W pustaci napadowej

nagłym zwyżkowym ciśnieniom krwi towarzyszy silny lęk oraz niepokój ruchowy, niekiedy ilościowe, i jakościowe zaburzenia świadomości.
W chorobie Addisona(czyli pierwotnej niewydolności kory nadnerczy)widuje.
się poza osłabieniem fizycznym, nastrój przygnębiony, dużą męczliwość, obcy mżenie napędu psychoruchowego, senność i przeczulenie.
W cięższych postaciach choroby widywano zespoły depresyjne, zespzly zaburzeń świadomości, a taki przewlekle psychozy urojeniuwe.
Choroba Addisona jest bezwzględnym przeciw-gwskazaniem do leczenia neuroleptykami ze względu na ryzyko zapuści i dużych..
spadków ciśnienia krwi.
Roi a gro czzłów płc i owych w patogenezie zaburzeń psychicznych jest.
złożona, chociaż nie należy jej przeceniać.
Tzw.przełomy hormonalne, występujące w okresie pzkwitania i przekwitania, same przez się nie prowadzą do.
*zaburzeń psychicznych.
Byłby to zresztą pogląd redukcjenistyczny.
Prawdą jest natomiast, że stanowią one, jak każda biologiczna sytuacja kryzysowa, dyspozycję dc występowania zaburzeń nerwicowych, a niekiedy psychotycznych.
Okmpokwitania i występujące w tym czasie przeobrażenia fizjologiczne zbiegają się zwykle z różnymi oddziaływaniami środowiskowe-wychowawczymi.
W związku z tym wszelkie zakłócenia równowagi stanu emocjonalne-popędowego należ rozpatrywać w szerokim kontekście biologiczna-psychospołecznym.
Wokół zaburzeń psychicznych związanych z przekwitaniem(inwolucja i meno-pauza)narosło wiele nieporozumień.
Przede wszystkim należy podkreślić, że nie istnieją ani, psychozy inwolucyjne”, ani, psychozy klimakteryczne”.
Zupełne bezpodstawne jest również utożsamianie przekwitania z okresem przedstarczym.
Inwolucja hormonalna, a więc zakończenie życia płciowego, u kobiet przypada zwykle na okres, w którym ośrodkowy układ nerwowy nie wykazuje przeważnie najmniejszych zmian wstecznych.
Inaczej u mężczyzn.
Tzw.cimacrznwm wrwc przypada rzeczywiście na okres przedstarczy.
Ale i tutaj nie zachodzi związek między ustaniem czynności płciowych a pojawieniem się zmian zwyrodnieniowych w tu n.
W okresie inwolucji zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn występują stosunkowo częste stan depresyjne i psychozy urojemowc, ale poza procesem fizjologicznym, jakim jest przekwitanie, muszą w grę wchodzić jeszcze inne czynniki etiologiczne endoiegzogenne.
Nie można zwłaszcza niedoceniać wpływu czynników psychologicznych i spzłecznych.
Świadomość, że życie płciowe się kończy, zakończenie działalności zawodowej, pustka egzystencjalna-to czynniki niekiedy ważniejsze zd samych wpływów hormonalnych.
Funkcje rozrodcze kobiety pozostają w życiowym związku z czynnościami psychicznymi i stają się źródłem stanów nierównowagi emocjonalnej.
Wystarczy wskazać na fakt, że u 30%kobiet występuje tzw.zespćł napięcia przedni i e s i ączkowego.
Składają się nań takie objawy, jak obniżenie nastroju typu depresyjnego lub dysforycznego, lęk i uczucie wewnętrznego napięcia, wrażenie ciągłego zmęczenia, bóle głzwy i inne dolegliwości hipochondryczne, zaburzenia snu, chwiejność uczuciowa ze skłonnością do płaczu i drażliwości.
Miesiączka jako taka nie staje się natomiast nigdy podłożem psychoz.