ZASADY ETYCZNE I DEONTOLOGICZNE POLSKIEGO FARMACEUTY

WST~P Niniejsze zasady stosują się do farmaceutów, których działalność związana jest
z produkcją, przechowywaniem, badaniem jakości oraz dystrybucją środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.
Zasady te stosuje się też do farmaceutów, którzy podejmują prace usługowe, badawcze, naukowe i dydaktyczne w zakresie farmacji i nauk pokrewnych, jak również w organach administracji państwowej na stanowiskach wymagających specjalistycznej wiedzy farmaceutycznej.
Wyżej wymienione czynności w rozumieniu niniejszego dokumentu traktowane są jako wykonywanie zawodu farmaceuty.
CZEŚĆ OGÓLNA Art. 1
Etyka farmaceutyczna określa obowiązki moralne związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty w zakresie przestrzegania praw człowieka i dbania o godność zawodu.
Art. 2
Zawodowe lub pozazawodowe postępowanie naruszające wiarygodność
zawodu jest nanoszeniem etyki farmaceutycznej.
Art. 3
Farmaceuta, podejmując wykonywanie zawodu, świadomie i dobrowolnie przyjmuje obowiązek uczestniczenia w działaniu na rzecz zdrowia społeczeństwa w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych.
Art. 4
Farmaceuta wypełnia swe zadania z szacunkiem dla życia i godności istoty
ludzkiej.
Art. 5
Powołaniem farmaceuty jest udział w profilaktyce i bezpiecznej farmakoterapii, poprawiającej jakość życia człowieka.
Art. 6
Farmaceuta odpowiada osobiście za wykonywaną pracę.
202

Jeżeli wlaściwe przepisy warunkujq uprawnienie do wykonywania czynno:~ci fachowych farmaceuty odbyciem praktyki podyplomowej, odpowiedzialność zawodowq za praktykanta reguluje Art. 23.
Art. 7
Farmaceuta, wykonując swoje zadania, musi mieć wolność postępowania zgodnego ze swym sumieniem. Nie powinien on pozwolić na narzucenie sobie postawy zawodowej niezgodnej z przepisami niniejszych zasad etycznych i deontologicznych i z aktualnym poziomem wiedzy.
Art. 8
Farmaceuta w pracy zawodowej powinien wnosić czynny wkład w zapewnienie opieki farmaceutycznej i kształtowanie właściwej polityki zdrowotnej.
Art. 9
Farmaceuta wykonujący obowiązki zawodowe przedkłada dobro chorego nad własne korzyści. Niedopuszczalne jest postępowanie mające na celu uzyskiwanie niesłusznych korzyści materialnych.
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Zasady postępowania farmaceuty-aptekarza Art. 10
Apteka jest jednostką użyteczności publicznej, w której niejednokrotnie dochodzi do pierwszego kontaktu pacjenta z ochroną zdrowia. Dlatego też, obok realizacji recept, pełni ona doniosłą rolę społeczną w procesie samoleczenia ludności i upowszechnianiu prozdrowotnego trybu życia. Nakłada to na farmaceutę-aptekarza szczególne obowiązki etyczne i deontologiczne.
Art. 11
Obowiązki, o których mowa w Art. 10 zawiera Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązkiem farmaceuty-aptekarza jest przestrzeganie zasad tam zawartych.
Zasady postępowania wobec zawodu
Art. 12
Farmaceuta powinien uczestniczyć w działalności narodowych, a za ich pośrednictwem lub osobiście – międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych i zawodowych, których celem jest wdrażanie postępu naukowego i technicznego oraz
203
~.,….r

doskonalenie rozwiązań prawnych i filozoficznych w farmacji. Art. 13
Farmaceuta powinien cenić i szanować swój zawód i dbać o jego godność. W pracy zawodowej i w ‘zyciu prywatnym powinien postępować tak, aby budzić szacunek i zaufanie.
Art. 14
Wszelkie profesjonalne wystąpienia w środkach przekazu powinny podnosić zaufanie do farmacji poprzez popularyzację nauki i zawodu, jak również szerzenie oświaty zdrowotnej. Publikacje takie powinny być rzetelne i pozbawione znamion sensacj i.
Art. 15
Farmaceuta obowiązany jest otaczać szacunkiem historię i tradycję zawodu i nauki oraz wykazywać dbałość o zabytki kultury materialnej farmacji.
Art. 16
Farmaceuta dba o stan swego miejsca pracy i wyposażenia technicznego tak, aby pozwalały one na wykonywanie powierzonych zadań na właściwym poziomie. Zasady postępowania wobec nauki
Art. 17
Farmaceutę – pracownika nauki obowiązują zasady dobrych obyczajów w nauce, zawarte w dokumencie: ” Dobre obyczaje w nauce – zbiór zasad i wytycznych “, Warszawa 1994, przyjętym przez Komitet Etyki w Nauce Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
Art. 18
W okresie działalności zawodowej farmaceuta ma obowiązek pogłębiania wiedzy poprzez śledzenie piśmiennictwa fachowego, jak również uczestniczenia w pracach Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i innych towarzystw naukowych oraz dzielenia się osiągnięciami technicznymi i naukowymi o istotnym dla zawodu znaczeniu.
Art. 19
Farmaceuta powinien dążyć do uzyskania specjalizacji i stopni naukowych oraz stwarzać możliwości dokształcania zawodowego swoim kolegom i podwładnym, zwłaszcza jeżeli wyrażą oni wolę takiego dokształcania.
204

Art. 20
Farmaceuta uczestniczący w przeprowadzaniu doświadczeń na zvr’ powinien chronić je przed zbędnym cierpieniem i zapewnić im odpowiednie w bytu.
Zasady postępowania wobec czionków zawodu Art. 21
Farmaceuci powinni służyć sobie pomocą. Koleżeńską współpracę obowiązani są opierać na zasadzie wzajemnego szacunku, solidarności, lojalności i uczciwej konkurencji.
Jedynq uczciwq i dopuszczalna formq konkurencji międry farmaceutami jest konkurencja w zakresie doksztalcania sig i podnoszenia jakościowego i technicznego poziomu ustug zawodowych.
Art. 22
Farmaceuci mający większe doświadczenie zawodowe mają obowiązek przekazywania młodszym kolegom swojej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz zasad wspót’zycia społecznego i zawodowego.
Art. 23
Farmaceuta odpowiada za wszelkie crynności związane z lekiem, badaniem
analitycznym, procesem technologicznym i innymi formami wykonywania zawodu, je~eli na powierzonym stanowisku zlecił je personelowi fachowemu odbywającemu stai szkoleniowy pod jego kierunkiem. Odpowiada on również za takie czynności zlecone średniemu personelowi fachowemu, jeżeli właściwe przepisy nie przewidują w tym
wypadku samodzielnej odpowiedzialności średniego personelu.
Art. 24
Farmaceuta kształcący studentów i słuchaczy pomaturalnych szkół medycznych ma obowiązek kierowania się najlepsza wiedzą zawodowo-naukową, obiektywizmem, życzliwością i należytym szacunkiem, postępując Zgodnie z niniejszymi zasadami etycznymi i deontologicznymi.
Art. 25
Faemaceuta powinien okazywać należyty szacunek i nieść pomoc seniorom
zawodu oraz niepełnosprawnym koleżankom i kolegom.
205

Zasady postępowania wobec przedstawicieli innych zawodów Art. 26
Farmaceuta wspótpracę swoją z przedstawicielami innych zawodów medycznych i niemedycznych powinien opierać na zasadzie partnerstwa i doceniania roli oraz kompetencji przedstawicieli tych zawodów.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • zasady etyczne i deontologiczne polskiego farmaceuty
  • kodeks deontologiczny
  • reklama środków farmaceutycznych a etyka farmaceuty jacek keller
  • zasady deontologiczne
  • Zasady Etyki farmaceuty
  • deontologia kultury farmaceuta
  • etyka farmaceuty
  • kodeks etyki zawodu farmaceuty
  • uklinicznienie zawodu farmaceuty
nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree