narkomania, narcomawic przewlekłe nadużywanie silnie działających leków psychoakqwnych (np. oplątów, kokainy), prowadzące szybko do pełnej zależności.

nastrój, stan uczuciowy (emocjonalny)zabarwiający przez dłuższy czas psychikę, chociaż bywają nastroje krótkotrwałe.
W warunkach prawidłowych nastrój podlega wahaniom zależnym od czynników zewnętrznych i wewnętrznych.
Dobry nastrój jest odbiciem poczucia komfortu psychicznego.
N. jest składową temperamentu, stąd skłonność do określonych nastrojów bywa cechą charakterologiczną uwarunkowaną konstytucjonalnie (np. usubnicy z cechami cyklotymicznymi wykazują zmienność nastroju od lekko hipomaniakalnego do dyskretnie subdepresyjnego).
nastroju zaburzenia: wahania nastroju wykazują w warunkach fizjologicznych dużą skalę możliwości (np. n. pogodny, radosny, zrzędliwy, smutny itd).
W stanach chorobowych widuje się ilościowe spotęgowanie tych nastrojów, nie zawsze adekwatne do rzeczywistej sytuacji zewnętrznej czy wewnętrznej.
Zaburzenia n. występują w wielu stanach psychopatologicznych: w chorobach afektywnych (n. depresyjny lub maniakalny), w psychozach schizofrenicznych (n. obojętny, wesołkowaty, drażliwy), w zespołach psychoorganicznych (n. euforyczny, moriatyczny, dysforyczny, zobojętniały, apatyczny), w nerwicach (n. lękowy).
natcęctwa: myśli i wyobrażenia nasuwające się wbrew woli chorego prowadzące do działań natrętnych, -kompulsji.
Syn, obsesje, łac. wrcwmer.
negatywizm, negamismac objaw psychopatologiczny polegający na opornej postawie wobec poleceń i nakazów otoczenia.
Może się przejawiać w postaci czynnego przeciwstawiania się poleceniom-n. czynny, lub biernego oporu-n. bierny.
Występuje w stanach osłupienia, zwłaszcza w psychozach katatonicznych, ale również w zaburzeniach psychicznych na podłożu organicznym.
neologizmy, syn, slowotwory: tworzenie, przeważnie przez psychicznie chorych nowych, dotychczas nie istniejących i nieznanych słów.
nerwica: psychopodobne czynnościowe zaburzenia w sferze psychicznej, dotyczące zwłaszcza czynności emocjonalnych.
nerwica anankastyczna, syn, nerwica natręctw, n. z natręctwami–anankazm, zespół OJ’.
D.
nerwica hipochondryczna: termin oznacza, że w obrazie klinicznym nerwicy górują skargi hipochondryczne.
nerwica jatrogenna: nie chodzi o odrębny rodzaj nerwic, lecz o n. wywołaną urazem jatrogennym (-r jatropwogenia).
nerwica lękowa: odmiana nerwicy, w której objawem górującym jest lęk sytuacyjny (fobia).
nerwica narządowa: nie chodzi o umiejscowienie nerwicy w narządzie, jako błędne należy uznać terminy “nerwica serca”, , nerwica żołądka”itp.
Chodzi o psychopodobne zaburzenia somatyczne-choroby psychosomatyczne, nerwica natręctw, syn, n. z natręctwami, n. anankastyczna.