Psychologia kliniczna

Podział urojeń według treści.

Urojenia prześladowcze należą do najczęstszych urojeń. W poszczególnych przypadkach wypowiedzi chorych różnią się znacznie, ale pozostaje zawsze cecha wspólna, tj.głębokie przeświadczenie chorego, że jest on prześladowany. Czasem chory wyraźnie wskazuje osoby, które-według niego-szkodzą mu bądź jego rodzinie, pragną pozbawić go…

Leczenie.

Nie opracowano dotychczas skutecznych metod leczenia osobowzici dyssocjalnej. Nieefektywne okazały się próby leczenia psychofarmakologicznego (neuroleptyki, uankwilizery, uó (pierścieniowe leki przeciwdepresyjne itd.) ani reż terapia litem. Za nieskuteczne uznano elektrowstrząsy i zabiegi psychochirurgiczne. Równie nisko ocenia się powszechnie wyniki różnego rodzaju…

Leki tymoprofilaktyczne.

Określenie, podstawowe cechy. Zalicza się tutaj różne leki i związki stosowane w profilaktyce chorób afektywnych. O praktycznym zastosowaniu tych środków pisze prof. Rybakowski. Największą rolę odgrywają: sole litu, karbamazepina, kwas walproinowy i jego. sole. Sole litu wprowadzono do lecznictwa psychiatrycznego…

Leczeniem zajmują się wyspecjalizowane ośrodki leczenia AIDS.

Podostre stwardniające zapalenie mózgu(SSPE)występuje w przebiegu utajonego zakażenia mutantem wirusa odry. Okres utajenia od chwili zakażenia wynosi od kilku miesięcy do kilkunastu lat. Jest to rzadka choroba w Polsce zapadalność roczna wynosi I przypadek na I milion ludności. Najczęściej chorują…

Zejście śmiertelne może nastąpić wskutek załamania się bilansu energetycznego

w związku z ekstremalnym pobudzeniem ruchowym i(lub)nasilonymi zaburzeniami równowagi elektrolitowej. Sekcyjnie stwierdza się często krwiaki nadtwardćwkowe, zawdy mięśnia sercowego i zapalenia płuc. Leczenie i diagnostyka-tak majaczenia, jak i stanu ogólnego-powinny być podjęte natychmiast przez lekarza izby przyjęć. Ryzyko zejścia śmiertelnego…

Każde zadanie stanowi pewien wzór, w którym znajduje się luka a badany ma ją wypełnić jednym z sześciu podanych poniżej wzoru wycinków o wzorze mniej lub bardziej podobnym do wzoru całości.

Test można stosować bez ograniczenia czasu lub z ograniczeniem do 20 minut. Prowizoryczne normy centylowe dla badań z ograniczeniem czasu do 20 minut (501 dziewcząt i 544 chłopców, uczniów szkolnych w wieku 13 -16 lat) przedstawił B. Hornowski (1959). Według…

Trzecia część wyniku badania zawiera właściwe rozpoznanie,

itj. krótkie i zwięzłe określenie zaburzeń mechanizmu regulacyjnego, leżącego u podstaw zaobserwowanych zaburzeń zachowania, i ich uwarunkowania przez czynniki psychologiczne oraz, ewentualnie, przez możliwe czynniki organiczne. 117 Wreszcie w czwartej części wymienia się projektowane metody korekcyjne, porady wychowawcze dla rodziców…