baturismus s jąkanie s bulbuties. W schizofrenii występuje często łącznie z–autyzmem.

deterioracja psychiczna, dererizrmo memulb: wyraża obniżenie sprawności intelektualnej i uczuciowości wyższej (jako synonim degradacji psychicznej)w zespołach psychoorganicznych.
Niektórzy używają terminu dla określenia zubożenia osobowości u chorych na schizofrenię, zwłaszcza przewlekłą.
dissocimio-rozkojarzenie.
drgawki histeryczne objaw towarzyszący dużemu napadowi histerycznemu, może przypominać d, padaczkowe, często bywa przejawem tzw. małego napadu histerycznego, który poza d, polega na występowaniu m in. napadów śmiechu lub płaczu, zadyszki, nagłego zaniewidzenia lub ogłuchnięcia itp.
Niekiedy odróżnienie d h, od prawdziwego napadu padaczkowego może sprawiać trudności.
O rozpoznaniu decyduje całokształt obrazu klinicznego, wywiad, wyniki badań dodatkowych, lXh, mają przede wszystkim bezpośredni związek z czynnikiem reaktywnym, a więc są psychogenne.
dypsomania, syn, okresowe opilstwo.
Termin dzisiaj raczej nie używany.
W klasycznym rozumieniu d, traktowana była jako samodzielna jednostka nozologiczna, której jedynym objawem (monomania)było impulsywne, ekscesywne picie alkoholu.
Okresowość nadużywania alkoholu może mieć różne przyczyny, np. choroba afektywna, okresowe zaostrzenie objawów schizofrenii, endogenne zmiany nastroju u chorych na padaczkę itp. dysforia, dyphoria: zaburzenia nastroju będące przeciwieństwem er euforii, polegające na występowaniu złego samopoczucia, ciągłego niezadowolenia, poczucia dyskomfnu, rozdrażnienia, zrzędliwości.
Objaw może występować napadowa u chorych na padaczkę-napady dystmiczne, okresowo u chorych z objawami psychoorganicznymi, charakteropatii, niekiedy w psychozach schizofrenicznych.
dysleksja s duże trudności w opanowywaniu umiejętności czytania np. u dzieci, często występuje łącznie z zaburzeniami w pisaniu (dysortografia).
dysmorfofobia, dysmowzzA (jw.
Termin jest nieco mylący, gdyż przeważnie nie chodzi o fobię, a o przekonanie (urujeniowe), iż własne ciało lub jego część, np. twarz, uległy niekorzystnej zmianie, 1, u chorych z nerwicą nauęctw ma rzeczywiście charakter lęku przed zniekształceniami fizycznymi.
Poprawnie dysmorfognoja.
dysołucja, łac. dbrzlaao: termin wprowadzony przez Jacksona, oznacza najkrócej przeciwieństwo ewolucji i rozluźnienie współdziałania różnych struktur psychicznych powiązanych ze sobą hierarchicznie, stosownie do osobniczej ewolucji.
dystymia, dymymia: oznacza stan depresyjny uwarunkowany czynnikami psychospołecznymi, trwającymi dłuższy czas: określa też krótkotrwałą zmianę nastroju typu depresyjna-dysforycznego.
Może występować napadowa u chorych na padaczkę–napady dystylDlCZOC.
ebnems-upojenie alkoholowe.
echo myśli, franc, echo de la pensee: rodzaj omamów słuchowych lub psychicznych występujących w schizofrenii paranoidalnej polegające na wrażeniu, uglośnienia myśli”, powtarzaniu na głos myśli itd.

echolalia automatyczne powtarzanie przez chorego zasłyszanych słów i zdań.
Objaw występujący w katatonii, w upośledzeniu umysłowym i w innych psychozach.
echomimia: polega na powtarzaniu przez chorego ruchów mimicznych zauważonych u osób z najbliższego otoczenia.
Objaw występujący w różnych psychozach, zwłaszcza schizofrenicznych.
echopraksja, echqprmr: oznacza powtarzanie gestów i ruchów zauważonych u innych osób.
Występuje w różnych psychozach często łącznie z–echolalią i—echomimią.
egocentryzm: cecha osobowości lub rodzaj myślenia i postaw, polega na ześrodkowaniu uwagi otoczenia na sobie.
Fizjologicznie występuje u dzieci, ponadto w nerwicach, zaburzeniach psychicznych na podłożu organicznym i w zaburzeniach zachowania.
egotyzm: oznacza zubożenie zainteresowań i ich zawężenie do funkcji animalna-wegetatywnych, spotykane w wieku starczym jako cecha fizjologicznego starzenia się, występuje też w zespołach otępieniach.
ekmnezja, ccmwewa: zafałszowanie pamięci polegające na zatraceniu poczucia powinności.
Może występować fizjologicznie, np. opowiadanie dowcipu przed chwilą usłyszanego jako nowego, własnego.
Objawy w nerwicach, psychozach z zaburzeniami świadomości, w zespołach otępiennych.
ekstrawersja, nastawienie człowieka na zewnątrz, łatwość kontaktu z ludźmi, przeciwieństwo-r introwersji.
ekwiwalent padaczkowy s równoważnik padaczkowy.
Nazwa używana w przeszłości dla określenia jawisk klinicznych, które jak sądzono, były równoważne napadowi padaczkowemu.
Termin nie jest zalecany obecnie, gdyż część, równoważników okazała się napadami padaczkowymi, a druga część miała charakter psychotyczny.
Elpenora zespól-upojenie senne.
empatia, emzaonu: indywidualna wrodzona właściwość polegająca na emocjonalnym wczuwaniu się w przeżycia psychiczne innych osób.
emprosWwwms: maksymalne przegięcie tułowia do przodu, objawy w niektórych nerwicach, ale również chorobach kręgosłupa.
ewcqpresis: mimowolne zanieczyszczanie się kalem, np. jako objaw nerwicowy u dzieci.
endogenny: dosłownie wewnątrzpochodny, w naukach przyrodniczych wewnątrzustrojowy.
Określenie przeciwstawne: egzogenny, zewnątrzpochodny, zewnątrzusuojowy.
Przymiotnik ma różne zastosowanie.
Np. w biochemii oznacza związki, które organizm sam syntetyzuje (aminokwasy, kwasy tłuszczowe, peptydy itp).
W psychiatrii pod pojęciem, psychozy endogenne”rozumie się tradycyjnie grupę chorób psychicznych (schizofrenia, choroby afektywne), których etiologia nie jest wyjaśniona, a patogeneza wiąże się prawdopodobnie z genetycznie uwarunkowanymi zaburzeniami metabolizmu.
engranc ślad pamięciowy.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • deterioracja osobowości
  • deterioracja alkohol
  • jakanie s schizofrenoa