ewuresis noc Ryzjofobia: jedna z postaci fobii oznaczających lęk przed zachorowaniem na gruźlicę.

giętkość woskowała syn, gibkość woskowa: jeden z objawów-katalepsji.
Może wystąpić u chorych z katatonią, ale również w nerwicy histerycznej, pod wpływem hipnozy.
Jest wyrazem automatyzmu nakazowego: kończyny pacjenta można ustawić w dowolnym położeniu i w takim ułożeniu trwa on bez okazywania znużenia.
gloóws Wys*encws, kula histeryczna: jeden z objawów nerwicy histerycznej polega na odczuwaniu, kluski”w gardle.
gonitwa myśli: jeden z objawów zespołu maniakalnego, polega na przyśpieszeniu toku myślenia i wypowiedzi, w wyniku czego chory gubi wątek myślowy i dokonuje licznych dygresji.
grafomania: skłonność do pisywania utworów literackich, ale nie tylko, u osób pozbawionych w tym zakresie uzdolnień.
Termin, mania”ma w psychiatrii całkiem inny sens.
Poprawniej byłoby mówić o grafofilii.
grmiditws delwsiwr—ciąża urojona.
grawditas imaginaria-r ciąża rzekoma.
Amlwcwosis mcoAoWca 8 halucynoza ostra alkoholowa.
hallucinationev s omamy.
halucynacje s omamy.
halucynogeny: środki psychozorwórcze, mąjaczeniorwórcze, psychozomimetyczne, psychozodysleptyczne, np. meskalina, psylocybina, LSD.
halucynoza ostra, Adlazmcir acwu (acasacm, ostra omamicc ostra psychoza o obrazie klinicznym zbliżonym do parafrenii, na który składają się urojenia przede wszystkim treści prześladowczej i omamy, zwłaszcza słuchowe odbierane w, trzeciej osobie”, nie występują natomiast zaburzenia świadomości i struktury osobowości.
Etiologia sumatogenna, najczęściej toksyczna i infekcyjna 8 halucynoza ostra alkoholowa.
halucynoza ostra alkoholowa, Allacwosb acwu zwutzmm (alzzhoWcak ostra omamicaalkoholowa: psychoza Wemickego.
Jedna z psychoz alkoholowych, charakteryzująca się występowaniem urojeń i omamów (halucynacji)słuchowych.
halucynoza przewlekła, Adlazwzsis cvcmcd: 1, zmówcie przedłużenie się ostrej halucynozy (np. alkoholowej)może dać obraz zawierający wszystkie te elementy symptomatologiczne, co przewlekła parafrenia.
halucynoza wzrokowa, Adlacwzsir zzłcd: rzadką tę psychozę opisał Reimer w 1970 r. łLw, występuje na podłożu organicznego uszkodzenia mózgu rozmaitej etiologii (okres przedstarczy, miażdżyca naczyń mózgowych, guzy podstawy czaszki, choroba Fioka, choroby pnia mózgowego, stany pourazowe, zatrucia, a także ofalmopatia-psychoza występuje w tym ostatnim przypadku nagle po umieszczeniu chorego w ciemni albo po oślepnięciu).

halucynoza przewlekła dotykowa, Adlaciwir mmlir, zanmwim wśród badaczy nie ma pełnej zgodności co do nozogralicznegu zaklasyfikowania tej psychozy.
Jedni stają na stanowisku, że chodzi o przewlekle utrzymujące się omamy dotykowe, którym towarzyszą urojenia pasożytniczej choroby skóry, inni kwestionują występowanie omamów, pochodzenie zaś urojeń tłumaczą interpretacją rzeczywistego świądu lub dostrzegalnych zmian na skórze, które chory tłumaczy urojeniowo jako schorzenie pasożytnicze (paranoja purus hartu).
halucynoidy, mlacinwde: : termin wprowadzony przez M.
Jarosza, oznaczający wrażenia lub spostrzeżenia powstające bez udziału bodźców działających z zewnątrz, którym towarzyszy pełny krytycyzm, czyli przekonanie o chorobliwości doznań (prawdziwy sąd realizujący).
Mianem tym można określić napady częściowe proste i złożone w padaczce z objawami sensorycznymi.
bard drugs, , twarde narkotyki’: silnie działające środki psychoaktywne, np. opłaty, kokaina i inne narkotyki.
hebefenia, ńeżewoemw: jedna z psychoz schizofrenicznych opisana przez Heckeraw IB//r. jako odrębna jednostka.
Początek psychozy przypada na wiek młodzieńczy i charakteryzuje się początkowo zaburzeniami zachowania, brakiem poczucia dystansu, pobudzeniem psychoruchowym, stopniowo dołącza się rozkojarzenie, dziwactwa, zmanierowanie.
W amerykańskiej klasyfikacji DSM-IV h, została zaliczona do schizofrenii i określona jako, typ zdezorganizowany”tej psychozy.
heboidia: termin rzadko obecnie stosowany, dawniej określał grupę psychopatów wykazujących niedojrzały stosunek do utoczenia, pozostający w mało adekwatnym nastroju wesołkowatości i skłonnych do rozrzutnego trybu życia.
hedonizm: postawa polegająca na czerpaniu z życia przyjemności, zwłaszcza zmysłowych.
Ludzi o takich postawach nazywa się hedonistami.
hipermnezja s nadczynność pamięci.
hipersomnia s nadmierna senność.
hiperstenia, hypcrtema: wzmożenie napięcia emocjonalnego powodujące zwiększenie aktywności życiowej.
Może chodzić o cechę konstytucjonalną temperamentu u ludzi zdrowych, ale też o jeden z objawów psychopatologicznych, np. w zespole maniakalnym.
hipertymia, **zemwm: dosłownie podwyższenie nastroju.
Może być cechą osobniczą, np. u psychopatów hipenymicznych, ale pojawiać się też okresowo, np. w fazach maniakalnych choroby afektywnej.
hiperwentylacyjny zespół 8 zespół Da’osty.
hipnagogiczne omamy-omamy hipnagogiczne.
hipnoza, lmwzwr: specyficzna odmiana stanu czuwania i nie należy jej utożsamiać ze snem.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • hiperstenia
nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree