ZASADY ETYCZNE I DEONTOLOGICZNE POLSKIEGO FARMACEUTY | Psychologia kliniczna

ZASADY ETYCZNE I DEONTOLOGICZNE POLSKIEGO FARMACEUTY

WST~P Niniejsze zasady stosują się do farmaceutów, których działalność związana jest
z produkcją, przechowywaniem, badaniem jakości oraz dystrybucją środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.
Zasady te stosuje się też do farmaceutów, którzy podejmują prace usługowe, badawcze, naukowe i dydaktyczne w zakresie farmacji i nauk pokrewnych, jak również w organach administracji państwowej na stanowiskach wymagających specjalistycznej wiedzy farmaceutycznej.
Wyżej wymienione czynności w rozumieniu niniejszego dokumentu traktowane są jako wykonywanie zawodu farmaceuty.
CZEŚĆ OGÓLNA Art. 1
Etyka farmaceutyczna określa obowiązki moralne związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty w zakresie przestrzegania praw człowieka i dbania o godność zawodu.
Art. 2
Zawodowe lub pozazawodowe postępowanie naruszające wiarygodność
zawodu jest nanoszeniem etyki farmaceutycznej.
Art. 3
Farmaceuta, podejmując wykonywanie zawodu, świadomie i dobrowolnie przyjmuje obowiązek uczestniczenia w działaniu na rzecz zdrowia społeczeństwa w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych.
Art. 4
Farmaceuta wypełnia swe zadania z szacunkiem dla życia i godności istoty
ludzkiej.
Art. 5
Powołaniem farmaceuty jest udział w profilaktyce i bezpiecznej farmakoterapii, poprawiającej jakość życia człowieka.
Art. 6
Farmaceuta odpowiada osobiście za wykonywaną pracę.
202

Jeżeli wlaściwe przepisy warunkujq uprawnienie do wykonywania czynno:~ci fachowych farmaceuty odbyciem praktyki podyplomowej, odpowiedzialność zawodowq za praktykanta reguluje Art. 23.
Art. 7
Farmaceuta, wykonując swoje zadania, musi mieć wolność postępowania zgodnego ze swym sumieniem. Nie powinien on pozwolić na narzucenie sobie postawy zawodowej niezgodnej z przepisami niniejszych zasad etycznych i deontologicznych i z aktualnym poziomem wiedzy.
Art. 8
Farmaceuta w pracy zawodowej powinien wnosić czynny wkład w zapewnienie opieki farmaceutycznej i kształtowanie właściwej polityki zdrowotnej.
Art. 9
Farmaceuta wykonujący obowiązki zawodowe przedkłada dobro chorego nad własne korzyści. Niedopuszczalne jest postępowanie mające na celu uzyskiwanie niesłusznych korzyści materialnych.
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Zasady postępowania farmaceuty-aptekarza Art. 10
Apteka jest jednostką użyteczności publicznej, w której niejednokrotnie dochodzi do pierwszego kontaktu pacjenta z ochroną zdrowia. Dlatego też, obok realizacji recept, pełni ona doniosłą rolę społeczną w procesie samoleczenia ludności i upowszechnianiu prozdrowotnego trybu życia. Nakłada to na farmaceutę-aptekarza szczególne obowiązki etyczne i deontologiczne.
Art. 11
Obowiązki, o których mowa w Art. 10 zawiera Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązkiem farmaceuty-aptekarza jest przestrzeganie zasad tam zawartych.
Zasady postępowania wobec zawodu
Art. 12
Farmaceuta powinien uczestniczyć w działalności narodowych, a za ich pośrednictwem lub osobiście – międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych i zawodowych, których celem jest wdrażanie postępu naukowego i technicznego oraz
203
~.,….r

doskonalenie rozwiązań prawnych i filozoficznych w farmacji. Art. 13
Farmaceuta powinien cenić i szanować swój zawód i dbać o jego godność. W pracy zawodowej i w ‘zyciu prywatnym powinien postępować tak, aby budzić szacunek i zaufanie.
Art. 14
Wszelkie profesjonalne wystąpienia w środkach przekazu powinny podnosić zaufanie do farmacji poprzez popularyzację nauki i zawodu, jak również szerzenie oświaty zdrowotnej. Publikacje takie powinny być rzetelne i pozbawione znamion sensacj i.
Art. 15
Farmaceuta obowiązany jest otaczać szacunkiem historię i tradycję zawodu i nauki oraz wykazywać dbałość o zabytki kultury materialnej farmacji.
Art. 16
Farmaceuta dba o stan swego miejsca pracy i wyposażenia technicznego tak, aby pozwalały one na wykonywanie powierzonych zadań na właściwym poziomie. Zasady postępowania wobec nauki
Art. 17
Farmaceutę – pracownika nauki obowiązują zasady dobrych obyczajów w nauce, zawarte w dokumencie: ” Dobre obyczaje w nauce – zbiór zasad i wytycznych “, Warszawa 1994, przyjętym przez Komitet Etyki w Nauce Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
Art. 18
W okresie działalności zawodowej farmaceuta ma obowiązek pogłębiania wiedzy poprzez śledzenie piśmiennictwa fachowego, jak również uczestniczenia w pracach Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i innych towarzystw naukowych oraz dzielenia się osiągnięciami technicznymi i naukowymi o istotnym dla zawodu znaczeniu.
Art. 19
Farmaceuta powinien dążyć do uzyskania specjalizacji i stopni naukowych oraz stwarzać możliwości dokształcania zawodowego swoim kolegom i podwładnym, zwłaszcza jeżeli wyrażą oni wolę takiego dokształcania.
204

Art. 20
Farmaceuta uczestniczący w przeprowadzaniu doświadczeń na zvr’ powinien chronić je przed zbędnym cierpieniem i zapewnić im odpowiednie w bytu.
Zasady postępowania wobec czionków zawodu Art. 21
Farmaceuci powinni służyć sobie pomocą. Koleżeńską współpracę obowiązani są opierać na zasadzie wzajemnego szacunku, solidarności, lojalności i uczciwej konkurencji.
Jedynq uczciwq i dopuszczalna formq konkurencji międry farmaceutami jest konkurencja w zakresie doksztalcania sig i podnoszenia jakościowego i technicznego poziomu ustug zawodowych.
Art. 22
Farmaceuci mający większe doświadczenie zawodowe mają obowiązek przekazywania młodszym kolegom swojej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz zasad wspót’zycia społecznego i zawodowego.
Art. 23
Farmaceuta odpowiada za wszelkie crynności związane z lekiem, badaniem
analitycznym, procesem technologicznym i innymi formami wykonywania zawodu, je~eli na powierzonym stanowisku zlecił je personelowi fachowemu odbywającemu stai szkoleniowy pod jego kierunkiem. Odpowiada on również za takie czynności zlecone średniemu personelowi fachowemu, jeżeli właściwe przepisy nie przewidują w tym
wypadku samodzielnej odpowiedzialności średniego personelu.
Art. 24
Farmaceuta kształcący studentów i słuchaczy pomaturalnych szkół medycznych ma obowiązek kierowania się najlepsza wiedzą zawodowo-naukową, obiektywizmem, życzliwością i należytym szacunkiem, postępując Zgodnie z niniejszymi zasadami etycznymi i deontologicznymi.
Art. 25
Faemaceuta powinien okazywać należyty szacunek i nieść pomoc seniorom
zawodu oraz niepełnosprawnym koleżankom i kolegom.
205

Zasady postępowania wobec przedstawicieli innych zawodów Art. 26
Farmaceuta wspótpracę swoją z przedstawicielami innych zawodów medycznych i niemedycznych powinien opierać na zasadzie partnerstwa i doceniania roli oraz kompetencji przedstawicieli tych zawodów.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zasady etyczne i deontologiczne polskiego farmaceuty
 • zbiór zasad etyczno-deontologicznych polskiego farmaceuty
 • reklama środków farmaceutycznych a etyka farmaceuty jacek keller
 • etyka zawodowa farmaceutów
 • kodeks deontologiczny
 • psychologia-kliniczna likala com zasady-etyczne-i-deontologiczne-polskiego-farmaceuty
 • etyka zawodowa farmaceuty
 • zasady deontologiczne
 • Zasady Etyki farmaceuty
 • zasady etyczne i deontologiczne farmaceuty polskie towarzystwo farmaceutyczne
 • zasady etyczne dla zawodu technik farmaceutyczny
 • Psychologia po farmacji
 • psychologia - etyka zawodowa farmaceuty
 • regulacje deontologiczne
 • technik farmaceuta etyczne
 • Zachowanie Etyczne farmaceuty
 • zasady deontologii stosunek do życia ludzkiego i godności ludzkiej
 • zasady etyczne dla zawodu farmaceuta
 • zasady etyczne w aptekarstwie
 • zasady etyki w zawodach usługowych
 • zaufanie do farmacji
 • zbióe zasad etyczno-deontologicznych polskiego farmaceuty
 • zbiór zasad etycznych prawnika
 • etyka zawodowa w technikum farmacji
 • deontologia etyka zawodu farmaceuta
 • deontologia kultury farmaceuta
 • dysrtybucja farmaceutyczna a administracja
 • etyka farmaceuty
 • etyka technika farmaceuty
 • etyka technika farmaceutycznego
 • etyka w zawodzie technik farmaceuta
 • etyka w zawodzie technika farmacji
 • etyka zawodowa deontologia w administracji
 • psychologia farmacja
 • etyka zawodu farmaceutycznego
 • etyki deontologiczne
 • farmacja etyka farmaceutyczna deontologia
 • gdzie są zawarte zasady deontologii
 • kodeks etyki farmaceuty-aptekarza rzeczypospolitej polskiej
 • kodeks farmaceutycznej etyki
 • przykład etyki deontologicznej
 • Czy kodeks etyki Aptekarza dotyczy techników farmacji
 • psychologia czy farmacja

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Kości pojawiły się gdy organizmy wyszły z wody.
Twierdzą, że są śledzeni przez jakąś organizację polityczną, terrorystyczną, wywiadowczą itd.
Brak aktywności i bezczynność chorzy usprawiedliwiają różnymi dolegliwościami hipochondrycznymi.
Postacie kliniczne.
Budowa kości :
Dysfunkcja społeczna.
Wskazują na to badania retrospektywne.
Kryteria diagnostyczne schizofrenii.
Integracyjna działalność mózgu na przykładzie wybranych układów organizmu ludzkiego.
Inne objawy charakterystyczne dla schizofrenii.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 July 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna