Jakościowe zaburzenia świadomości.

W praktyce klinicznej nie da się wytyczyć ostrej granicy między ilościowymi i jakościowymi zaburzeniami świadomości, zwłaszcza iż niejednokrotnie przenikają się one nawzajem.
Stąd pokrótce omówimy kryteria rozpoznawcze jakościowych zmian wemcnum, które leżą u podstaw kilku zespołów psychopatologicznych.
W skład zespołu objawów wchodzą: zahamowanie lub nagłe zablokowanie czynności pamięciowych, co wyraża się upośledzeniem zarówno zdolności przypominania, jak i zapamiętywania: wynikiem tych zaburzeń jest dezorientacja w kilku kierunkach (w czasie, miejscu, otoczeniu, sytuaji chorego, a nawet co do własnej osoby) słabnący kontakt intelektualny chorego z otoczeniem: obniżenie (oczywiście odwracalne) sprawności intelektualnej: spowalniały rok myślenia: zatracona spójność myślenia (myśli nie wiążą się we wspólną całość) pogorszone pojmowanie, rozumienie i kojarzenie: znaczny bezkrytycyzm: niekiedy skłonność do perseweracji (na różne pytania chory udziela stale tej samej odpowiedzi) : wyraźne zaburzenia spostrzegawczości, cz jest wyrazem patologicznie nasilonej przerzumości uwagi: charakterystyczne wahania głębokości zaburzeń świadomości (najczęściej objawy nasilają się pod wieczór i nocą, ustępują lub łagodnieją w ciągu dnia: zdarza się jednak, że z godziny na godzinę zaburzenia świadomości pogłębiają się lub ulegają spłyceniu urojenia niespójne Onkoherentne) , zwykle związane treścią z omamami, często prześladowcze, a także przeżywanie urojeniowe określonych sytuacji (urojenia, dziania się’) -chory przeżywa udział w jakiejś sytuacji i jest przekonany o jej realności.
Owym przeżyciom towarzyszą żywe reakcje: lęki, nastrój dysforyczny lub o podbarwieniu euforycznym.
Po przeminięciu psychozy jest zachowana częściowa pamięć przeżyć omamowych i innych przeżyć z okresu chorobowego.
Zespół majaczeniowy rozwija się przeważnie stopniowo, co uzasadnia wyróżnianie okresu przeddeliryjnego (predeliryjnego) , w części jednak przypadków wcinam rozwija się ostro, w ciągu kilku godzin, co dotyczy m in.niektórych przypadków majaczenia alkoholowego.
Stan majaczeniowy występuje w przebiegu chorób zakaźnych (de (irwm iqyżcazwon) , takich jak dur brzuszny, zapalenie płuc, zimnica, grypa i inne choroby ze znacznym odczynem gorączkowym, w następstwie zatruć (delirium tcocwn) zarówno przemysłowych, jak i środkami farmakologicznymi-zwłaszcza o silnym działaniu cholinolitycznym, oraz jako jedna z postaci psychoz alkoholowych (delirium tremens) .

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • jakosciowe zaburzenia swiadomosci
 • stan predeliryjny
 • zespół predeliryjny
 • zespol predeliryjny
 • zaburzenia swiadomosci jakosciowe
 • co znaczy stan predeliryjny
 • jakościowe zaburzenia świadomości icd
 • predeliryjny
 • zaburzenia jakosciowe swiadimosci
 • zaburzenia jakosciowe swuadomosci
 • zaburzenie ilosciowe swiadomosci
 • zezpół przeddeliryjny