(typologia osobowości:

nauka o typach osobowości ustalająca kryteria ich klasyfikacji.
Do najstarszych należy t.
Hipokratesa (sangwinicy, flegmatycy, cholerycy i melancholicy).
Jedną z bardziej znanych jest t.
Kretschmera, reprezentująca t. konstytucjonalną (somatopsychiczną), łączącą budowę ciała (pykniczną, leptosomiczną, asteniczną, atletyczną i dysplatyczną)z cechami osobowości (cyklotymia, iksotymia, epileptotymia, schizotymia), później rozbudowana i zmodyfikowana.
ubezwłasnowolnienie, oznacza pozbawienie lub ograniczenie zdolności działań prawnych danej osoby na mocy orzeczenia sądowego.
W polskim prawie cywilnym istnieje u.
całkowite i częściowe.
Stosuje się je u chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo albo dotkniętych innym rodzajem zaburzeń psychicznych (pijaństwo, narkomania), którzy nie są w stanie kierować swoim postępowaniem.
uczuciowość: pojęcie zbiorcze obejmujące całość życia uczuciowego (afektywnego, emocjonalnego)człowieka, tj. uczucia pierwotne, czyli popędy (u, protopatyczne, instynkty), archaiczne (prelogiczne)i u, wyższe.
upojenie alkoholowe patologiczne, ebmur pmclcgioc zalicza się do-stanów wyjątkowych, jest jedną z psychoz alkoholowych i stanowi ostry stan psychotyczny, o obrazie zamroczenia, zwykle krótkotrwały, wywołany zatruciem alkoholem, niekiedy spożyciem niewielkiej ilości alkoholu, występujący u osób predysponowanych, np. lekką encefalopatią, u których nastąpił splot różnych czynników: wyczerpanie fizyczne, stres psychospołeczny, niewyspanie, wygłodzenie, rekonwalescencja po przebyciu choroby zakaźnej, ogólnej itp. lLp, występuje raz w życiu, rzadziej częściej.
upojenie senne, syn, zryw posenny, stan zamroczenia przysennego, zespół Elpenora (elpenoryzm): krótkotrwały stan psychotyczny, wyrażający się jakościową zmianą świadomości typu zamroczeniowego, pojawiający się po nagłym obudzeniu u osób szczególnie predysponowanych (zbieżność kilku czynników: osobnicza skłonność, stan wyczerpania, zmęczenia, okres rekonwalescencji pu ciężkich chorobach).
Zalicza się do er stanów wyjątkowych.
upośledzenie umysłowe, syn, niedorozwuj umysłowy, oligofrenia, obniżenie sprawności umysłowej: powstały w okresie rozwojowym stan charakteryzujący się istotnie niższą od przeciętnej ogólną sprawnością intelektualną, związany z zaburzeniami jednego lub więcej procesów: dojrzewanie, uczenie się i przystosowanie społeczne.
Przez istotne odchylenie od przeciętnej rozumie się odchylenie większe od dwóch odchyleń standardowych, w większości stosowanych testów oznacza to poziom umysłowy niższy od 70 punktów-ilorazu inteligencji.
urumsmus s homoseksualizm.
urojenia, delasizwer: patologiczne twory sfery myślenia oznaczające błędne sądy, kłócące się z doświadczeniem jednostki i otoczenia (kłócące się z rzeczywistością), uważane przez chorego za prawdziwe, oporne na wszelką perswazję, a więc na dostarczane dowody ich błędności.
urojenia bogactwa: odmiana urojeń wielkościowych, polegających na przekonaniu o rzekomym posiadaniu wielkiego majątku, pieniędzy.
Występują w stanach maniakalnych, w psychozach schizofrenicznych i w psychozach na podłożu organicznym.
urojenia depresyjne: tym terminem określa się grupę u, występujących w zespołach depresyjnych o różnej etiologii, przede wszystkim w depresji endogennej w przebiegu.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • typy osobowości psychologia kliniczna
  • iksotymia
  • typologia osobowosci
  • zryw polsenny elpenora
nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree