Niedobory witamin.

Odgrywają w patogenezie wielu zaburzeń psychicznych istotną rolę.
W krajach rozwiniętych jest on zwykle wtórny dc pierwotnych przyczyn, którymi, zdaniem Wąsika(19883, są:1)jednostronne odżywianie się będące wynikiem narzucanych rygorów dietetycznych:2)zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego:3)niemożność wykorzystania witamin, np, w chorobach wątroby:4)zaburzenia flory bakteryjnej biorącej udział w syntezie niekrurych witamin np.w trakcie stosowania antybiotyków doustnie:5)wzrost zapotrzebowania na witaminy, np.w czasie wykonywania ciężkiej pracy fizycznej, w ciąży, w okresie karmienia niemowlęcia itd.
H i po w i tam i no za powstała w następstwie jednostronnego żywienia może wystąpić u niektórych chorych na schizofrenię, pacjentów z długimi fazami depresyjnymi, u których zanik łaknienia doprowadził do zmniejszenia ilości spożywanych pokarmów i ich ważnych skladnikuw.
Dotyczy to również osób w podesz(ym wieku z objawami otępienngymi.
N i e dobór w i 1 a m i ny B Oiaminy)w następstwie upośledzenia wchłaniania i jednostronnego odżywiania się spotyka się w przewlekłych fazach uzależnienia alkoholowego.
Awitaminoza B u alkoholików, ale nie tylko, może doprowadzić do encefalopatii krwotocznej mózgu i psychozy Korsakowa.
Poza zaburzeniami psychicznymi w hipowitaminozie B stwierdzaj się objawy zapalenia wielonerwowegoz parestezjami, upośledzeniem czucia i osłabieniem lub zniesieniem odruchów głębokich.
U osób uzależnionych od alkoholu spotyka się również ni edobór witaminy 8, (ryboflawiny).
Psychopatologicznym wyrazem jej braku jest obniżenie nastroju, senność i spowolnienie psychoruchowe.
Podobne, a więc mało swoiste objawy w stanie psychicznym, wykazują osoby z niedoborem witaminy 8, (piryloksyny).
Większe zróżnicowanie zaburzeń psychicznych można stwierdzić w następstwie awitaminozy lub hipowitaminozy BQ-od objawów neurastenicznych z męczliwzścią i sennością dz zespołów psychotycznych o charakterze urojeniowymi otępienia.
Do zespołu witamin grupy B należy również kwas foliowy.
Jego niedobór jest zwykle wynikiem niedostatecznej podaży i zaburzeń wchłaniania.
Niedobór kwasu foliowego spotyka się u chorych długotrwale hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych.
Dotyczy to również chorych na padaczkę, leczonych pochodnymi hydantoiny.
Następstwa psychopatologiczne hipowitaminozy są mało swoiste i przypominają zespół neurasteniczny:osłabienie, męczliwość, trudności w skupieniu uwagi.
Do witamin grupy B zalicza się witaminę PP(amid kwasu nikotynowego).
Niedobór tej witaminy powoduje objawy pelagry.
Częste są objawy neurologiczne i zaburzenia psychiczne, które w początkowych okresach przybierają charakter objawów neurastenicznych.
W miarę narastania objawów neurologicznych(poił neuropatia)pogarsza się stan psychiczny chorych.
Mogą wystąpić stany psychotyczne z jakościowymi zaburzeniami świadomości(stany pomroczne), z dużym pobudzeniem ruchowym i agresywnością.
W różnicowaniu awitaminozy PP trzeba brać pod uwagę toczeń rumieniowaty, o czym będzie jeszcze mowa w tym rozdziale.
Niedobór witaminy O(kwas askorbinowy)w krajach cywilizowanych należy do rzadkości.