Starzenie się i zaburzenia psychiczne wieku podeszłego (problemy psychogeriatrii).

Wstęp.
Termin, psychogeriama”, propagowany przez brytyjskiego psychiatrę Fina, oznacza dział psychiatrii, który traktuje o wszelkich zaburzeniach i nieprawidłowościach psychicznych w wieku podeszłym, tj.po 65, rż.
Wydaje się on zręczniejszy od terminu, gerontopsychiama”, używanego przez niektórych psychiatrów.
Psychogeriatria jest, moim zdaniem, dziedziną obejmującą szeroki zakres problemów, wychodzących poza spotykaną w wieku podeszłym psychopatologię, w znaczeniu zespołów otępiennych, zaburzeń charakterologicznych, psychoz, depresji i nerwic.
Chociaż w łacińskiej sentencji senecmw ipsa morbus (starość jest sama chorobą) jest wiele przesady, wiek podeszły ma swoją zarówno psychospołeczną, jak i biomedyczną specyfikę.
Dział nauki zajmujący się procesami starzenia się od poziomu molekularnego po poziom subkomórkowy, komórkowy, tkankowy i narządowy nosi nazwę gerontologii.
Dział medycyny obejmujący problematykę chorób wieku podeszłego to geriatria.
Trzeba jednak dodać, że między gerontologią, geriatrią i psychogeriauią nie można przeprowadzać ostrych granic.
Przedstawiciele tych dziedzin dążą do bliskiej interdyscyplinarnej współpracy zarówno na poziomie naukowo-badawczym, jak i praktyczna-klinicznym.
Zgodnie z holistycznym podejściem do człowieka w zdrowiu i chorobie pacjenta geriatrycznego nie można oceniać w oderwaniu od środowiska rodzinnego czy grupy społecznej, w której przyszło mu spędzać ostatnie lata życia.
Dotyczy to w szczególnym stopniu osób samotnych, tj.skazanych na własne towarzystwo i na ewentualne życzliwe zainteresowanie sąsiadów lub przyjaciół.
Niestety z tą życzliwością bywa różnie.
Ogólna nietolerancja, jaką można zaobserwować w naszym kraju, powoduje, że stosunek społeczeństwa do ludzi starszych nie jest zbyt przychylny.
Trawestując znane powiedzenie, odnoszące się w zasadzie do zwierząt, można stwierdzić, iż, miarą kultury danego społeczeństwa jest jego stosunek do ludzi starych i niesprawnych”Trochę lepiej, ale też daleko od ideału, wygląda ta sprawa w krajach wysoko rozwiniętych.
Trzeba pamiętać, że funkcjonuje ram inny niż u nas model rodziny.
Nie spotyka się tak często jak u nas rodzin wielopokoleniowych, gdyż dzieci szybko usamodzielniają się.
Stąd ludzie starzy mają w tych krajach zapewnione materialne warunki swojej egzystencji, ale ich potrzeby emocjonalne i społeczne nie zawsze bywają zaspokajane.
Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w postawach społeczeństw konsumpcyjnych, nastawionych głównie na pomnażanie dóbr materialnych.
Znalazło to wyraz w znanych słowach Jana Pawła U, będących wręcz hamletowskim dylematem moralnym naszych czasów: , więcej mieć, czy więcej być?

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • geriatria zaburzenia psychiczne
 • zmiany psychiczne wieku starczego
 • zmiany psychiczne związane z procesem starzenia
 • psychologiczne problemy okresu starczego
 • charakterystyka wieku starczego
 • Problemy psychospołeczne w wieku starzenia się
 • www zaburzenia psychiczne wieku podeszlego
 • „Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego”
 • zmiany związane ze starzeniem się biologiczne psychiczne społeczne
 • zmiana zachowania w podeszlym wieku
 • zaburzenia psychiczne związane ze starzeniem
 • wiek podeszły zaburzenia psychiczne
 • starzenie się a psychika
 • starzenie się a problemy psychospołeczne
 • psychospołeczne problemy osob starzejacych sie
 • Psychologia starzenia się i starościDepresja wieku podeszłego
 • psychologia osób w podeszłym wieku w stosunku do dzieci
 • psychiczne starzenie sie
 • problemy psychogeriatryczne
 • problematyka wieku starczego
 • potrzeby emocjonalne ludzi starszych zdaniem geriatry
 • Medyczne i psychologiczne problemy wieku podeszłego
 • kulturę społeczeństwa można ocenić według jego stosunku do ludzi starszych
 • charekterystyka wieku starczego