Organizacja opieki psychogeriatrycznej.

Jak już wspominałem, życie ludzkie przedłuża się i wzrasta liczba osub powyżej 65, rż.
Nawet najzamożniejsze kraje nie potrafiły sobie poradzić z organizacją opieki psychogeriauycznej w sposób całościowy.
Z krytyki stacjonarnych form leczenia narodził się ruch samopomocowy, złożony zarówno z opiekunów chorych, jak i profesjonalistów, który oferuje dobrą jakość pomocy w opiece nad ludźmi w podesz (ym wieku.
W niektórych zamożnych krajach stworzono model opieki, ktżry zdał egzamin w rćżnych kręgach kulturowych.
W modelu tym uwzględniona została opieka medyczna, obejmująca nie tylko stacjonarne formy leczenia, ale również formy pośrednie, np.oddziały dziennego pobytu, jak również opiekę środowiskową, łączącą pomoc służb społecznych i organizacji samopomocowych oraz środowiskowych.
W Polsce trwają prace nad zorganizowaniem sieci lnm pomocy dla chorych z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego.
Stan obecny pozostawia wiele do życzenia.
Dysponujemy I 6 oddziałami (lub pododdziałami) psychogeriauycznymii bardzo skromną liczbą poradni psychogeriauycznych.
Ich liczba z roku na rok zwiększa się.
Poradnie zdrowia psychicznego, poradnie neurologiczne i pzradniegeriatryczne nie są przeważnie przygotowane do udzielania specjalistycznej pomocy psychiatrycznej osobom w wieku podeszłym.
W centralnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, opracowanym zgodnie z wymogami ustawy o uchronię zdrowia psychicznego, pomoc psychogeriauycznaznalazła odpowiednie miejsce.
W ciągu najbliższych kilku lat przewiduje się zmianę zadań części oddziałów dużych szpitali psychiatrycznych i przeznaczenie ich na cahdobzwe oraz dzienne oddziały lub pzdoddziałypsychogeriatryczne.
W miastach liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców przewiduje się zorganizowanie struktury opieki psychogeriauycznej, w skład której wchodziłaby konsultacyjna poradnia psychogeriatryczna (ukierunkowana na diagnostykę zaburzeń pamięci, ale nie tylko) oraz oddział dzienny.
Wszystkie placówki psychogeriatryczne powinny ściśle współpracować ze stowarzyszeniami pomocy osobom z zaburzeniami et (piennymi (np.z chzrobą Alzheimera) , których liczba stale rośnie.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • www organizacja opieki psychogeriatrycznej