Badanie powinno odbywać się bez obecności. osób trzecich, np. policjantów czy prokuratora. – Psychologia kliniczna

Badanie powinno odbywać się bez obecności. osób trzecich, np. policjantów czy prokuratora.

Biegłym nie wolno zachowywać się w stosunku do osoby badanej z wyższością, lekceważąco lub też ją wyśmiewać.
Błędem jest również potępienie jej zachowań czy próby oceny moralnej postępowania.
Czasem zachodzą wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego świadka.
Nie można badać go bez jego zgody, sąd natomiast może wezwać psychiatrę lub psychologa do udziału w rozprawie, aby na podstawie obserwacji świadka i jego zeznań wypowiedzieli się o zdolności do świadczeń.
W ostatnich latach zwiększyło się znaczenie badań psychologicznych w orzekaniu o poczytalności.
W pięćdziesiątych i sześćdziesiątych latach wykonywano je jedynie sporadycznie, a ich wyniki były traktowane jako jedno z badań dodatkowych.
Obecnie psycholodzy wydają zazwyczaj własną opinię, a psychiatrzy korzystają z jej wyników w swoim orzeczeniu.
Psycholodzy wypowiadają się na temat cech osobowości, poziomu inteligencji, istnienia ewentualnych objawów uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.
Wielokrotnie również zajmują się problemem motywacji.
Psychiatrzy natomiast ustalają rozpoznanie i wnioski na temat poczytalności.
Obecnie w zasadzie w każdym wypadku opinii wydawanej po obserwacji uczestniczy psycholog.
W sprawach o motywacji seksualnej wskazany jest również udział seksuologa.
Wielokrotnie wydajemy w takich przypadkach opinię zespołową, w której oprócz dwóch lekarzy psychiatrów-uczestniczą również psycholog i seksuolog.
Istnieje również możliwość zasięgnięcia opinii socjologa, np. w przestępstwach grupowych, działaniu pod wpływem tłumu itp.
Niekiedy istotne znaczenie mogą mieć badania specjalistyczne, np. endokrynologiczne w wypadku podejrzenia cukrzycy, neurologiczne, laryngologiczne czy okulistyczne, kiedy w grę wchodzi osłabienie słuchu lub wzroku, które może mieć wpływ na popełnienie przestępstwa (np. przestępstwa drogowe, przez zaniechanie itp).
Wyniki takich badań, jak badanie płynu mózgowa-rdzeniowego, elektroencefalografia, tomografia komputerowa, rtg czaszki mogą skierować uwagę biegłych na znalezienie właściwego rozwiązania.
Można na przykład stwierdzić kiłę o u n. , zapis EEG wskazujący na poważne uszkodzenie o u n. , guzy mózgu, zaniki itp.
Na przykład u*/, zabójców stwierdzono podkorowe zaniki mózgu, w jednym przypadku wielokierunkowych zboczeń seksualnych rozpoznano guza mózgu, w innym guz kostny wielkości pięści.
Zawsze jednak decyduje ocena stanu psychicznego, natomiast wyniki badań dodatkowych są jedynie czynnikiem pomocniczym.
Większość orzeczeń sądowa-psychiatrycznych jest wydawana na podstawie jednorazowego badania ambulatoryjnego.
Na ogół jest to metoda wystarczająca, zwłaszcza w tych przypadkach, w których dysponujemy dokumentacją lekarską i dokładnymi danymi dotyczącymi badanej osoby.
Jeśli jednak mamy wątpliwości co do rozpoznania, stopnia poczytalności czy też potrzeby izolacji, to niezbędna jest obserwacja szpitalna.
Opinia powinna być przedłożona na piśmie, chociaż przepisy nie wykluczają również opinii usmj.
W praktyce jednak, z wyjątkiem odpowiedzi na pytania czy.

