Halucynozy(psychozy parafreniczne).

Definicja i pozycja nozologiczna.
Z punktu widzenia nozografii psychiatrycznej nie ma różnicy w obrazie klinicznym między para(rentą(późną)i halucynozą.
Mianem parafrenii, psychozy parafrenicznej, określamy zespół urojeniowo-omamowy odróżniający się jednak od schizofrenii paranoidalnej(albo zespołu paranoidalnego)systematyzacją urojeń oraz brakiem jakościowych zaburzeń toku myślenia w sensie rozkojarzenia, paralogii, objawów rozszczepienia struktury osobowości i schizofrenicznych zaburzeń życia uczuciowego(zblednięcia emocjonalnego, paratymii, ambiwalencji uczuciowej itd).
Zgodnie z polską tradycją i poglądami wielu europejskich psychiatrów rozróżniamy przewlekłą para(renie-psychozę pochodzenia endogennego-o nieznanej dotąd etiologii-oraz zespoły parafreniczne(typu organicznych halucynoz-por.
Klasyfikację Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV), powsujące na tle toksycznym, infekcyjnym, w przebiegu chorób somatycznych i tzw.dysfunkcji mózgu.
Kategoria diagnostyczna, parafrenia”w klasyfikacji DSM-IV nie występuje.
W klasyfikacji ICD-I O “para(renta(późna)”pojawia się w grupie.
Uporczywych(utrwalonych, ang.persistem)zaburzeń urojeniowych”(FZZ), obok paranoi, psychozy paranoidalnej, stanu paranoidalnego i sensytywnego zespołu odnoszącego(parwzia sewsimu).
Nie rozumiem, dlaczego polska redakcja ICD-10 unika polskiego terminu, obłęd”na oznaczenie paranoi?
Z historycznego punktu widzenia termin, para(renta”pochodzi od 1.
Kreapelina(1856-l 926), który z grupy otępienia wczesnego(dememiw prwecca), późniejszej schizofrenii, wyodrębnił tę psychozę zaliczając ją do, obłędu z omamami”(paranoja hallucinawrid\.
Wydzielanie parafrenii jako odrębnej jednostki nozologicznej jest, mimo jednoznacznego stanowiska Kraepelina, wciąż sporne.
Ostrożne stanowisko wobec parafrenii zajął E.
Bleuler, twórca pojęcia, grupa schizofrenii”.
Był skłonny zaliczać para(renie(w liczbie mnogiej)do kręgu schizofrenii, za czym miałoby przemawiać dobre rokowanie i łagodny przebieg tych psychoz.
Piszący te słowa, pozostając wierny szkole, w której wyrósł, uważa para(renie za nieschizofrenicznąpsychozę.
Podsumowując-należałoby podać dwie następujące definicje halucynoz(psychoz parafrenicznych).
Parafenia endogenna jest przewlekłą chorobą psychiczną, rozpoczynającą się zazwyczaj między 40, a 60, cz.(niekiedy później w wieku podeszłym), najczęściej u osób wykazujących cechy osobowości cyklotymicznej(symfonicznej), na której obraz składają się usystematyzowane urojenia prześladowcze, odnoszące(ksobne)i omamy przeważnie słuchowe, smakowe, węchowe i dotykowe przy zachowanej strukturze osobowości, uczucizwoici wyższej i jasnej świadomości.
Halucynoza(polski odpowiednik omamica), zespół parafreniczny, jest psychozą pochodzenia egzogennego(tuksycznegz, infekcyjnego, związanego z chorobami ogólnymi itd), która może wystąpić w każdym wieku, ma przebieg ostry lub podostry, na której obraz składają się usystematyzowane urojenia prześladowcze, odnoszące(ksobne)i omamy wszystkich zmysłów, włącznie ze wzrokowymi(w rzadkich postaciach tzw.halucynozy wzrokowej)przy zachowanej strukturze osobowości, uczuciowości wyższej i jasnej świadomości.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • halucynozy
  • halucynoza
  • parapsychoza
  • psychoza parafreniczna
  • zespól parafreniczny
  • Schizofrenia parafreniczna
  • choroba parapsychoza
  • https://psychologia-kliniczna likala com/342/halucynozypsychozy-parafreniczne/
  • zespol sensytywny
  • •Sensytywny zespół urojeń odnoszących