CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC CHOREGO
Art. 9
Aptekarz wykonujący swe obowiązki zawodowe zobowiązany jest do:
1. udzielenia jednakowo troskliwej pomocy fachowej wszystkim zwracającym ‘, się o nią osobom;
2. udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w ramach posiadanej wiedzy fachowej;
3. udzielania niezbędnych porad w doborze leków nie wymagających recepty lekarskiej;
4. odmawiania wydawania środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i innych artykułów, jeśli ma podstawę przypuszczać, że zostaną one użyte przez nabywcę, lub osoby trzecie z zamiarem zaszkodzenia zdrowiu;
5. odmawiania wydania środków farmaceutycznych i innych materiałów medycznych na receptę, która budzi zastrzeżenia co do autentyczności lub prawidłowego wystawienia;
6. w miarę posiadanych wiadomości udzielania pacjentowi rzetelnej i zrozumiałej informacji o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych oraz innych artykułach.
Art. 10
Aptekarza obowiązuje zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości o chorym i jego otoczeniu, uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, z wyjątkiem przypadków określonych prawem.
190

Art. 11
Aptekarz ma prawo i obowiązek odmówić wykonania crynności Taw~odo~r~. jeżeli jego stan psychofiryczny ogranicza sprawność i pełną odpowiedzialr~ść za te crynności, lub też warunki wykonywania pracy zagrażają jakości sporządrónego
bądź wydawanego leku.
Art. 12
W szczególnie uzasadnionych przypadkach aptekarz ma prawo w interesie
chorego odmówić wydania leku.
Art. 13
Jeżeli odmowa wydania leku nastąpiła z przycryny formalno-prawnej, aptekarz powinien podać pacjentowi powody takiej decyzji i wskazać sposób umożliwiający nabycie danego leku.
Art. 14
Aptekarz może za zgodą pacjenta zastąpić lek zapisany na recepcie lekiem synonimowym, informując zarazem zainteresowanego o różnicy w cenie.
Art. 15
Aptekarz powinien w każdym prrypadku troszcryć się o to, aby należność za jego usługi była rzetelna.
II. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC NAUKI
Art. 16
Aptekarz śledzi postęp nauki, stale uzupełnia swoje wiadomości i dba o utrrymanie umiejętności zawodowych na poziomie zgodnym z postępem nauki.
Art. 17
Aptekarz powinien dążyć do uzyskania specjalizacji i stopni naukowych, związanych z wykonywaniem zawodu. Powinien też stwarzać możliwości dokształcania zawodowego swoim kolegom i podwładnym.
Art. 18
Wszelkie odkrycia i spostrzeżenia związane z wykonywaniem swego zawodu aptekarz powinien publikować w prasie fachowej.
191