Psychiatria.

Mimo różnych postaci charakteropatii i wyraźnych odmienności, można ogólnie przyjąć, iż są to przede wszystkim zaburzenia procesów emocjonalna-popędowych oraz zdolności ukierunkowania, integracji i kontroli działania.
Przykładem zaburzeń osobowości typu charakteropatycznego jest m.in.charakteropatia u niektórych chorych na padaczkę z typową drażliwością, skłonnością do wygotowanych reakcji emocjonalnych i do zalegania afektu, oraz ze swoistą drobiazgowością.
Podając ogólną charakterystykę zespołu psychcorganicznego wspomniano, że świadczy on o rozlanym (globalnym) uszkodzeniu tkanki mózgowej.
Od tak rozumianego zespołu udrożnia się niekiedy zespół miejscowego uszkodzenia mózgu (las himlokale Psychosyndrom opisany przez Bleulera) .
Zespół ten, mimo różnego umiejscowienia uszkodzenia (np.w obrębie płata czołowego, skroniowego lub ciemieniowego warunkuje pewne odrębności obrazu klinicznego) , wykazuje cechy wspólne.
A mianowicie, w poszczególnych przypadkach miejscowego uszkodzenia mózgu występują zaburzenia procesów emocjonalnych, popędów i napędu psychicznego, cc zbliża wyraźnie ten zespół do zespołu psychoendokrynulogicznego, a zarazem du charakteropatii.
Stwierdzenie zespołu miejscowego uszkodzenia mózgu ma znaczenie ogólnikowe, ale zapoczątkowuje postępowanie diagnostyczne, dzięki czemu można doprowadzić do ścisłego ustalenia objawów klinicznych i, w miarę możliwości, du określenia ich przyczyn.
Zespół amnestyczny Korsakowa jest jedną z postaci zespołu psychoorganicznegospowodowanego znacznym uszkodzeniem mćzgu.
Na obraz kliniczny składają się objawy typowe dla otępiennej postaci zespołu psychoorganicznegoze szczegulnym nasileniem zaburzeń pamięci i orientacji.
Głębokiemu upośledzeniu ulega zdolność zapamiętywania, w tym również ważnych wydarzeń bieżących, które dopiero co miały miejsce, jak również zdolność przypominania.
Rozległe luki pamięciowe chory wypełnia konfabulacjami, często o treści absurdalnej.
Chorzy przejawiają nastrój tępy, płytkoeuloryczny lub dysforyczny.
Jedna z psychoz alkoholowych przebiega w postaci zespołu Korsakowa.
Przyczyną zespołu Korsakowa bywa też ciężkie zatrucie tlenkiem węgla lub innymi środkami toksycznymi.
W zespole amnestycznym uwarunkowanym czynnikami toksycznymi (i niedoborem witamin) rozwija się zwykle zapalenie wielonerwowe.
Omawiany zespół może również powodować mechaniczne uszkodzenie mózgu (zespół amnestyczny pourazowy) .

nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree