Psychiatria konsultacyjna.

Psychiatria związków z medycyną (consultation-liaison psychiatry).
Halina Wardaszko-łyskowska.

Początki i rozwój psychiatrii konsultacyjnej wiążą się ze Stanami Zjednoczonymi.
Ważnym wydarzeniem dla rozwoju psychiatrii bytu udzielenie w 1934 r.przez Fundację Rockefellera dotacji na stworzenie 6 oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach uniwersyteckich dla celów szkoleniowych i współpracy klinicznej.
Doniesienia o dobrych wynikach tej współpracy (i poprawa w zakresie diagnostyki, skrócenie czasu hospitalizacji) wzmogły zainteresowania psychiatrią konsultacyjną w aspekcie badań nad problematyką, efektywność a koszty leczenia.
‘Rozwój środowiskowej ochrony zdrowia psychicznego (tzw.psychiatrii środowiskowej) , w szczególny sposób wyeksponował znaczenie psychiatrii konsultacyjnej, której zadania widziano bardzo szeroko, nie tylko w odniesieniu do lekarzy, ale również do innych grup zawodowych, których działania wpływają na zdrowie psychiczne ludzi w określonym środowisku.
Potrzebę konsultacji widziano również przy rozwiązywaniu różnych problemów (administracyjnych, edukacyjnych, prawnych) .
W tym rozdziale zajmujemy się psychiatrią konsultacyjną w medycynie, określaną również mianem psychiatrii związków z medycyną (liaison psychiatry) .
Konsultant psychiatra ma za zadanie integrowanie koncepcji i wiedzy z zakresu nauk o zachowaniu się człowieka i nauk biologicznych w przekonaniu, że takie podejście najlepiej służy pacjentowi.
Ma on spełniać rolę mediatora między przedstawicielami medycyny biologicznej z jednej strony a psychologami, socjologami, psychiatrami-z drugiej.
Oczekuje się, że psychiatria konsultacyjna stworzy swoiste, antidotum”przeciw zawężonemu postrzeganiu pacjenta w kierunku podjścia holistycznego.
Wiąże się to z rozszerzonymi zadaniami i funkcjami psychiatrii konsultacyjnej, w stosunku do tradycyjnie rozumianych konsultacji psychiatrycznych, których zadaniem było dostarczenie pomocy lekarzem niepsychiatrom, w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z problemami psychiatrycznymi w sytuacji, gdy lekarze ci odczuwali potrzebę takiej pomocy.
Aktualne funkcje i zadania psychiatrii konsultacyjnej Psychiatria konsultacyjna stawia sobie 3 główne zadania: 1.
Działalność, którą można określić jako różne, usługi kliniczne”.
Jest ona realizowana przez dokonywanie konsultacji psychiatrycznych (ale również i inne usługi, w miarę możliwości) .
Jej cel stanowi pomoc w rozwiązywaniu psychologicznych, psychiatrycznych, psychospołecznych problemów pacjenta (a czasem również zespołu leczącego) .

Działalność edukacyjną w odniesieniu do lekarzy nie psychiatrów i innych pracowników niepsychiatrycznej służby zdrowia (liaison education) .
Badania naukowe, dotyczące problemów różnych związków między psychiatrią i medycyną (liaison research) .