schizofrenia ukryta,

schizofrenia skąpoobjawowa, rcAizqwrema lwem, syn, . r.
Fen (gna, mmr, wlaniu, pruemycAwicd: termin (nie przez wszystkich uznawany), którym określa się przypadki psychozy o łagodnym przebiegu, z niezbyt głębokim rozpadem osobowości.
Psychiatrzy radzieccy wprowadzili swego czasu termin schizofrenia bezobjawowa, który służył polityzacji psychiatrii, gdyż rozpoznanie to stawiano u dysydentów politycznych i umożliwiało ich izolację w szpitalach psychiatrycznych.
Obydwa terminy są zbędne, a nawet ryzykowne.
schizoidia, psychopatia schizoidalna: termin wprowadzony przez Ernsta Kretschmera na oznaczenie osobowości (psychopatii), mający usposabiać do zachorowania na schizofrenię.
Osobnicy schizoidalni charakteryzują się utrudnionym kontaktem z otoczeniem, małą syntonią, nieśmiałością, skłonnością do introspekcji i samoobserwacji, introwersją, podejrzliwością i nieufnością (sensytywnością).
schizotymia, rchizoowmw: termin wprowadzony przez E.
Kretschmera, określający konstytucjonalnie uwarunkowane cechy charakterologiczne u osób z budową ciała asteniczną (leptosomicznąc skłonność do introwersji, mała syntonia z otoczeniem, skłonność do samoanalizy.
S. jest wprawdzie prawidłowym wariantem temperamentu, lecz, zdaniem konstytucjonalistów, może być etapem w czminmmc schizotymia–schizoidia-x schizofreni s. sewsorium-r świadomość.
skirtoidia*histeroidia.
skirtotymia-histeroidia.
słowotok, (zgzmjoe: objaw świadczący o patologicznym przyspieszeniu toku myślenia (gonitwy myśli), występujący najczęściej w zespołach maniakalnych, także po niektórych lekach i środkach psychostymulujących.
Wypowiedzi chorego są szybkie, byle jak powiązane, bezładne.
S. trzeba odróżnić od gadatliwości lub gadulstwa (gurrwiws, loyuwciwr), które nie są pojęciami z zakresu psychopatologii, a jedynie cechami osobDlCZylTl.
socjopatia: termin używany w dwojakim znaczeniu.
W USA i krajach zachodnich oznacza osoby z nieprawidłową osobowością, wykazujące skłonności asocjalne i antysocjalne, dopuszczające się przestępstw, występków, zakłócających współżycie międzyludzkie.
W Polsce oznacza zaburzenia zachowania spowodowane negatywnym oddziaływaniem środowiska i internalizacją norm społecznych właściwych dla marginesu społecznego.
socjoterapia: metoda psychoterapii wykorzystująca możliwości terapeutyczne wiążące się z przebywaniem pacjenta w grupie.
Stąd słuszne jest stwierdzenie, że wszystkie rodzaje psychoterapii grupowej mają w sobie elementy s.
Dotyczy to zarówno pacjentów nerwicowych, jak i psychotycznych, a także wykazujących objawy uzależnień (alkoholizm, lekozależnoić)i cechy nieprzystosowania społecznego.
Wspólne spędzanie czasu, nauka, praca, rozrywka, rekreacja, sport, turystyka itp. poprawiają funkcjonowanie społeczne i kontakt z grupą (zminiaturyzowaną społecznością).
sodomia: dewiacja seksualna polegająca na odczuwaniu pociągu płciowego do zwierząt tsyn, zoofilia, bestialuas).
sof drugs: łagodne środki uzależniające, np. marihuana i niektóre leki, np. anksjolityki, leki przeciwparkinsunowskie nie prowadzące do ciężkich postaci uzależnienia fizycznego.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • schizoidia
  • schizofrenia ukryta
  • syntonia konstytucjonalna
  • schizotymia objawy
  • ukryta schizofrenia
  • sewsorium
  • gadulstwo w schizofrenii
  • schizofremia slowotok
  • Schizotymia