Pobudzenie może wymagać stosowania środków neuroleptnych.

Otępienie w przebiegu uzależnienia od alkoholu może być zejściem zespół Korsakowa, mzże rżwnież narastać powoli.
W obydwu przypadkach za przyczyny uważa się niedobćr tiaminy.
Należy także pamiętać o znacznej urazowości wśralkoholików:uraz głowy może być współodpowiedzialny za wystąpienie otępienia Rozpoznanie można ustalić nie wcześniej niż w 3, tygodniu abstynencji, którą objawy mogą zamazywać obraz psychopatologiczny.
O bj a w y d epre sj i mogą pojawić się w późnym okresie zespołu abstynennego.
U wielu alkoholikuw, nie tylko w okresie abstynencji, obserwuje się obniżeni nastroju utrzymujące się przez wiele tygodni, a niekiedy miesięcy.
Przyjmuje się, że mogą one mieć trojakie uwarunkowania przyczynowe:za objawy depresji mogą odpowiadać zaburzenia przewodnictwa w układach noradrenergiczi sernoninergicznym w okresie abstynencji, depresja może mieć charakter reaktyw(pacjent jest konfrontowany ze swoją sytuacją życiową, zawodową i rodzinną)zmieniającą się w tzku picia), depresja może być także maskowana w czasie clą picia, a w okresie abstynencji ujawnić swój endogenny charakter.
Intensywne nadużywanie alkoholu, sprawiające wrażenie ciągu picia, może towarzyszyć manii.
Depresja w okresie abstynencji może przyczynić się lu jej złamania, często konieczna jest pomoc psychoterapeutyczna i leczenie przeciwdepresyjne.
Przewlekle psychozy alkoholowe charakteryzują się wieloletnim utrzymywaniem się objawów psychotycznych(omamy, urojenia)przy jednocześnie dość..
dobrym przystosowaniu społecznym, a niekiedy utrzymywaniu zdolności do pracy, zarobkowej.
Leczenie farmakologiczne(neuroleptyki)jedynie tłumi objawy, de(ich nie eliminuje.
Swoim przebiegiem przewlekle psychozy alkoholowe mogą.
, przypominać psychozy schizofreniczne.
Wydaje się, że u podłoża omawianych.
psychoz leżą czynniki predysponujące do ich wystąpienia pc wielu latach, uzależnienia:niektóre cechy osobowości mogą sprzyjać rozwojowi urojeń i oma-ęmów oraz ich treści.
Przewlekła halucynoza alkoholowa może być poprzedzona jej ostrą formą albo rozwinąć się samoistnie.
Glćwnym objawem są omamy słuchowe słowne.
o przykrej treści, komentujące sytuację pacjenta lub nakazujące mu wykonane jakiejś czynności, a nawet sklaniającc do samobójstwa.
Omamom mogą towarzy.
szyć treściowo z nimi powiązane urojenia.
Nasileniu doznań omamowy towarzyszy widoczny dla obserwatora lęk, zmniejszenie nasilenia doznań prawa zazwyczaj do dyssymulacji przy nie zmienionym zewnętrznie zachowaniu.
Paranoja alkoholowa pojawia się zazwyczaj u mężczyzn o relsgywme mniej nasilonym uzależnieniu, niż w przypadkach przebiegających np.ze stanami majaczeniowymi.
Przyczyną urojeń są zarzuty niewierności adresowane do żony lub partnerki życiowej.
System urojeń może obejmować inne osoby, np.do-.
mniemanych kochanków żony.
Zona jest poddawana ustawicznemu śledztw dowodami”mogą być np.przypadkowo nabyto zadrapania na ciele.
U mężczyzn tych występuje zazwyczaj wzmożony popęd seksualny, przy jednoczesnym obniżeniu potencji, bywa to interpretowane jakz wynik, zatruwania”przez żonę.
Często formułowanie urojeń jest poprzedzone wieloletnim ujawnianiem zazdrości, która zdaje się często mieć patologiczny charakter.
Pacjentew formułujących po latach system urcjemowy często charakteryzują rysy osobowości paranoidalnej.