Objawy osiowe schizofrenii.

Twórca pojęcia, schizofrenia”E.
Bleuler użył określenia, objawy podstawowe”(Grundsymptome), których stwierdzenie uprawnia do rozpoznania tej psychozy.
Objawy te(zwane obecnie osiowymi lub negatywnymi)obejmują właściwie całość życia psychicznego.
Ujęto je w trzy grupy:Autyzm jest to pojęcie opisane i użyte przez Bleulera dla oznaczenia psychopatologicznego objawu, kiury polega na znacznej przewadze zainteresowania się chorego swoimi przeżyciami wewnętrznymi i na postępującej otrucie istotnego kontaktu ze światem zewnętrznym.
Chory żyje swoimi pragnieniami i lękami, swoją wyobraźnią.
Ponieważ nie dzieli się z otoczeniem treściami swoich przeżyć, staje się coraz bardziej dla otoczenia niezrozumiały.
Postawa wyizolowania i braku syntonii sprawia, że otoczenie coraz częściej odnosi się du takiej autystycznej osoby krytycznie i czasem z dezaprobatą, a to.
w konsekwencji rani godność chorego i skłania go do jeszcze większego odsunięcia się od otoczenia i bardziej hermetycznego zamknięcia w sobie.
Autyzm jest więc zaburzeniem komunikacji międzyludzkiej.
Drugą grupą objawów osiowych są zmiany w sferze uczuć, które doznają najbardziej znamiennych zaburzeń.
Polegają one na obniżeniu(lub raczej rozszczepieniu)uczuciowości wyższej i jej zobojętnieniu. Jest to konsekwencja, a zarazem i przyczyna pogłębiania się autyzmu w planie uczuciowym, wyrażająca się utratą związków uczuciowych z innymi ludźmi i uczuciem pustki emocjonalnej w sobie.
Życie uczuciowe nie ulega swzbodnej modulacji zależnie od treści rozmowy lub wypowiedzi, gdyż nabiera cech sztywności. Łączność afektywna z chorym bywa bardzo powierzchowna.
Nie można się wczuć w jego przeżycia, ani ich zrozumieć.
Sztywności afektywnej odpowiada sztywność mimiki.
Od chorego emanuje chłód uczuciowy, obojętność.
Czasem chory zdaje się przeżywać pewne uczucia i werbalizuje je, lecz w ich zewnętrznym wyrazie jest pewna sztuczność, nieszczerość, a niekiedy fałszywy patos.
Płacz chorego nie wzrusza, a śmiech nie rozwesela.
Na każdą próbę wdarcia się w treść jego przeżyć lub wciągnięcia go w jakieś konkretne działanie, względnie w kontakt ze światem zewnętrznym, reaguje on oporem, a nawet gniewną drażliwością.
Chory z zasady nie ma poczucia choroby psychicznej, a jeśli ma, to bardzo powierzchowne lub dotyczące drugorzędnych, cielesnych objawów(anzsognosia, Wypcnoszgnosia).
Niektórzy chorzy, zwłaszcza w początkowym stadium cheruby, zauważają dokonującą się w nich przemianę psychiczną, lecz nie doić głęboko się nią przejmują.
Trzecim objawem osiowym schizofrenii(a ściśle sympromokompleksem)jest rozszczepienie osobowości, dochodzące w dalszym nasileniu do rozpadu struktury osobowości.
Jest to, obok swoistych zaburzeń życia uczuciowegz, w szczególności zaniku uczuciowości wyższej i zdolności modulowania afektu, najistotniejsza właściwość, dlatego uwydatniono ją w samj nazwie choroby.
Z którejkolwiek strony spojrzymy na strukturę osobowości, wszędzie możemy dostrzec objawy rozszczepienne.
W prawidłowych warunkach zachodzi współżycie jednostki ze środowiskiem, tutaj stosunek ten ulega zakłóceniu i ani rzeczywistość nie odbija się w poznawczych(kognitywnych)czynnościach chorego, nazywamy to dereizmem, ani jego odczyny uczuciowe nie są do niej dostosowane.
Takie samo rozszczepienie widzi się między poszczególnymi grupami(sferami)czynności psychicznych, a więc nie ma równoległości między czynnościami myślowymi a uczuciowymi(paratymia).
Zaznacza się to w braku adekwatnych reakcji mimicznych(paramimia)i nieprawidłowej modulacji głosu(parafonia).
W obrębie pzszczególnych czgnnzici psychicznych także dzchudzi du rozprzężenia zwartości i rozdwojenia noszącego nazwę ambiwalencji(dwuwartościowości):ambiwalencja uczuć, w sferze myśli-ambiwalencja sądów(ambisentencja), w sferze dążeń-ambiwalencja dążeń(ambirendencja).
Rozszczepienie może spowodować zaburzenie toku i treści myślenia, wyraża się to rozkojarzeniem myśli i trudnościami w konstruowaniu logicznym zdań, dobieraniu słów dla wyrażenia aktualnych przeżyć.
Oburzy tworzą neologizmy, tu jest nowe słowa, będące czasem zlepkiem kilku innych słów potrzebnych im na określenie jakiegoś czasem niezrozumiałego działania, sytuacji lub przedmiotu.
Powstają też dziwaczne sformułowania, np.zamiast, karmiłem zwierzęta domowe”, chory mówi:czyniłem zwierzętonakarmialność domową”.
Niekiedy rozszczepienie osobowości i rozkojarzenie myślenia jest długo nieznaczne, a bywa, iż w ostrym przebiegu choroby dochodzi szybko do rozszczepienia i rozpadu osobowości.
Objawy osiowe schizofrenii opisano w taki sposób, aby wyraźnie uwypuklić ich właściwości.
Nie należy jednak zapominać, że w wielu przypadkach schizofrenii nasilenie poszczegćlnych objawów jest mniej wyraźne, a co ważniejsze:często nic występują one w sposób zgeneralizowany i np.autyzmowi może towarzyszyć wybiórczo zachowana zdolność do syntonii(czyli współbrzmienia z otoczeniem).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • objawy schizofrenii
 • CYKLOFRENIA
 • objawy rozszczepienne
 • objawy osiowe schizofrenii
 • schizofrenia objawy osiowe
 • osiowe objawy schizofrenii
 • rozszczepienie osobowości w schizofrenii
 • sztywność afektywna
 • objawy osiowe schizofreni
 • schizofrenia prosta objawy osiowe
 • Osiowe schizofreni
 • schizofrenia rozpad osobowości
 • rozpad osobowosci
 • psychoza objawy osiowe
 • osiowy objaw schizofreni
 • objawy osiowe schizofrenii wg bleulera
 • objawy osiowe przychozy
nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree