4. Przyczyny skierowania dzieci do poradni psychologicznych

, O częstości występowania poszczególnych rodzajów zaburzeń w zachowaniu i trudności przystosowawczych u dzieci i młodzieży można też zorientować się na podstawie zestawień dotyczących przyczyn skierowa-
2 Sygnalizujemy tylko te zagadnienia, gdyż są one omawiane obszernie w podręcznikach psychologii rozwojowej i wychowawczej.
nią dziecka do poradni. Oczywiście, istnieją różne poradnie o odmiennym zakresie działania, a ich nazwy oraz instytucje, którym podlegają, sugerują pewien określony sposób opieki nad skierowanymi do nich dziećmi. Organizacja opieki nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży nie jest jednolita na całym świecie i trudno porównywać formy poradnictwa w krajach różniących się pod względem kulturowym, politycznym i go-spodarczym. Zakres działania poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży jest też zależny od tego, czy dana placówka spełnia wyłącznie zadania usługowe, czy też nastawiona jest na szkolenie przyszłych pracowników w tej dziedzinie, a więc na realizację celów dydaktycznych, czy wreszcie stawia sobie określone zamierzenia naukowo-badawcze.
Dzieci są kierowane do poradni psychologicznych przez nauczycieli. i wychowawców lub też przyprowadzają je tam z własnej inicjatywy rodzice zaniepokojeni ich zachowaniem się. Sytuacja przedstawia się tu zupełnie inaczej niż u dorosłych, którzy szukają porady lekarza, gdy czują się źle. Dziecko bardzo rzadko skarży się na złe samopoczucie i nie odczuwa na ogół swych objawów jako odbiegających od normy sposobów zachowania.
Jakie są przyczyny skierowania dzieci do poradni? Ukażemy je na podstawie materiałów pochodzących z Poradni Wychowawczo-Leczniczej
Tabela 3.
Przyczyny skierowania dzieci do Poradni Wychowawczo-Leczniczej UJ w Krakowie, za okres .1964-1967
Dzieci w wieku przedszkolnym są przeważnie przyprowadzane do Poradni przez rodziców, z ich inicjatywy, w sporadycznych przypadkach kieruje je przedszkole. Znacznie wyższa jest liczba zgłoszeń w wieku szkolnym i to już począwszy od klasy II, gdy pojawiają się trudności w nauce i w przystosowaniu do wymagań nauczycieli. Przyczyną dużej liczby zgłoszeń są również zaburzenia emocjonalne w okresie dorastania. W porównaniu z poprzednimi latami zmieniła się proporcja chłopców i dziewcząt: w 1957 r. na 100 pacjentów przypadło 72 chłopców i 28 dziewcząt (Susułowska M., 1957).
Na ogół powodem zgłoszenia dziecka do poradni nie są lżejsze konflikty i trudności wychowawcze: upór, nieposłuszeństwo lub drobne kłamstwa, lecz naprawdę alarmowa sytuacja: zamach samobójczy, nagłe obniżenie postępów w nauce, konflikt z prawem. Oczywiście, trudności trwają zazwyczaj od dłuższego czasu, rodzice szukają jednak pomocy w ich przezwyciężeniu dopiero wówczas, gdy zaburzenia w zachowaniu się dziecka ujawniają się z całą siłą i gwałtownością. Wśród przyczyn skierowania dziecka do poradni liczne są przypadki niepowodzeń szkolnych. Rodzicom zależy bardzo na tym, aby dzieci uczyły się dobrze, uważają bowiem, iż nauka stanowi przygotowanie do życia, otwiera możliwości zawodowe i tym samym zapewnia powodzenie w życiu. Jeśli nawet podają oni jako
przyczynę zasięgnięcia porady nerwowość dziecka, wiążą jej przejawy z niemożnością uczenia się, która prowadzi do słabych postępów w nauce.
Przyczyny zgłoszenia dziecka do Poradni nie zawsze pokrywają się z diagnozą psychologiczną i psychiatryczną, chociaż zachodzi tu w sumie dodatnia korelacja. Powody podawane przez rodziców są tylko punktem wyjścia dla ustalenia rozpoznania.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • https://psychologia-kliniczna likala com/914/4-przyczyny-skierowania-dzieci-do-poradni-psychologicznych/
 • powód zgłoszenia dziecka do poradni
 • powód skierowania dziecka do poradni
 • przyczyny skierowania dziecka do poradni
 • powód skierowania do poradni
 • powód skierowania ucznia do poradni
 • najczęstsze przyczyny zgłoszeń do poradni psychologiczno pedagogicznej
 • powody skierowania do poradni psychologiczno pedagogicznej
 • skierowanie do poradni pedagogicznej dla przedszkolaka
 • powód skierowania na badanie do poradni
 • powód zgłoszenia ucznia do poradni
 • powód zgłoszenia dziecka do akademi
 • do poradni psychologiczno-pedagogicznej powod zgloszenia problemy w nauce
 • powody skierowania dziecka do poradnik
 • powod zgloszenia dziecka do ogniska wychowawczego
 • powód zgłoszenia do poradni psychologiczno pedagogicznej
 • przyczyny skierowania dziecka do PPPP
 • problemy dzieci kieroane do poradni
 • powód zgłoszenia ucznia do poradni psychologiczno-pedagofgogicznej
 • powody i uzasadnienie zgłoszenia dziecka do poradni psychologiczno pedagogicznej
 • powody kierowania do poradni
 • powody skierowania dziecka do poradni
 • skierowanie do poradni psychologicznej
 • jak napisać powód zgłoszenia do poradni psychologicznej
 • jak wypełmić zgłoszenie dziecka do poradni psychologicznej
 • cel skierowania do poradni psychologiczno pedagogicznej
 • powody zgloszenia dziecka na konsultacje psychologiczno pedagogiczne
 • powody zgloszenia dziecka do poradni
 • powody skierowania przez szkole do psychologa
 • jak napisac powod zgloszenia dziecka do poradni psychologicznej
 • powody skierowania dzieci do PPPP
 • Jak napisac przyczynę zgłoszenia dziecka do poradni
 • zgloszenie dziecka do poradni psychologiczno pedagogicznej
 • powody kierowania dziecka do poradni
 • jak skierowac dziecko do poradni
 • jak skierowac dziecko do ppp?
 • powody dla ktorych dziecko jest kierowane do pp
 • powodem zgłoszenia na badaniepsychologiczno pedagogiczne jest
 • powod skierowania do poradni pedago
 • jakie moga byc zaburzenia podczas dorastania
 • jakie przyczyny sa by skierowac dziecko do poradni psychologiczno pedagogicznej
 • jakie sa powody skierowania czterolatka do psychologa
 • jakie sa przyczyny zgloszenia dziecka do poradni
 • powód zgłoszenia do poradni psychologiczno pedagogicznej zle zachowanie w szkole
 • kto kieruje do poradni metabolicznej dziecko
 • powod zgloszenia dziecka na badania do poradni
 • powod zgloszenia dziecka dobporadni pp
 • powod zgloszenia dziecka do zlobka
 • powod zgloszenia do poradni
 • opis powodu zgłoszenia dziecka do poradni