Podział guzów według umiejscowienia.

Guzy okolicy czołowej.
Uszkodzenie okolic czołowych powoduje, wypadniecie”najbardziej ludzkich cech psychicznych i prowadzi dc głębokich zaburzeń osobowości, które opisaliśmy w podrozdziale dotyczącym pourazowych zaburzeń psychicznych(zespół czołowy ze sklepiswści i z podstawy płata).
Guzy okolicy skroniowej.
Z punktu widzenia psychofijologicznego płaty)skroniowe stanowią część układu limbicznego, który steruje luźnymi czynnościami trzewna-somatycznymi i emocjonalnymi.
Układ skroniowa-limbiczny ma bogate(połączenia z innymi częściami mózgowia.
Guzy prawego płata skroniowego*(półkuli nie dominującej)mogą przez dłuższy czas nie dawać objawów neurologicznych.
Z punktu widzenia psychiatrycznego dominacja półkul ma mnicjs:TdCZCDlC.
Wśród typowych objawów uszkodzenia płatów skroniowych wymienia sit charakterystyczne zaburzenia widzenia, ogniskowe zaburzenia mowy(afazja).
oraz inne ogniskowe objawy korowe(aleksja, agrafia, akalkulia, niekiedy amuzja).
Bogatą symptumatykę psychopatologiczną mają napady padaczkowe z objawami prostymi i złożznymi(padaczka skroniowu), które bardziej szczegółowo omawiamy w podrozdziale dotyczącym padaczki.
Obustronne zniszczę-.
nie płatów skroniowych wywołuje objawy, którym nadano nazwę zespołu Kliivera i Bucy’ego.
Objawy tego zespołu, opisane pierwotnie u małp, można odnaleźć w zespole skroniowym Landolta(c którym była mowa wyżej).
Guzy okolicy ruchowo-czuciowej szybko dają ogniskowe objawy neurologiczne oraz napady padaczkowe.
Rozszerzenie procesu rozrostowego na okolice ciemieniowe przejawia się ogniskowymi objawami korowymi(agnozję, apraksje, aleksję).
Guzy tej okolicy nie odznaczają się charakterystyczną symptomatykąpsychopatologiczną.
Guzy okolicy ciemieniowej wywołują objawy neurologiczne, ogniskowe objawy korowe(psychiczne), napady padaczkowe, zaburzenia poczucia schemat ciała(zjawiska dysmorfognuzji).
Stopniowo rozwija się zespół otępienny(i zaburzenia osobowości), poprzedzony stosunkowo długim okresem skarg neurasteniczmch.
Nlarastanie ciśnienia wewnąuzczaszkowego pociąga za sobą zaburzenia przytomności i jakościowe świadomości.
Guzy okolicy potylicznej nie są związane z jakąś swoistą symptomatkąpsychiatryczną.
Zaburzenia psychiczne(ilościowe i jakościowe zaburzenia świadomości)są zwykle wyrazem wzmożonego ciśnienia wewnąuzczaszkowego.
W guzach tej okolicy występują często napady padaczkowe częściowe z objawami prostymi, o charakterze napadów wzrokowych(pńcrzmuw).
Guzy półkul-to grupa guzów, które wrastają w głąb z płatów czołowych, skroniowych, ciemieniowych, rozwijające się w komorach bocznych, ciele modzelowatym i przegrodzie przezroczystej.
Dają one szybko ciężkie zaburzenia funkcji poznawczych(otępienie)oraz ilościowe i jakościowe zaburzenia świadomości.
Dla guzów przegrody przezroczystej typowe są zmiany charakterologiczne oraz napadowe zaburzenia węchu i smaku.
Guzy pnia.
Uważa się, że pień mózgu jest nie tylko siedzibą funkcji ważnych życiowo, ale również funkcji emocjonalnych, a mianowicie uczuć pierwotnych(pro(apatycznych).
Zaliczamy tutaj popędy, proste uczucia przyjemności i przykrości itd.
Struktury pnia odpowiadają za stan przytomności(stan czuwania-wgiMmiw).
Guzy tej okolicy objawiają się przeważnie szybko narastającym otępieniem oraz zaburzeniami świadomości.
Niekture z objawów i zespołów psychopatologicznych mogą wskazać na umiejscowienie guza.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • guz mzgu objawy
 • Guz mzgu
 • objawy guza mozgu
 • apraksja
 • guz w czesci potylicznej
 • guz mózgu w okolicy ciemieniowej
 • zmiany w okolicach skroniowo-centralno ciemieniowych autyzm
 • guz plata potylicznego
 • guz mózgu w części potylicznej
 • guz mózgu w placie czolowo skroniowym
 • rokowania guz wgłowie w części płata skroniowo potylicznego strona prawa
 • częsci ciała w jęyzku pilckim
 • guzy potyliczne
 • guz mózgu w części ciemieniowej
 • guz w okolicy ciemieniowej
 • guz w częsci skroniowej objawy
 • guz części skroniowej
 • guz w czesci ciemieniowej
 • plyn w placie skroniowym mozgu
 • oponiaklewej okolicy ciemieniowj
 • oponiak w czesci skroniowej
 • okolice czolowe zaburzenia
 • okolice ciemieniowo skroniowa
 • podział mózgu psychologia
 • okolica ciemieniowa
 • włokniak w czesci ciemieniowej
 • glenjak plata czolowo skroniowego objawy
 • zanik czesci korowej w placie czolowym
 • zlosliwy guz w placie czolowym
 • zmiany w okolicach czolowo skroniowych autyzm
 • napady w okolicach czołowo skroniowych
 • guzy w placie skroniowym
 • guz w placie skronowym
 • guz okolicy czołowej
 • guz mózgu w części cxołowej
 • guz mózgu w części czołowej
 • guz mózgu w okolicach płata potylicznego
 • guz mozgu plat skroniowy objawy
 • guz mózgu okolicy ciemieniowej prawej
 • guz mozgu ciemieniowo skroniowe lewostronne
 • guz na szyj w czesci potylicznej
 • guz okolicy czolowo-ciemieniowej
 • guzy części czołowej
 • guz okolicy nadsiodłowej [ E 22]
 • guz okolicy skroniowo-czolowej
 • guz hypointensywny w okolicy czołowej
 • guz w czesci potylicy i w placie skroniowym
 • guz w części skroniowej
 • guz w plqcie skroniowym
 • guz w płacie czołowym