Zakłócenie mechaniz. mów homeostatycznych odgrywa istotną rolę w patogenezie wielu chorób somatycznych i psychicznych.

homilopatia, lzmilqpmnm pierwotnie termin wprowadzony przez Kraepelina oznaczał reakcję psychopatologiczną w następstwie zaburzeń percepcji zjawisk zachodzących w otoczeniu, np. odczyn urojeniowy u głuchoniemych lub niedosłyszących.
W Polsce terminu tego użyto (T.
Bilikiewicz)dla określenia ludzi z nieprawidłową osobowością, powstałą w wyniku utrudnionego kontaktu z otoczeniem lub niemożności realizowania swoich potrzeb i aspiracji w następstwie kalectwa, przewlekłej choroby, niepełnej sprawności.
Osoby homilopatyczne bywają dysforyczne, złośliwe, agresywne.
Mogą jednak kompensować swoje poczucie mniejszej wartości wyżywając się w realizacji celów zastępczych (muzyka, malarstwo, poezja).
hospitalizuj s choroba szpitalna.
Zmiany zachowań w następstwie długotrwałej hospitalizacji i izolacji ud normalnych warunków życia.
Wypersomma s nadmierna senność.
id (ono): jedna z trzech wyróżnionych przez 2.
Freuda struktur osobowości, oznaczająca ogół nieświadomych, pierwotnych, prostych, biologicznych tendencji popędowych.
idee nadwartościowe s myśli nadwwwściowe: przekonanie silnie zabarwione emocjonalnie, które człowiek uważa za szczególnie ważne i słuszne, zajmujące w jego systemie wartości centralne miejsce.
Ln, są bliskie fanatyzmu, a więc propagowaniu poglądów politycznych, społecznych, religijnych przy jednoczesnym nietolerowaniu innych przekonań.
Ln, mogą odgrywać pozytywną, ale również szkodliwą społecznie rolę.
Zdarzają się u ludzi zdrowych, u ludzi z osobowością nieprawidłową i w niektórych psychozach.
iloraz inteligencji, 11, 10, s lntelligence QuotienL wskaźnik poziomu inteligencji oznacza stosunek wieku inteligencji (WJ, )do wieku życia (W.
Z, )pomnożony przez 100.
Stosując skale inteligencji w reprezentatywnych próbach populacyjnych, obliczono średni poziom inteligencji (90-lO 9), zaś stosując odchylenie standardowe 16-określono poziomy wyższe (i, ponadprzeciętną, wysoką, bądź bardzo wysoką), a także i niższe (i, poniżej przeciętnej, poziom odpowiadający ociężałości umysłowej i wreszcie pogranicza upośledzenia umysłowego i upośledzenia (wartości U poniżej 683.
iluzje, illasizner, syn, złudzenie zmysłowe, złudy zmysłowe: zaburzenia spostrzegania polegające na błędnej percepcji realnie istniejących przedmiotów.
U ludzi zdrowych podlegają sprostowaniu, w psychozach towarzyszy im duża siła przekonania zbliżona do OTO (CO.
iluzje pamięciowe s złudy pamięciowe (utożsamiające), syn, paramnezje.
Są to zafałszowania pamięci polegające na zniekształceniu zapamiętanych zjawisk.
Występuje w psychozach schizofrenicznych, w paranoi, parafrenii i u chorych na nerwicę.
Napadowu w postaci–napadów dysmnestycznych (stany dćja vu, deja vecu), występują u chorych na padaczkę.
imago: dosłownie obraz, wizerunek.
Termin używany przez psychoanalityków oznaczających osobę znaczącą, z którą człowiek wiąże silne emocje.
Osoba ta może personifikować jedno z rodziców, niekiedy terapeutę.
imbecylizm s nie używany obecnie syn, upośledzenia umysłowego stopnia umiarkuW 3 OC 2 O.

impulsywne czynności, acmner immdshue: oznaczają dokonywanie czynów bez zastanowienia, jedynie pod wpływem popędu albo silnego afektu.
incesus s kazirodztwo.
indukowana psychoza, obłęd udzielony, purmzia mdaca, parmzia w (gęesw, Oanc, wije a deux.
Oznacza wystąpienie psychozy na drodze sugestii u osoby przebywającej dłuższy czas z osobą chorą psychicznie.
Odizolowanie osoby chorej powoduje szybkie wygaśnięcie objawów udzielonych u drugiej.
inkoherencja, mcoWerenm: zaburzenia toku myślenia polegające na rozerwaniu związków między poszczególnymi słowami.
Występuje w zespole splątania (amencji)i jest wyrazem głębokich zaburzeń jakościowych świadomości.
intencja paradoksalna: jedna z technik psychoterapeutycznych, polegająca na zlecaniu pacjentowi (np. z nerwicą lękową), aby przez chwilę pragnął tego, co wzbudza zazwyczaj lęk.
Dzięki tej technice pacjent może uzyskać dystans do swoich fobii.
interseksualizm: oznacza współistnienie cech płciowych męskich i żeńskich u jednego osobnika.
Przejawami i, jest nieprawidłowy skład chromosomowy, budowa anatomiczna narządów płciowych, rodzaj gonad, profil sekrecji hormonów płciowych.
interwencje kryzysowe s krótkoterminowe, doraźne działania przeważnie u osób wymagających nagłej pomocy w sytuacjach krytycznych (tendencje samobójcze, zawód miłosny, konflikt małżeński, ostry zespół abstynencyjny itp).
Pomocy mogą udzielać telefony zaufania, poradnie pomocy kryzysowej, oddziały pomocy doraźnej itd. introwersja: nastawienie człowieka do wewnątrz, na własne życie psychiczne, łączy się z utrudnionym kontaktem z otoczeniem.