W ogólnym badaniu płynu mózgowa-rdzeniowego stwierdza się

duże zmiany:pleocytozę, zwiększenie poziomu białka, dodatnie odczyny globulinowe.
O rozpoznaniu decydują odczyny serologiczne:klasyczne i krętkowe.
W odczynach klasycznych(VDRL, VSR)używa się antygenu kardiolipidowego, zaś w krętkowych(TPI, FTA-AIS, TPH)badanie krętkowe opiera się na antygenach uzyskiwanych z krętków.
Odczyny klasyczne mogą być nieswoiście dodatnie, wymagają więc potwierdzenia wysoce swoistymi odczynami krętkowymi.
Istotne znaczenie ma odczyn VDRL, który wykonuje się w oddziałach szpitalnych rutnowu.
W wyniku przeprowadzania leczenia odczyny te stają się doić szybko ujemne, mogą też wygasać samoistnie, bez leczenia.
Ujemny wynik odczynów klasycznych nie stanowi dostatecznej podstawy do wykluczenia kiły układu OTWOWSZO.
Odczyny krętkowe.
FTA-AIS-odczyn immunnluorescencji krętków jest bardzo czuły i swoisty.
Po leczeniu utrzymuje się długo wynik dodatni(w niskim mianie), nawet przez kilka lat.
TPI-odczyn immobilizacji krętków(test Nelsona)jest najbardziej swoisty ze znanych testów kilowych, chociaż trudny technicznie*kosz*ow*.
Odczyny Bordeta i Wassermanna oraz Kolmera straciły na znaczeniu.
Rządku wykonuje się dzisiaj również złotowy odczyn koloidowy Langego(charakterystyczne było wyraźne odbarwienie w pierwszych probuwkach, przy niewielkich zmianach w następnych).
Leczenie kiły ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza porażenia postępującego w psychiatrii, przed wprowadzeniem penicylin opierało się na wstrzykiwaniu bizmutu, neosalwarsanu, a także na terapii gorączkowej(zimnica).
Od lat czterdziestych stosowanie penicyliny wyeliminowało te metody.
Najczęściej stosuje się:penicylinę krystaliczną G(dzżylnie 20-30000000 j, /dobę)z jednoczesnym doustnym zażywaniem probenecidu(Benemid)co 6 godzin po 500 mg, co zwykle ukazuje się leczeniem niewystarczającym, penicylinę benzatynową G, zaś w przypadkach uczulenia na penicylinę stosuje się retacyklinę(500 mg co 6 godzin przez 30 dni), erytromycynę w dawkach jw.i cefuiakson 2 g/dobę, dożylnie, przez cu najmniej 2 tygodnie.
Po porażeniu postępującym dawki antybiotyków muszą być wysokie.
Niekiedy na podstawie kontrolnych badań klinicznych i serologicznych zachodzi konieczność powtórzenia kuracji.
Powikłania psychiatryczne leczy się w zależności od rodzaju zespołu psychopatologicznego.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • odczyn immobilizacji krętków bladych
  • odczyny koloidowe
nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree