Konieczne bywa podawanie naloksonu.

Zespól abstynencyjny z odstawienia oplątów rozwija się około 12 godzin od.
przyjęcia ostatniej dawki, nasilenie zależy od wielkości dawek przyjmowanycw dniach poprzednich.
Pojawia się biegunka, niekiedy wymioty, rozszerzmkźrenic, katar, ziewanie, bezsenność, stałym objawem są bóle mięśniowe.
Postępowanie zależy od nasilenia objawów-odwodnienie wymadożylnego podawania płynów, domięśniowo podaje się witaminy, z uwagi mznaczny niepokój i bezsenność konieczne jest podawanie środków uspokajających.
(mogą tu być leki anksjolityczne z wyłączeniem diazepamu, chloprotykscgtiapryd), nie należy podawać fenotiazyngy.
Dość skutecznie objawy tłumi kłoniły-na, podawanie jej w dużych dawkach wymaga stałej kontroli z uwagi na silę działanie hipotensyjne.
Wybitnie ciężki przebieg zespołu abstynencyjnego może wiązać się z zagrożeniem życia, et jest sygnalizowane pojawieniem się zaburzeń świadomości:w takiej sytuacji powinno być rozważone jednorazowe lub kilkakro-.
me podanie opiatćw.
Pobyt na oddziale detoksykacyjnym powinien trwać około 3 tygodni, w tym okresie należy przekonać pacjenta o potrzebie kontynuowania leczenia w ramach programu rehabilitacyjna-readaptacyjnego w ośrodkach lecznictwa psychiatrycznego lub prowadzonych przez Stowarzyszenie MONAR.
Zasady społeczności terapeutycznej są podstawą pracy ośrodków.
Pomyślnie przebiegający proceyrehabilitacji powinien kończyć się podjęciem przez pacjentów pracy lub nauki może to nastąpić nie wcześniej niż po około roku pobytu w ośrodku.
Wielu pacjentuw zgłasza się w celu dokonania detoksykacji bez rzeczywistej motywacji do wejścia w abstynencję, a pod presją środowiska lub w sytuacji toczącego si postępowania karnego.
Tylko niektórzy bywają przenoszeni do ośrodków rehabilitacyjnych, a pełny program kończy około 20%z nich.
Skuteczność oddziaływań jest podobna do osiąganej w ośrodkach zagranicznych.
W kilku ośrodkach w Polsce, w związku z rozpowszechnieniem HIV w populacji narkomanów, w ostatnich latach wdrożono programy metadonuwe.
Podawanie metadonu rozpoczyna się w toku detoksykacji, a następnie kontynuuje si ambulatoryjnie.
Jest to postępowanie substytucyjne.
Uznano, że podawanie metadonu, czyli irzdka opiatowegu powodującego uzależnienie, prowadzi do istotnego zmniejszenia szkżd zdrzwotnych(podawanie doustne)oraz redukuję kryminalizaję.
Osiągnięcie trwalej abstynencji w uzależnieniu od Optatów jest trudne, ale reintegracja w środowisku wolnym od nich może być jeszcze trudniejsza(zwykle więzi ze środowiskiem rodzinnym uległy rozluźnieniu, a z szerszym środowiskiem społecznym-zerwaniu).
Wiele organizacji, wśród nich MONIAK, jest zaangażowanych w organizowanie programów prewencyjnych i rehabilitacyjna-readaptacyjnych obok systemu leczenia i rehabilitacji psychiatrycznej służby zdrowia.
Kluczowe znaczenia dla powodzenia wszelkich przgrunów leczniczo-rehabilitacyjnych mają postawy społeczne wzbec zjawiska.
Pojawienie się dodatnich odczynów HIV i zachorowania na AIDS spowodowały nasilenie postaw odrzucających.
Narkoman postrzegangy jest jako źródło, zarazy”, a akcje uświadamiające, np.hasło, tyłku krew i seks”są mało skuteczne.
Bez zmiany postaw społecznych trudno oczekiwać akceptacji realiów, co jest niezbędne do readaptacjinarkomanów w okresie utrwalonej abstynencji.
Odrzucanie społeczne prowadzi do zatajania przez nosicieli HIV tego faktu, co może być groźne, np.gdy potrzebna jest interwencja lekarska, zwłaszcza stomatologiczna.

nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree