Badanie EPG jest więc pomocne w diagnostyce chorób psychicznych o podłożu organicznym.

W przypadkach tych zmiany EEG są nieswoiste, ale na ogół proporcjonalne do nasilenia procesu chorobowego.
Źródłem wielu istotnych informacji diagnostycznych jest także rejestracja EEG podczas snu.
We śnie stwierdza się cykliczne zmiany czynności bioelektrycznej mózgu (ryc, ó) .
Podczas zasypiania fale alfa znikają, pojawiają się natomiast fale wolne 3-Ys (stadium I) , następnie okresowo są widoczne wrzeciona snu 13-l 4/s (stadium 3) .
W miarę pogłębiania się snu coraz częściej występują wysokonapięciowe fale delta.
Jest to sen wolnofaluwy, umownie dzielony na stadia 3 i 4.
Po epizodzie snu wolnofalowego występuje sen z szybkimi ruchami gałek ocznych (rapid eye mwement-REM) , niskonapięciową czynnością w EHG i obniżeniem napięcia mięśni.
Sen REM i wszystkie pozostałe stadia, czyli sen Non-REM, tworzą cykl snu.
U zdrowej osoby dorosłej cykl snu trwa około 90-100 minut i powtarza się w ciągu nocy kilkakrotnie.
W pierwszych cyklach widoczna jest przewaga snu wolnofaluwegu, pod koniec nocy-snu REM (ryć.
7) .
Rejestracja polisomnogramu umożliwia obiektywną ocenę zaburzeń snu w przebiegu chorób psychicznych.
Zaburzenia te nie są swoiste.
Stłumienie sduwolnofalowego (spłycenie snu) stwierdza się w nerwicach, schizofrenii, uzależnieniu od alkoholu, otępieniu.
Dla epizodu depresji typowe jest skrócenie latenji.
Poligraficzne badanie snu, tj.polisomnogram: 100-clekuookulogrwn, czyli zapis ruchów gałek ocznych, EMG-zapis elektromiograficzny, EIG-zapis elektroencefalograficzny.
Stan czuwania (W) -zapis 110 z czynnością alfa, stadium I-czynność złożona z ful 3-7/s, stadium 2-w pierwszej i szćstej sekundzie widoczne wrzeciona snu, stadium 3-wysokonapięciowe falc delta zajmują mniej niż 5 O’%badanego odcinka czasu, stadium 4-fale delta zajmują więcej niż 50%badanego odcinka czasu, stadium REM-EIG jak w stadium I, w BÓG szybkie ruchy gałek ocznych, w EMG spadek napięcia mięśnisnu REM i jego przewaga w pierwszej połowie nocy, skrócenie czasu trwania snu i stłumienie snu wolnofalowego (ryć. 8) .
Rozwój technik komputerowych otworzył elektroencefalografii nowe perspektywy.
Wyodrębnienie poszczególnych częstotliwości z sygnału zbiorczego w danym odprowadzeniu i w danym odcinku czasu, czyli analiza widma EEG, jest źródłem wielu nowych informacji.
Uważa się, że udział fal o różnej częstotliwości oraz dynamika EEG w zaburzeniach lękowych, zaburzeniach afektywnych oraz w schizofrenii są inne niż u osób zdrowych.
U chorych na schizofrenię stwierdzono większy udział fal delta w odprowadzeniach czołowych.