Jest stanem polegającym na sugestywnej łączności między hipnotyzowanym a hipnotyzerem (tzw. raport.

Występujące w czasie transu hipnotycznego znieczulenie na ból może być tłumaczone wydzielaniem endorfin i enkefalm.
M. stanowi jedną z metod psychoterapii używanych w leczeniu nerwic i uzależnień.

hipobulia-abulia.
hipochondria, łypzcWondnasr: oznacza przesadne zajmowanie się stanem swego zdrowia, odczuwaniem nie potwierdzonych przedmiotowo dolegliwości, stanowi często wynik neurotycznej samoobserwacji.
M. należy odróżniać od urojeń hipochondrycznych, które polegają na silnym przekonaniu o istnieniu jakiejś choroby, w istocie jednoznacznie przez lekarzy wykluczonej (najczęściej chodzi o chorobę nowotworową, weneryczną, dzisiaj coraz częściej o AIDS).
hipo (renta, hyzozhrmim obniżenie funkji poznawczych, np. w depresji.
Bywa niekiedy używane jako synonim upośledzenia umysłowego (oligofrenii).
hipomania, lypomania, syn, stan hipomaniakalny: oznacza słabo wyrażoną fazę maniakalną choroby afektywnej.
Składają się na nią następujące objawy: podwyższony podstawowy nastrój, przyśpieszenie toku myślenia, zwiększona aktywność, skrócony sen nocny, zwiększone łaknienie i popęd płciowy.
hipomnezja, ‘wmwesir: obniżenie czynności pamięciowych.
hipostenia, ljostema, por. -astenia.
histeria, lweriu, wWwiwue, syn, (w psychiatrii amerykańskiej): reakcja dysocjacyjnai konwersyjna.
Jedna z postaci nerwic o bardzo bogatej i różnorodnej symptomatyce, występuje najczęściej u ludzi z histeroidalnymi cechami osobowości (–histeroidia, -skirtoidia).
Do częstych objawów należą: astazja i abazja histeryczna, bezgłos histeryczny, ślepota i głuchota histeryczna, napady histeryczne, drżenia, zaburzenia czucia nie odpowiadające prawom unerwienia, niedowłady i porażenia histeryczne itp. histeroepilepsja: termin wieloznaczny i coraz rzadziej używany.
Powinno się ograniczać do przypadków wspó (występowania u jednego chorego napadów padaczkowych i napadów hi sferycznych.
histeroidia, syn, skirtoidia (termin opisany przez E.
Brzezickiego, etymologia od gr, wirwos tańczę).
Oznacza typ osobowości nieprawidłowej (psychopatii): składają się na nią: egocentryzm, zachowanie na pokaz-teatralne, demonstrwywne, lekkomyślność, brawura” słomiany ogień”, samowola i skłonność do warcholstwa.
W trudnych sytuacjach życiowych zdolność do mobilizowania wszystkich sil, wytrwałość i hart ducha.
Występowanie powyższych cech w mniejszym nasileniu Brzezicki nazwał skirtotymią (która odpowiada histeroty mit).
Holizm, lzliwue: oznacza stanowisko filozoficzne, również metodologiczne, zakładające, że istotą rzeczywistości rozpatrywanej przez naukę jest jej całościowy charakter.
Całość nie stanowi więc jedynie sumy części składowych.
Termin odnosi się do nauk biologicznych, psychologicznych, społecznych i in.
Termin medycyna holistyczna narzuca widzenie człowieka jako całości i jest antynomią podejścia redukcjonistycznego, tj. sprowadzającego człowieka do elementów składowych: molekuł, części komórek, tkanek, narządów, układów.
Poznanie funkcjonowania i budowy części nie musi prowadzić do poznania całości-tak twierdzą reprezentanci nauki holistycznej.
homeostaza: termin wprowadzony do nauki przez Claude’a Bernarda oznacza automatycznie regulowaną równowagę wewnątzusmjową.
Mechanizmy utrzymujące tę równowagę można sprowadzić do układów sprzężeń pomiędzy poszczególnymi torami przemiany materii, czynnościami narządów i tkanek (układy autoregulacyjne).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • skirtoidia
  • Histeroepilepsja
  • histeroidia