CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA | Psychologia kliniczna

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC CHOREGO
Art. 9
Aptekarz wykonujący swe obowiązki zawodowe zobowiązany jest do:
1. udzielenia jednakowo troskliwej pomocy fachowej wszystkim zwracającym ‘, się o nią osobom;
2. udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w ramach posiadanej wiedzy fachowej;
3. udzielania niezbędnych porad w doborze leków nie wymagających recepty lekarskiej;
4. odmawiania wydawania środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i innych artykułów, jeśli ma podstawę przypuszczać, że zostaną one użyte przez nabywcę, lub osoby trzecie z zamiarem zaszkodzenia zdrowiu;
5. odmawiania wydania środków farmaceutycznych i innych materiałów medycznych na receptę, która budzi zastrzeżenia co do autentyczności lub prawidłowego wystawienia;
6. w miarę posiadanych wiadomości udzielania pacjentowi rzetelnej i zrozumiałej informacji o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych oraz innych artykułach.
Art. 10
Aptekarza obowiązuje zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości o chorym i jego otoczeniu, uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, z wyjątkiem przypadków określonych prawem.
190

Art. 11
Aptekarz ma prawo i obowiązek odmówić wykonania crynności Taw~odo~r~. jeżeli jego stan psychofiryczny ogranicza sprawność i pełną odpowiedzialr~ść za te crynności, lub też warunki wykonywania pracy zagrażają jakości sporządrónego
bądź wydawanego leku.
Art. 12
W szczególnie uzasadnionych przypadkach aptekarz ma prawo w interesie
chorego odmówić wydania leku.
Art. 13
Jeżeli odmowa wydania leku nastąpiła z przycryny formalno-prawnej, aptekarz powinien podać pacjentowi powody takiej decyzji i wskazać sposób umożliwiający nabycie danego leku.
Art. 14
Aptekarz może za zgodą pacjenta zastąpić lek zapisany na recepcie lekiem synonimowym, informując zarazem zainteresowanego o różnicy w cenie.
Art. 15
Aptekarz powinien w każdym prrypadku troszcryć się o to, aby należność za jego usługi była rzetelna.
II. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC NAUKI
Art. 16
Aptekarz śledzi postęp nauki, stale uzupełnia swoje wiadomości i dba o utrrymanie umiejętności zawodowych na poziomie zgodnym z postępem nauki.
Art. 17
Aptekarz powinien dążyć do uzyskania specjalizacji i stopni naukowych, związanych z wykonywaniem zawodu. Powinien też stwarzać możliwości dokształcania zawodowego swoim kolegom i podwładnym.
Art. 18
Wszelkie odkrycia i spostrzeżenia związane z wykonywaniem swego zawodu aptekarz powinien publikować w prasie fachowej.
191

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

a. Przygotowanie do resocjalizacji
Plan resocjalizacji przewiduje:
Prognoza resocjalizacji
c. Przykłady diagnoz kliniczno-penitencjarnych
b. Metody diagnostyczne
l. Diagnoza penitencjarna
ZADANIA PSYCHOLOGA WIĘZIENNEGO
a. Opieka postpenitencjarna
e. Personel zakładu resocjalizacyjnego
b. Stosunek personelu do więźniów

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 July 28, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna