Pseudohalucynaje są najczęściej wzrokowe, tj.typu wyobrażeń, i słuchowe, a więc słowne.

W tym ostatnim przypadku ma miejsce ugłośnienie własnych myśli chorego: chory, wbrew woli, słyszy myśli, jakby wypowiadane w jego głowie i uparcie narzucające się np.przekleństwa, oderwane słowa, zarzuty kierowane do niego.
Tych myśli chory nie słyszy uchem, lecz niejako, wewnętrznie’: do chorego np.przemawia, głos sumienia”Zgodnie z tym, co powiedziano dotychczas, należałoby pseudohalucynacjesłowne zaliczyć do zaburzeń myślenia, a nie do zaburzeń spostrzegania.
Uwaga ta jest słuszna, ale nie ma jednak zasadniczego znaczenia, jeżeli pamiętamy, że myślenie i spostrzeganie stanowią łącznie procesy poznawcze, a każdy podział, który próbuje ująć i klasyfikować zjawiska dynamiczne, jest z konieczności mniej lub bardziej sztuczny.
Pseudohalucynacje występują w psychozach schizofrenicznych, w zaburzeniach świadomości typu oncjroidalnego, a czasem w stanach depresyjnych.
Pseudohalucynajom poświęcono nieco więcej miejsca ze względu na pewne niejasności i nieporozumienia, jakie powstały wokół tego terminu.
Określenie pseudohalucynacji, z którym można się spotkać, iż są to głosy (omamy) , których źródło chory umiejscawia wewnątrz swego organizmu, jest nie tyle uproszczeniem, ile zniekształceniem pojęcia pseudohalucynacji.
Halucynoidy Mu (lacwzides) są to wrażenia lub spostrzeżenia powsrające bez bodźców działających z zewnątrz: doznania te chory ocenia krytycznie, uważa je za objaw chorobowy.
Zachodzi zatem zasadnicza różnica między omamami a halucynoidami, polegająca na krytycznej ocenie tych ostatnich: nie towarzyszy im mylny sąd realizujący.
Halucynoidy występują w niektórych przypadkach padaczki i guzów mózgu, ujmując ogólnie, są zwykle wyrazem zmian organicznych mózgu.
Halucynoidy wchodzą w zakres zaburzeń psychosensorycznych, które krętka scharakteryzowano poniżej.
Zaburzenia psychosensoryczne polegają m in.na występowaniu, zwykle krótkotrwałym, takich halucynoidów, jak błyski, smugi, szmery, dziwaczny smak, przykry lub niezwykły zapach.
Treść tych zaburzeń spzstrzegania bywa również bardziej zróżnicowana.
Do chorego dociera muzyka, głosy, dostrzega on przedmioty, osoby, które-podobnie jak w przypadku doznań elementarnych-są nieraz zmienione pod względem kształtu, tj.zdają się być bardzo małe (mikropsje) lub wyolbrzymione (makropsje) .
Objawy te, występujące napadowa (napady psychosensoryczne) , są charakterystyczne dla padaczki ze zmianami w płacie skroniowym.
W czasie napadu psychosensorycznegc świadomość chorego jest zwykle przymglona, ale nie występują jakościowe zaburzenia świadomości.
Chory ocenia krytycznie, zwłaszcza po ustąpieniu napadu, zaburzenia, jakim uległ: dlatego w tych przypadkach mówimy nie o omamach, lecz o halucynoidach.
Zaburzenia psychosensoryczne polegają również na pozornej zmianie kształtu, wielkości, barwy spostrzeganych przedmiotów oraz na zmianie ich położenia i odległości względem siebie.
Czasem chory odczuwa falowanie podłogi czy chodnika lub dostrzega obsuwanie się sufitu.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • halucynoidy
  • mikropsje u dzieci
  • pseudochalucynacje
  • pseudohalucynacje wzrokowe