4. Przyczyny skierowania dzieci do poradni psychologicznych | Psychologia kliniczna

4. Przyczyny skierowania dzieci do poradni psychologicznych

, O częstości występowania poszczególnych rodzajów zaburzeń w zachowaniu i trudności przystosowawczych u dzieci i młodzieży można też zorientować się na podstawie zestawień dotyczących przyczyn skierowa-
2 Sygnalizujemy tylko te zagadnienia, gdyż są one omawiane obszernie w podręcznikach psychologii rozwojowej i wychowawczej.
nią dziecka do poradni. Oczywiście, istnieją różne poradnie o odmiennym zakresie działania, a ich nazwy oraz instytucje, którym podlegają, sugerują pewien określony sposób opieki nad skierowanymi do nich dziećmi. Organizacja opieki nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży nie jest jednolita na całym świecie i trudno porównywać formy poradnictwa w krajach różniących się pod względem kulturowym, politycznym i go-spodarczym. Zakres działania poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży jest też zależny od tego, czy dana placówka spełnia wyłącznie zadania usługowe, czy też nastawiona jest na szkolenie przyszłych pracowników w tej dziedzinie, a więc na realizację celów dydaktycznych, czy wreszcie stawia sobie określone zamierzenia naukowo-badawcze.
Dzieci są kierowane do poradni psychologicznych przez nauczycieli. i wychowawców lub też przyprowadzają je tam z własnej inicjatywy rodzice zaniepokojeni ich zachowaniem się. Sytuacja przedstawia się tu zupełnie inaczej niż u dorosłych, którzy szukają porady lekarza, gdy czują się źle. Dziecko bardzo rzadko skarży się na złe samopoczucie i nie odczuwa na ogół swych objawów jako odbiegających od normy sposobów zachowania.
Jakie są przyczyny skierowania dzieci do poradni? Ukażemy je na podstawie materiałów pochodzących z Poradni Wychowawczo-Leczniczej
Tabela 3.
Przyczyny skierowania dzieci do Poradni Wychowawczo-Leczniczej UJ w Krakowie, za okres .1964-1967
Dzieci w wieku przedszkolnym są przeważnie przyprowadzane do Poradni przez rodziców, z ich inicjatywy, w sporadycznych przypadkach kieruje je przedszkole. Znacznie wyższa jest liczba zgłoszeń w wieku szkolnym i to już począwszy od klasy II, gdy pojawiają się trudności w nauce i w przystosowaniu do wymagań nauczycieli. Przyczyną dużej liczby zgłoszeń są również zaburzenia emocjonalne w okresie dorastania. W porównaniu z poprzednimi latami zmieniła się proporcja chłopców i dziewcząt: w 1957 r. na 100 pacjentów przypadło 72 chłopców i 28 dziewcząt (Susułowska M., 1957).
Na ogół powodem zgłoszenia dziecka do poradni nie są lżejsze konflikty i trudności wychowawcze: upór, nieposłuszeństwo lub drobne kłamstwa, lecz naprawdę alarmowa sytuacja: zamach samobójczy, nagłe obniżenie postępów w nauce, konflikt z prawem. Oczywiście, trudności trwają zazwyczaj od dłuższego czasu, rodzice szukają jednak pomocy w ich przezwyciężeniu dopiero wówczas, gdy zaburzenia w zachowaniu się dziecka ujawniają się z całą siłą i gwałtownością. Wśród przyczyn skierowania dziecka do poradni liczne są przypadki niepowodzeń szkolnych. Rodzicom zależy bardzo na tym, aby dzieci uczyły się dobrze, uważają bowiem, iż nauka stanowi przygotowanie do życia, otwiera możliwości zawodowe i tym samym zapewnia powodzenie w życiu. Jeśli nawet podają oni jako
przyczynę zasięgnięcia porady nerwowość dziecka, wiążą jej przejawy z niemożnością uczenia się, która prowadzi do słabych postępów w nauce.
