Zła emocjonalna atmosfera

hamuje prawidłowy rozwój osobowości i powoduje że człowiek zaczyna stronić od kontaktów międzyosobowych, staje się coraz bardziej nieśmiały, nie podejmuje jakiejkolwiek inicjatywy i aktywności, ćów konsekwencji prowadzi do wykształcenia stanu przedschizofrenicznego.
Jeśli taki niekorzystny wpływ środowiska trafia na genotyp predysponowany diirozwinięcia się psychozy schizofrenicznej, wtedy oczywiście stwarza to warunki do przekształcenia się w szybkim tempie genotypu w psychotyczny fenotyp.
Środowisko może mieć zatem nie tylko korzystny lub niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne i może zapobiegać rozwinięciu lub wpłynąć na ujawnienie się schizofrenii, ale też ma wp(yw na utrzymanie się poprawy stanu zdrowia po przebytej kuracji lub ponowne pojawienie się objawów psychopatologicznych.
Z tegz względu w nowoczesnych programach leczenia chorych na schizofrenię obejmuje się opieką całą rodzinę(terapia rodzin).
W licznych badaniach analizowano rolę różnych negatywnych wydarzeń życiowych w patogenezie schizofrenii.
Chodziło o jakieś gwałtowne przeżycia(ang.live-eyems), np.w wyniku katastrof, przewlekle wydarzenia stresu-łące i silne urażne czynniki.
Wspomniana przeze mnie stałość wskaźników epidemiologicznych na świecie każe jednak wątpić w znaczenie owych prze-żyć dla patogenezy schizofrenii.
Przeżycia te(czy zdarzenia)odgrywają co najwyżej rolę wyzwalającą psychozę, poprzedzają bowiem wystąpienie objawów psychopatologicznych.
Aby zmniejszyć lub wyeliminować wpływ tych czynników, tworzy się różne formy(systemy)oparcia społecznego zarówno dla chorych na schizofrenię, jak i dla ich rodzin, które stanzwią grupę zwiększonego ryzykazachorowania.
Podsumowując różne hipotezy i teorie etiopatogenetyczne schizofrenii trze-ba stwierdzić, że choć istniją zwolennicy różngych koncepcji, wiele argumentów przemawia za tym, że ta grupa zaburzeń jest wynikiem różnychczynników, ma więc charakter hetercgenny.
A zatem w etiologii schizofrenii uczestniczą zarówno czynniki endogenne(genetyczne), jak i egzogenne:biologiczne i psychospołeczne.