też uzupełnienia opinii zaprotokołowanej w czasie rozprawy, sąd nie zadowoli się opinią ustną.
Ważna jest forma opinii.
Zawsze należy podać sygnaturę akt sprawy oraz określić organ, dla którego opinia jest wydawana.
Powinno się sporządzić krótki wyciąg z akt lub też zacytować ważniejsze dane dotyczące dokumentacji lekarskiej i dane z zeznań, które świadczą o stanie zdrowia badanego.
Ważne są również opinie z zakładu pracy, ze szkoły, z policji.
W orzeczeniu powinien znaleźć się wywiad uzyskany od badanego, ewentualnie również od członków jego rodziny, powinny być uwzględnione wyniki badań psychologicznych, neurologicznych, seksuologicznych-jeśli zostały wykonane.
Należy również podać wyniki badań specjalistycznych i dodatkowych.
We wnioskach należy uwzględnić: rozpoznanie, omówienie cech osobowości badanego oraz przypuszczalną motywację jego czynu.
W opinii należy również podać wnioski orzecznicze i wskazać na ewentualne niebezpieczeństwo dla porządku OTdWOCZO.
W Polsce biegły bywa zazwyczaj wzywany na rozprawę, jest on zobowiązany do przedstawienia opinii oraz ustosunkowania się do pytań i zarzutów stron procesowych i sądu.
Niejednokrotnie zdarza się, że jego opinia jest sprzeczna z opinią innego zespołu biegłych.
Należy wtedy uzasadnić, dlaczego przyjęło się takie, a nie inne założenie (jeśli jest ono odmienne od innych opinii)i czym jest to uzasadnione.
Czasem opinie psychiatryczne z medycznego punktu widzenia różnią się bardzo nieznacznie, np. oba zespoły rozpoznają zaburzenia osobowości, natomiast różnice prawne są duże, np. jedna para biegłych przyjmuje nieznaczne ograniczenie zdolności kierowania swym postępowaniem, a druga znaczne.
Kiedy indziej istnieją zasadnicze różnice diagnostyczne, a wnioski prawne są identyczne.
Badania psychiatryczne mają bardzo istotne znaczenie.
W wielu przypadkach decydują nie tyłku u wolności, ale nawet o życiu badanego.
Należy podkreślić, iż naruszanie prawa przez osoby chore psychicznie nie jest wcale częstsze niż w całej populacji.
Jednak niektóre drastyczne zabójstwa dokonywane przez takie osoby sprzyjają opinii, że chzrzy psychicznie są szczególnie niebezpieczni.
W rzeczywistości w tych społeczeństwach, w których jest wysoki wskaźnik zabójstw czy przestępstw agresywnych, stwierdza się nieznaczny odsetek tych czynów dokonywanych przez osoby chore.
Tam, gdzie liczba zabójstw jest mała, zwiększa się odsetek chorych sprawców.
Zmniejsza się bowiem liczba morderstw popełnianych z przyczyn ekonomicznych, politycznych, religijnych czy narodowościowych, natomiast na tym samym poziomie pozostają te zabójstwa, których motywacja wynika z przyczyn patologicznych.
Inaczej orzeka się w sprawach przestępstw popełnionych przez nieletnich.
Sam czyn badanego i jego ewentualne zaburzenia psychiczne schodzą na dalszy plan, a istotne stają się jego cechy osobowości i warunki wychowawcze.
Mówi o tym ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r.
Decydującą rolę odgrywają w badaniu nieletnich psycholodzy i pedagodzy z rodzinnych ośrodków diagnostyczna-konsultacyjnych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • jak wygląda badanie przez biegłych sądowych
 • badanie przez dwoch bieglych psychiatrow maloletniego
 • badanie sadowo psychiatryczne
 • rozmowa z chorym psychicznym na sali rozpraw w sadzie
 • czy biegli psychiatrzy korzystaja z testow
 • jak wygląda badanie u biegłego seksuologa
 • badanie u biegłego psychiatry
 • psychiatrasadowy
 • kiedy prokurator może wezwać biegłego psychologa
 • jak zachowywać sie u lekarza psychologa biegłego
 • obecność osób trzecich podczas badań przez biegłego sądowego
 • nie stawilem sie na badanie do bieglego psychiatry
 • jednorazowe badanie przez biegłego seksuologa
 • opinia psychiatryczna wylacznie na podstawie akt i dokumrntacji
 • jak zachowac się u psychiatry podczas badania do sądu
 • jak zachowac sie u bieglych sadowych
 • jak zachowac sie u bieglego psychiatry
 • jak zachowac sie na badaniu psychiatrycznym
 • opinia bieglego pedagoga
 • zeznania w obecności psychologa i psychiatry
 • opinii biegłego psychiatry jak to sie odbywa
 • psychiatra sadowy jak sie zachowywac
 • psycholog kliniczny policja badania
 • psycholog podczas badania powinien
 • rozprawa sadowa osoby leczacej sie psychiatrycznie
 • sądowe badanie seksuologiczne
 • skierowanie przez sąd na badania psychiatry seksuologa
 • skierowanie przez sąd na badanie w warunkach klinicznych
 • badania lekarskie do policji rozmowa z psychiatra forum
 • badanie sadowe psychiatryczne
 • badania na poczytalności
 • badania przrz bieglych psychiatrow
 • badanie biegłego seksuologa
 • badanie osoby chorej psychicznie na wniosek prokuratora psychiatra psycholog
 • badanie osoby niepełnoletniej powinno odbywać się w obecności opiekuna
 • badanie przez biegłego psychologa
 • badanie przez biegłych a rozprawa
 • badanie przez seksuologa
 • badanie psychiatryczne i opinia psychiatryczna z punktu widzenia psychiatrii
 • badanie psychologiczne osób nieletnich wyniki
 • jak zachowac sie badaniu przez bieglych sadowych?
 • badanie u bieglego psychiatry
 • badanie u psychiatry sadowego
 • czy można napisać opinię psychologiczną bez widzenia badanego
 • gdzie odbywa sie badanie bieglych psychiatrow
 • jak się zachować na badaniu bieglego
 • jak sie zachowac podczas badan psychiatrycznych
 • jak się zachowac w sądzie z chorym psychicznym
 • Jak sie zachowywac u biegłego psychologa
 • jak sie zachowywac u psychiatry

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

PRZEBIEG KRYZYSU CHOROBY TERMINALNEJ
Środki psychozotwórcze.
Inne leki psychotropowe.
Leki przeciwparkinsonowskie.
ŚMIERĆ DZIECKA
Objawy uboczne i powikłania.
ŻAŁOBA O CHARAKTERZE PATOLOGICZNYM w rodzinie przybiera następujące formy
Leki pobudzające (psychostymulujące).
Leki nootropowe, prokognitywne (geriatryczne).
Raphel wymienia inne reakcje rodzinne, które wpływają na sposób przeżywania bólu

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 20, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna