Nie bez znaczenia jest też charakter pisma i popełniane błędy.

Schemat badania psychiatrycznego Zachowanie się i napęd psychoruchowy: ruchliwość, bezruch, stereotypie, kompulsje, zachowanie posłuszne, spokojne, taktowne, zborne, oporne, aroganckie, dziwaczne, błazeńskie, bez poczucia dystansu, zahamowanie, otamowanie, pobudzenie, podniecenie psychoruchowe, aktywność celowa.
Wyraz twarzy: pogodny, ponury, zbolały, zgnębiony, mimika żywa lub uboga, sztywna, twarz maskowata, grymasy, manieryzmy, tiki itd.
Nastrój: obojętny, żywy, wesoły, tępy, przygnębiony, leniwy, chwiejny, euforyczny, moriatyczny, maniakalny.
Należy określić łączność uczuciową z otoczeniem (syntonia lub jej brak) i właściwości afektu: napięty, sztywny, tępy, niedosrosowany, drażliwość, wybuchowość, srany lękowe.
Świadomość i przytomność: senność, pó (śpiączka (sen głęboki) , śpiączka.
Wemzriam przyćmione, zamącone, zmiangy jakościowe świadomości.
Zwężenie pola świadomości.
U w a g a: rozproszzna, nadmiernie przerzutna, lepka, trudności skupienia uwagi, łatwe nużenie się uwagi.
P a m i ę ć: zdolność zapamiętywania, przypominania, ogólny zanik pamięci, luki pamięciowe, wyspy pamięciowe, złudzenia i omamy pamięciowe, konfabulacje itd.
Niepamięć wsteczna, śródczesna i następzwa.
O rie mac j a: w czasie, w miejscu, otoczeniu i sytuacji własnej (allopsychiczna) i cu do własnej osoby (autopsychiczna) , dezorientacja urojeniowa.
O zynnośc i myśl owe: zwhurzenia ilościowe-łuk myślenia zwolniony, przyspieszony lub prawidłowy, słowotok, gonitwa myśli: zaburzenia jakościowe rozkojarzenie, rozerwanie związków myślowych (inkoherencja) .
M o w a: gadatliwość, małomówność, mutyzm, wady wymowy (jąkanie) , bezgłos, głuchoniemota, afazja, mutyzm selektywny, persewerację, slowutwory (neologizmy) , stereotypie, dziwactwa.
Inteligenci a (funkcje poznawczej: wybitna, przeciętna, mierna, niska obniżona, otępienie, upośledzenie umysłowe i jego poziom, iloraz inteligencji (uzyskany na podstawie badania metodami psychologii klinicznej) , otępienie rzekame, słownik chorego, bezkrytycyzm.
Zaburz e ni a spostrzegani a: złudzenia, omamy, omamy rzekome (pseudchalucynacje) , zjawiska napadowe (halucynoidy-napady padaczkowe częściowe czyli psychosensoryczne) , mikropsja i makropsja, nadwrażliwość zmysłowa (światłowstręt, nadwrażliwość na dźwięki, przeczulica dotykowa, psychalgia) .
Patolog i czn e twory myślowe: urojenia, natręctwa myślowe, myślenie magiczne, urojeniowa interpretacja trafnych spostrzeżeń, spójność i stopień systematyzacji urojeń, idee nadwartośeiowe, mitomania (skłonność du pseudo logizowania) .
Poczucie choroby psychicznej, czyli wgląd w objawy chorobowe: niedostateczne, brak poczucia choroby lub przesadne poczucie, nastawienie hipochondryczne, stopień krytycyzmu wobec zjawisk chorobowych dawnych i obecnych, korekcja i dysymulacja, agrawacja, symulacja i nastawienie roSZCZCOlOWC.
Uczuciowość wyższe jej obniżenie, zanik lub cechy rozszczepienia, ocena poszczególnych uczuć wyższych, stopień uspołecznienia chorego, zakres jego zainteresowań, egocentryzm, egotyzm i egoizm, skłonności przestępcze i inne aspołeczne, stan hamulców uczuciowo-rozumowych, skrupulatyzm, zanik napięcia dążeń i ambicji, psychodegradacja.
Życie popędowe: obniżenie lub zanik, jadłowstręt, bulimia (obżarstwo) paroreksja (zamiłowanie do szczególnych potraw) , właściwości popędu płciowego, samogwałt, dewiacje płciowe i zaburzenia orientacji seksualnej, skłonności samobójcze, skłonność do samookaleczeń, popędy niszczycielskie, napastnicze, skłonność do działań impulsywnych, skłonność do zanieczyszczania się i do nieprzyjmowania pokarmów, inne chorobliwe popędy.
Osobowość: cechy osobowości przedchorubowj (osobowość prawidłowa, nieprawidłowa, neurotyczna) , stosowane mechanizmy obronne osobowości, objawy i zachowania nerwicowe, struktura osobowości: rozszczepienie (wyliczyć objawy) , rozpad, rozdwojenie jednoczasowe i naprzemienne, zubożenie osobowości.
Schemat ten powinno się mieć w pamięci, zaś samo badanie stanu psychicznego nie musi koniecznie uwzględniać kolejności poszczególnych punktów.
Będzie on raczej służył później do sporządzenia protokołu z badania psychiatrycznego, określającego aktualny stan psychiczny.
W tym syntetycznym podsumowaniu wszystkich uzyskanych informacji o stanie psychicznym chorego bierzemy pod uwagę nie tylko aktualny wynik badania psychiatrycznego, ale również dane wywiadu przedmiotowego i podmiotowego, obserwacje personelu pielęgniarskiego (w przypadku pacjenta hospitalizowanego) , a także-co ma szczególne znaczenie u pacjentów z objawami nerwicowymi, z zaburzeniami osobowości, z objawami otępienia i cechami upośledzenia umysłowego-wyniki badań psychologicznych.
Badanie psychiatryczne jest przeważnie badaniem jakościowym, co oznacza, że zmierza ono do wykrycia objawów i zespołów psychopatologicznych.
Dla celów naukowych, np.w badaniach epidemiologicznych, dla celów psychofarmakologiiklinicznej (gdy niezbędna jest precyzyjna ocena poszczególnych funkcji psychicznych u chorych przed, w czasie leczenia i po nim) , w badaniach transkulturowychitp” psychiatrzy posługują się zarówno standaryzowanymi wywiadami, jak i metodami ilościowymi (kwantyfikacyjnymi) oceny stanu psychicznego.
Celowi temu służą skale ocen, kwestionariusze i testy rak skonstruowane, że pozwalają na szybkie wprowadzenie lanych do pamięci komputera, cu później, przy zastosowaniu odpowiednich programów, ułatwia wszelkie obliczenia statystyczne.
Skalami można się też posługiwać w codziennej praktyce, gdyż suma uzyskanych punktów daje wymierny obraz głębokości zespołu chorobowego (np.depresji, otępienia itp) .

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • badanie psychiatryczne schemat
  • afekt lepki
  • afekt napiety
  • afekt sztywny
  • lepka tematycznie
  • lepki tematycznie
  • sztywny nadmiernie kontrolowany afekt
nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree