reakcja dysocjacyjna-syn, reakcji histerycznej. Sól sałata słowna, fzazozruriw:

znaczny stopień rozkojarzenia łuku myślenia przejawiający się całkowicie chaotycznymi wypowiedziami chorego, będącymi bezmyślnym nagromadzeniem słów, zgłosek i dźwięków.
Objaw typowy dla psychoz schizofrenicznych, rzadziej maniakalnych.
satyryzm, , smriab: oznacza chorobliwe dążenie mężczyzn do zbyt częstego i zbyt intensywnego zaspokajania popędu płciowego: często prowadzi do równoczesnego współżycia seksualnego z wieloma kobietami.
Odpowiednikiem s. jest–nimfomania u kobiet.
Syn, swtyryzmu jest ernormma\hyperaesthesiu sexuulis, uphrodisiu, hyperuphrodisiu, hiperseksualizm).
schizofazja, , rcAizqpWmM: termin wprowadzony przez Kraepelina, oznacza znaczny stopień rozkojarzenia myślenia w psychozach schizofrenicznych, przykładem może być-sałata słowna.
schizofrenia, , wAizqpWrewM: nazwa pochodzi od E.
Bleulera (1911)i wedle tego autora oznaczała grupę psychoz, kturych wspólną i podstawową cechą jest rozpad lub rozszczepienie (gr, . wAizo s rozszczepiam, ywrew s rozum, serce)struktury osobowości.
Współcześnie s. jest również terminem zbiorczym, który obejmuje niehomogenną grupę psychoz (hebelrenicznych, katatonicznych i paranoidalnych).
schizofrenia dziecięca: rzadka pustać s. , której początek przypada na okres między 3, a 4.
lż, , zaś za górną granicę wieku rozpoznawania s dz, przyjmuje się powszechnie 15, lż.
W zasadzie obowiązują te same diagnostyczne kryteria psychopatologiczne, które dotyczą schizofrenii u dorosłych.
schizofrenia okresowa, syn, schizofrenia cykliczna, cyrkularna, rcAizzyWrewu pencdizcopisana przez Kraepelma (1913)oznacza odmianę s. cechującą się okresowym występowaniem stanów depresji i manii, a równocześnie osiowymi objawami tej psychozy endogennej.
schizofrenia późna, chizozoewia wmc termin oznacza chorobę, kłutej początek przypada na okres powyżej 40, lż.
W obrazie klinicznym przeważają objawy wytwórcze (paranoidalne), zaś osiowe są stosunkowo słabo wyrażone.
schizofrenia prosta, wcWzopWrema rmywcq uważana przez E.
Bleulera za jedną z 4 postaci s.
Cechuje się początkiem w okresie okołopokwitaniowym i występowaniem objawów osiowych (podstawowych).
schizofrenia przewlekła, rcAizcmrema cWrwmw, syn, schizofrenia prawdziwa, r. jeru, s. procesualna, s. złożona (z podstawowego procesu i zespołów schizofrenicznych), odznaczająca się przewlekłym przebiegiem i niekorzystnym rokowaniem.
schizofrenia rzekomonerwicowa, rcAizcywema preudowearzaca: oznacza taką odmianę psychozy o przebiegu łagodnym i obrazie uboguubjawowym, w której górują objawy nerwicowe typu neurastenicznego, anankastycznego lub hipochondrycznego.
Termin nieścisły, gdyż chodzi o rzeczywiste objawy nerwicowe.
schizofrenia somatopsychiczna, , rcńizqy (rewia wmarcmycńica, syn, s. cenes (apatyczna, s. hipochondryczna: opisana przez Bornsztajna, oznacza w zasadzie s. z górującymi w obrazie klinicznym urojeniami hipochondrycznymi, a także (co jest sporne)omamami uczucia ustrojowego.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • salata slowna w schizofreni
  • salata slowna
  • sałata słowna psychiatria
  • rozkojarzenia a salata slowna w schizofreni
  • salata slowna w schizofrenii
  • co to jest salata slowna
  • reakcja nerwicowa na zdrobnienia słowne
  • reakcja rzekomonerwicowa
  • salata slowna a rozkojarzenia w schizofreni
  • www sałata słowna objaw choroby