Przeciwieństwo-ekstrawersji.

inwolucja, inwlwiz: zmiany wsteczne w stanie cielesnym i psychicznym, będące odbiciem zakłóceń wewnątrzwydzielniczych (np. w okresie przekwitania), a niekiedy organicznych o u n. (inwolucja mózgu).
izolacja od otoczenia: może być wynikiem świadomego i zamierzonego wyboru, np. u członków zgromadzeń zakonnych, u osób z nieprawidłowymi cechami osobowości popadającymi w frustrację, znudzonych i zmęczonych życiem.
Bywa objawem niektórych psychoz, np. schizofrenii jako wyraz autyzmu), zespołów depresyjnych, urojeniowych (paranoi), a także nerwic.
izolacja zmysłowa, deprywacja zmysłowa: oznacza pozbawienie dopływu wszelkich wrażeń zmysłowych z zewnątrz.
Badania doświadczalne z zastosowaniem specjalnych kabin wykazały, że Lz, może wyzwolić u człowieka zaburzenia psychiczne z omamami, złudzeniami, wzmożeniem sugestywności, trudnościami w skupieniu uwagi, zakłóceniem percepcji zmysłowej i unjeniową interpretacją prawidłowych spostrzeżeń.
W stanach tych świadomość jest przeważnie lekko zaburzona ilościowo i jakościowo.
Problem nabiera coraz większej wagi w związku z przebywaniem człowieka w kosmosie.
jadłowstręt 8 anoreksja.
jatrogenia: termin oznacza działanie pochodzące od lekarza.
Samo w sobie nie zawiera niczego negatywnego.
Ujemny wpływ lekarza zawiera określenie, błąd-jatrogenny”er j atropatogeni w.

jatropatogenia-r termin zaproponowany przez M.
Jarosza oznacza zespół ujemnych oddziaływań lekarza lub innego pracownika służby zdrowia, przynoszący szkody w stanie zdrowia psychicznego i fizycznego pod postacią pogorszenia stanu zdrowia lub wystąpienia nowych objawów chorobowych.
joga: system ćwiczeń zmierzających do uzyskania doskonałości duchowej wywodzący się (w sensie teoretycznym)z jednego z sześciu bramińskich systemów filozoficznych.
1, rozpowszechniła się guza granicami Indii na całym świecie.
kamptokormia-emzmswwur.
kancerofobia, canzempAóiw gr, cwccr s rak: chorobliwa obawa przed zachorowaniem na raka.
Objaw jest rzadką fobią, częściej wyrazem nastawienia hipochondrycznego, zaś najczęściej przejawem urojeń hipochondrycznych.
katalepsja.
Autu (emir: zespół objawów wyrażający się ograniczeniem lub utratą wykonywania ruchów dowolnych, kłutego pochodzenie może być wielorakie: psychogenne (hipnoza), wspó (towarzyszące psychozom schizofrenicznym, np. katatonii, dające się wywołać środkami farmakologicznymi (test kataleptyczny u zwierząt w eksperymencie farmakologicznym).
Rozróżnia się katalepsję sztywną, kiedy ułożenia ciała przyjętego przez chorego nie da się zmienić w wyniku wzmożenia napięcia mięśniowego i negatywizmu oraz katalepsję woskową (giętkość woskową), gdy pacjent lub zwierzę doświadczalne przyjmuje takie ułożenie ciała, jakie mu nadamy.
katamneza: cwwmnewc badanie i opis przypadku chorobowego w okresie po ustąpieniu objawów choroby, także dalsza obserwacja.
Metoda badania katamnestycznego bywa użyteczna w wielu dziedzinach medycyny.
katapleksja, cwqyweaic nagły spadek napięcia mięśni, przede wszystkim antygrawitacyjnych, zapewniających utrzymanie pionowej postawy ciała.
Napad k. występuje w następstwie silnego przeżycia uczuciowego, zarówno pozytywnego (np. śmiech), jak i negatywnego (np. nagły przestrach).
katatonia, cwanemu: jedna z psychoz schizofrenicznych, opisana wcześniej (I 874 r. )przez Kahlbauma jako samodzielna jednostka chorobowa, później przez Kraepelina (1896)wspólnie z hebefrenią złączona w jednostkę nozolugiczną, nazwaną demezmc pmccor.
Bleuler obie te psychozy połączył w grupę schizofrenii (l 9 ll).
katatymia, muwma: oznacza stosunek uczuć do sądów, określenie syn, myślenie życzeniowe.
Sądy wydają się nam prawdziwe, jeżeli odpowiadają uczuciom, które nas ożywiają.
K. zawiera się trafnie w łacińskiej sentencji: .
Gard zwc vzlawue, ił ńci (ecredime” (Łatwo wierzymy w 1, co chcielibyśmy, żeby było).
katharsis: termin używangy w psychoanalizie, oznaczający oczyszczenie, odreagowanie czegoś, jakiegoś dłużej utrzymującego się stanu zakłócającego prawidłowe funkcjonowanie psychologiczne i społeczne.