Przyczyny zgłoszenia dziecka do Poradni nie zawsze pokrywają się z diagnozą psychologiczną i psychiatryczną, chociaż zachodzi tu w sumie dodatnia korelacja. Powody podawane przez rodziców są tylko punktem wyjścia dla ustalenia rozpoznania.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • powód zgłoszenia dziecka do poradni
 • powód skierowania dziecka do poradni
 • powód skierowania do poradni
 • przyczyny skierowania dziecka do poradni
 • najczęstsze przyczyny zgłoszeń do poradni psychologiczno pedagogicznej
 • powód zgłoszenia do poradni
 • informacja wstepna o dziecku kierowanym do poradni
 • powód zgłoszenia ucznia do poradni
 • powody skierowania do poradni psychologiczno pedagogicznej
 • przyczyny skierowania do poradni
 • powód zgłoszenia dziecka do akademi
 • skierowanie do poradni psychologiczno trudności w nauce
 • powód skierowania ucznia do poradni
 • powod skierowania dziecka do porasdni
 • powód zgłoszenia dziecka jak napisać
 • powód zgłoszenia do poradni psychologiczno pedagogicznej
 • jakie dzieci kierowane sa do poradni psychologicznej
 • powód zgłoszenia ucznia do poradni psychologiczno-pedagofgogicznej
 • powody opis powodu zgłoszenia dziecka do pedagoga
 • powody skierowania dziecka do poradnik
 • problemy dzieci kieroane do poradni
 • opis dziecka do poradni
 • przyczyny zgłoszenia dziecka do poradni
 • skierowanie dziecka z przedszkola do poradni
 • powody skierowania dziecka do poradni
 • główny powód zgłoszenia do poradni
 • powód zgłoszenia dziecka do poradni przyklad
 • powod zgloszenia dziecka do ogniska wychowawczego
 • skierowanie do poradni psychologicznej
 • jak napisać główny powód zgłoszenia do poradni
 • powody kierowania do poradni
 • jak napisać powód zgłoszenia do poradni psychologicznej
 • przyczyny skierowania dziecka do PPPP
 • jak opisać powód zgłoszenia dziecka do poradni
 • yhs-lavasoft
 • do poradni psychologiczno-pedagogicznej powod zgloszenia problemy w nauce
 • skierowanie przedszkolaka do poradni
 • dziecko kierowane do poradni psychologicznej
 • powód kierowania dziecka do poradni
 • powod skierowania do poradni pedago
 • jak opisać przyczynę zgłoszenia dziecka do poradni psychologicznej
 • główny powód zgłoszenia do psychloga
 • jak skierowac dziecko do ppp?
 • jak skierować dziecko do psychologa
 • jak wypełmić zgłoszenie dziecka do poradni psychologicznej
 • zgloszenie na badanie do poradni jaki powod
 • jakie moga byc cele zgloszenia do poradni psycholog
 • jak skierowac dziecko do poradni
 • informacja nauczyciela o dziecku kierowanym do poradni z zaburzeniami
 • główny powod zgłoszenia dziecka do paradni

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

DZIECI EPILEPTYCZNE
4. Przyczyny skierowania dzieci do poradni psychologicznych
3. Zaburzenia w zachowaniu się dzieci normalnych
2. Klasyfikacja
ZAGADNIENIA OGÓLNE
WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGU KLINICZNO-WYCHOWAWCZEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
PSYCHOKOKEKTURA ZABURZEŃ REAKTYWNYCH NA PODŁOŻU NIEDOROZWOJU UMYSŁOWEGO I ZMIAN ORGANICZNYCH
FORMY ODpZIAŁYWANIA PSYCHOKOREKCYJNBGO W PSYCHOZACH ENDOGENNYCH
WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI ODDZIAŁYWANIA PSYCHOKOREKCYJNEGO W KLINICE PSYCHIATRYCZNEJ
PROBLEMY ZWIĄZANE Z KONTROLĄ DYNAMIKI ZABURZEŃ ZACHOWANIA ORAZ KONTROLĄ EFEKTÓW TERAPEUTYCZNYCH

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 August 16, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna