżej domniemanych wrogów, […]

 November 8, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Pierwotne impulsy nerwowe,

powstające na siatkówce zostają przetworzone, zanim znajdą się w mózgu. Następuje już na tym etapie stukrotna redukcja liczby neuronów przesyłanych z siatkówki do nerwu wzrokowego, przy niezbyt dużej utracie informacji wzrokowej. Impulsy nerwowe wzrokowe poza okiem przechodzą początkowo przez nerw wzrokowy a następnie przez skrzyżowanie wzrokowe, ciałko kolankowate i korę wzrokową. Kora wzrokowa w części […]

 November 1, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Leczenie.

Nie opracowano dotychczas skutecznych metod leczenia osobowzici dyssocjalnej. Nieefektywne okazały się próby leczenia psychofarmakologicznego (neuroleptyki, uankwilizery, uó (pierścieniowe leki przeciwdepresyjne itd.) ani reż terapia litem. Za nieskuteczne uznano elektrowstrząsy i zabiegi psychochirurgiczne. Równie nisko ocenia się powszechnie wyniki różnego rodzaju psychoterapii: mniej więcej na 2-7, 59, aczkolwiek nie brak także nielicznych zbyt entuzjastycznych ocen, sugerujących […]

 October 29, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Hiperkinetyczne zaburzenia zachowania

I zraz inne i nieokreślone zaburzenia hiperkinetyczne. Etiologia-nie jest wyjaśniona, istnieje podejrzenie nieprawidłowości konstytucjonalnych, ale brak danych na temat ich specyficzności. Trudności rodziców w radzeniu sobie z objawami u dziecka, zwłaszcza ich niekonsekwencja wychowawcza, będąca często wynikiem zaburzeń w diadzie rodzicielskiej, oraz.. traktowanie przez szkolę zaburzeń jako wyrazu złego zachowania mogą nasilać wtórne zaburzenia zachowania. […]

 October 22, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Leki tymoprofilaktyczne.

Określenie, podstawowe cechy. Zalicza się tutaj różne leki i związki stosowane w profilaktyce chorób afektywnych. O praktycznym zastosowaniu tych środków pisze prof. Rybakowski. Największą rolę odgrywają: sole litu, karbamazepina, kwas walproinowy i jego. sole. Sole litu wprowadzono do lecznictwa psychiatrycznego pod koniec lat czterdziestych. Używano ich wówczas do leczenia stanów maniakalnych, ale nie wywołały one […]

 October 15, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Leczeniem zajmują się wyspecjalizowane ośrodki leczenia AIDS.

Podostre stwardniające zapalenie mózgu(SSPE)występuje w przebiegu utajonego zakażenia mutantem wirusa odry. Okres utajenia od chwili zakażenia wynosi od kilku miesięcy do kilkunastu lat. Jest to rzadka choroba w Polsce zapadalność roczna wynosi I przypadek na I milion ludności. Najczęściej chorują osoby między 10, i 15, rż. Pierwszym objawem są zaburzenia funkcji poznawczych, a dopiero w […]

 October 8, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Zejście śmiertelne może nastąpić wskutek załamania się bilansu energetycznego

w związku z ekstremalnym pobudzeniem ruchowym i(lub)nasilonymi zaburzeniami równowagi elektrolitowej. Sekcyjnie stwierdza się często krwiaki nadtwardćwkowe, zawdy mięśnia sercowego i zapalenia płuc. Leczenie i diagnostyka-tak majaczenia, jak i stanu ogólnego-powinny być podjęte natychmiast przez lekarza izby przyjęć. Ryzyko zejścia śmiertelnego zwiększa się wraz z upływem czasu od wystąpienia objawów. Należy pamiętać, że transport chorego, np.do […]

 October 1, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

c. Zachowanie i samoregulacja ośrodkowa

Samoregulacja autonomiczna stanowiąca istotę celowości w przebiegu procesów somatycznych obejmuje mechanizmy zawiadujące gospodarką wewnętrzną organizmu i zabezpiecza mu minimum warunków potrzebnych do utrzymania życia i zdrowia, jednakże owa – jak ją określił Can-non – “mądrość ciała” nie wystarcza całkowicie do tego celu. Organizm dysponuje ograniczonymi możliwościami uzupełniania z własnych zasobów niedoboru wody czy cukru, musi […]

 September 29, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Każde zadanie stanowi pewien wzór, w którym znajduje się luka a badany ma ją wypełnić jednym z sześciu podanych poniżej wzoru wycinków o wzorze mniej lub bardziej podobnym do wzoru całości.

Test można stosować bez ograniczenia czasu lub z ograniczeniem do 20 minut. Prowizoryczne normy centylowe dla badań z ograniczeniem czasu do 20 minut (501 dziewcząt i 544 chłopców, uczniów szkolnych w wieku 13 -16 lat) przedstawił B. Hornowski (1959). Według jego badań, współczynnik stałości testu wynosi około + 0,88 (s. 105), a współczynnik trafności (diagnostyczności) […]

 September 22, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Trzecia część wyniku badania zawiera właściwe rozpoznanie,

itj. krótkie i zwięzłe określenie zaburzeń mechanizmu regulacyjnego, leżącego u podstaw zaobserwowanych zaburzeń zachowania, i ich uwarunkowania przez czynniki psychologiczne oraz, ewentualnie, przez możliwe czynniki organiczne. 117 Wreszcie w czwartej części wymienia się projektowane metody korekcyjne, porady wychowawcze dla rodziców czy szkoły itp. Nieco inną postać przybiera opracowanie wyniku badania wtedy, gdy psycholog nie musi […]

 September 15, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna