Kila układu nerwowego.

Zaburzenia psychiczne w przebiegu zakażenia krętkiem bladym ośrodkowego układu nerwowego były po drugiej wojnie światowej bardzo częste, co wiązało się z licznymi świeżymi zachorowaniami na kiłę. Powojenna.
Akcja W”przyniosła znakomite wyniki.
Niestety w ostatnich kilku latach obserwuje się ponowny wzrost zachorowań.
W tej sytuacji trzeba się liczyć z przypadkami kiły układu nerwowego.
Kila I okresu nie stwarza problemów neurolzgicznych i psychiatrycznych.
Kiła U okresu(zwłaszcza nawrotowa)może prowadzić do zajęcia układu nerwowego.
Największe znaczenie ma kila układu nerwowego występująca w przebiegu kiły pćżnej.
Najpierw przeważają zmiany zapalne oponowe, później oponowa-naczyniowe, wreszcie miąższowe i zwyrodnieniowe.
Dla celów praktyczne-klinicznych zaproponowano podział kiły układu nerwowego na dwie zasadnicze grupy(Stapiński, l 992 k 1.
Stany wywołane zmianami zapalnymi naczyń:kiła bezobjawowa, kiłowe zapalenie opon, kila oponowa-naczyniowa, kila naczyniowa mózgu i rdzenia, kilak mózgu.
2. Stany wywołane zmianami miąższowymi:porażenie postępujące, wiąd rdzenia, zanik nerwu wzrokowego.
W kile bezobjawowej układu nerwowego, najczęstszej postaci tej choroby, na zakażenie wskazuje wynik badania płynu muzgowo-rdzeniowego:pleocytoza jednojądrowa, zwiększony poziom białka, dodatnie odczyny globulinowe, u części chorych dodatnie serologiczne odczyny kilowe.
U chorych tych nie obserwuje się żadnych wyraźnych zaburzeń psychicznych, nie ma też innych subiektywnych ani obiektywnych odchyleń w obrazie klinicznym.
Zmiany w płynie mogą się cofnąć samorzutnie, ale mogą też wystąpić objawy kliniczne innego zespołu.
Kilowe(ostre)zapalenie opon mózgowych może się rozwinąć w różnym czasie po zakażeniu, ale najczęściej w okresie dwóch lat.
Obraz kliniczny przypomina bakteryjne lub wirusowe zapalenie opon, chociaż bez gorączki.
W płynie mózgowa-rdzeniowym stwierdza się zmiany zapalne.
Z punktu widzenia psychopatologii występują okresowo dolegliwości przypominające nerwicę neurasteniczną:zdarzają się powikłania psychozami z zaburzeniami świadomości:stany pomroczne i onejroidalne(majaczeniowa-zamroczeniowe).
Rzadziej spotyka się psychozy paranoidalne.