Wskaźniki epidemiologiczne. – Psychologia kliniczna

Wskaźniki epidemiologiczne.

Podstawowymi wskaźnikami epidemiologicznymi są miary zapadalności i rozpowszechnienia choroby.
Przez poziom zapadalności rozumie się liczbę nowych przypadków choroby dla danej populacji, która zaistniała w określonym czasie (najczęściej w skali roku) .
Współczynnik zachorowalności jest ilorazem nowych przypadków ujawnionych w określonym czasie (również w ciągu roku) i średniej dla tego okresu wielkości populacji narażonej na ryzyko zachorowania.
R o z p o w s z e c hnienieokreślone jest liczbą występujących w badanej populacji wszystkich przypadków danej choroby.
Współczynniki oblicza się wedle następujących 887 iW 39 ł’.
Współczynnik zapadalności (wz.
) Liczba nowych zachorowań w danej populacji w określonym przedziale czasu Wz, s-x KŚrednia liczba osób w danej populacji w tym przedziale czasu Współczynnik rozpowszechnienia (wr.) Liczba chorych w danym momencie czasu Wr, s-x K Liczba populacji w tym samym momencie czasu.
Współczynniki oblicza się w stosunku do określonej populacji (oznaczonej literą K) , np.w stosunku do I tys., 100 tys.lub I mln ludności.
Wielkość rozpowszechnienia choroby będzie zależała od zapadalności i czasu trwania choroby.
Oznacza to, że im większa zapadalność i dłuższy czas trwania choroby, tym większe jest rozpowszechnienie choroby.
Wśród miar zapadalności i rozpzwszechnienia wyróżnia się tzw.współczynniki ogół ne (określające częstość występowania danej choroby w całej badanej populacji) oraz tzw.współczynniki specyficzne (odnoszące częstość występowania choroby dc wyodrębnionych podgrup badanej populaji, np.kobiet, osób w podeszłym wieku, mieszkańców miast lub wsi itp) .
W zależności od źródła danych o liczbie chorych wyodrębnić można współczynniki rz e c z y w i s 1 e (uzyskane na podstawie reprezentatywnych badań populacji) oraz współczynniki ujawnione, obliczone na podstawie danych służby zdrowia dotyczących liczb chorych leczonych z powodu zaburzeń psychicznych.
Chodzi o tzw.przypadki zarejestrowane, gdyż część chorych nie zgłasza sig do placówek leczniczych.
Ważnym, zwłaszcza w psychiatrii, miernikiem jest tzw.ryzyko zachorowania oznaczające prawdopodobieństwo występowania choroby u każdego osobnika żyjącego dostatecznie długo, aby osiągnąć wiek narażenia na ryzyko zachorowania, tj.wiek, powyżej którego dana choroba zazwyczaj nie występuje.
Nierzadko popełnia się błąd utożsamiając ryzyku zachorowania ze wskaźnikiem rozpowszechnienia choroby (dotyczy te np.schizofrenii) .

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • wskaźniki epidemiologiczne
 • wskaźnik zapadalności
 • wskaźnik rozpowszechnienia
 • wskaznik epidemiologiczny
 • miary epidemiologiczne
 • wskaźniki w epidemiologii zakaeń
 • wskaźniki w epidemiologii
 • wskaźnik rozpowszechnienia schizofrenii
 • wskaźnik zachorowalności
 • Jak oblicza się rozpowszechnienie choroby
 • epidemiologiczne wskaźniki zdrowia
 • zapadalność epidemiologia
 • rozpowszechnianie otępień
 • jak się liczy zapadalność
 • wskaźniki epidemiczne zapadalności
 • epidemiologia wskaźniki
 • współczynnik zachorowalności
 • wskaźniki epidemilogiczne
 • wskaźniki epidemiologiczne występowania uposledzenia
 • wskaźnik zapadalności na chorobę wzór
 • wskaźnik zapadalności liczy
 • zapadalność jak się liczy
 • wspolczynniki specyficzne epdemiologia
 • wskaznik zachorowalnosci co to jest
 • współczynnik rozpowszechniania chorób
 • współczynnik rozpowszechnienia
 • wskaznik rozpowszechnienia zaburzenia
 • współczynniki rozpowszechnienia chorób
 • rozpowszechnienie a zapadalnosc
 • jak obliczyć wskaźnik zachorowalności
 • co to wskaznik rozpwszechnienia?
 • epidemiologia - wska
 • epidemiologiczne miary częstości wystepowania choroby
 • jak liczy się zapadalność
 • Jak liczyc rozpowszechnienie
 • jak liczyć wskaźnik zapadalności
 • jak liczyć współczynnik zachorowalności
 • jak obliczyć miarę ryzyka zachorowalności
 • JAK obliczyc rozpowszechnienie
 • jak obliczyć wiek w zachorowaniu
 • wskaźnik a współczynnik zachorowalności
 • jak obliczyc współczynnik zachorowalności
 • jak obliczyć zapadalność
 • jak sie oblicza zapadalność
 • jak wyliczyc zachorowalnosc
 • miary czestosci chorób
 • obliczenia epidemiologiczne
 • obliczyc zapadalnosc
 • 4 wskazniki epidemiologiczne
 • wska

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Jak wszystkie zatrucia, dzieli się je na ostre, podostre i przewlekle.
Orzecznictwo inwalidzkie.
Opinie w sprawach cywilnych.
(typologia osobowości:
sugestia w hipnozie:
somnambulizm-lunatyzm.
schizofrenia ukryta,
puerylizm:
psychoza maniakalna-depresyjna-choroba afektywna dwubiegunowa.
overinclusion, ang. termin wprowadzony przez Camerona, nie ma polskiego zdpuwiednika.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 14, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna