(typologia osobowości: | Psychologia kliniczna

(typologia osobowości:

nauka o typach osobowości ustalająca kryteria ich klasyfikacji.
Do najstarszych należy t.
Hipokratesa (sangwinicy, flegmatycy, cholerycy i melancholicy).
Jedną z bardziej znanych jest t.
Kretschmera, reprezentująca t. konstytucjonalną (somatopsychiczną), łączącą budowę ciała (pykniczną, leptosomiczną, asteniczną, atletyczną i dysplatyczną)z cechami osobowości (cyklotymia, iksotymia, epileptotymia, schizotymia), później rozbudowana i zmodyfikowana.
ubezwłasnowolnienie, oznacza pozbawienie lub ograniczenie zdolności działań prawnych danej osoby na mocy orzeczenia sądowego.
W polskim prawie cywilnym istnieje u.
całkowite i częściowe.
Stosuje się je u chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo albo dotkniętych innym rodzajem zaburzeń psychicznych (pijaństwo, narkomania), którzy nie są w stanie kierować swoim postępowaniem.
uczuciowość: pojęcie zbiorcze obejmujące całość życia uczuciowego (afektywnego, emocjonalnego)człowieka, tj. uczucia pierwotne, czyli popędy (u, protopatyczne, instynkty), archaiczne (prelogiczne)i u, wyższe.
upojenie alkoholowe patologiczne, ebmur pmclcgioc zalicza się do-stanów wyjątkowych, jest jedną z psychoz alkoholowych i stanowi ostry stan psychotyczny, o obrazie zamroczenia, zwykle krótkotrwały, wywołany zatruciem alkoholem, niekiedy spożyciem niewielkiej ilości alkoholu, występujący u osób predysponowanych, np. lekką encefalopatią, u których nastąpił splot różnych czynników: wyczerpanie fizyczne, stres psychospołeczny, niewyspanie, wygłodzenie, rekonwalescencja po przebyciu choroby zakaźnej, ogólnej itp. lLp, występuje raz w życiu, rzadziej częściej.
upojenie senne, syn, zryw posenny, stan zamroczenia przysennego, zespół Elpenora (elpenoryzm): krótkotrwały stan psychotyczny, wyrażający się jakościową zmianą świadomości typu zamroczeniowego, pojawiający się po nagłym obudzeniu u osób szczególnie predysponowanych (zbieżność kilku czynników: osobnicza skłonność, stan wyczerpania, zmęczenia, okres rekonwalescencji pu ciężkich chorobach).
Zalicza się do er stanów wyjątkowych.
upośledzenie umysłowe, syn, niedorozwuj umysłowy, oligofrenia, obniżenie sprawności umysłowej: powstały w okresie rozwojowym stan charakteryzujący się istotnie niższą od przeciętnej ogólną sprawnością intelektualną, związany z zaburzeniami jednego lub więcej procesów: dojrzewanie, uczenie się i przystosowanie społeczne.
Przez istotne odchylenie od przeciętnej rozumie się odchylenie większe od dwóch odchyleń standardowych, w większości stosowanych testów oznacza to poziom umysłowy niższy od 70 punktów-ilorazu inteligencji.
urumsmus s homoseksualizm.
urojenia, delasizwer: patologiczne twory sfery myślenia oznaczające błędne sądy, kłócące się z doświadczeniem jednostki i otoczenia (kłócące się z rzeczywistością), uważane przez chorego za prawdziwe, oporne na wszelką perswazję, a więc na dostarczane dowody ich błędności.
urojenia bogactwa: odmiana urojeń wielkościowych, polegających na przekonaniu o rzekomym posiadaniu wielkiego majątku, pieniędzy.
Występują w stanach maniakalnych, w psychozach schizofrenicznych i w psychozach na podłożu organicznym.
urojenia depresyjne: tym terminem określa się grupę u, występujących w zespołach depresyjnych o różnej etiologii, przede wszystkim w depresji endogennej w przebiegu.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • typy osobowości psychologia kliniczna
 • iksotymia
 • typolagie w psychologii klinicznej
 • cyklotyma
 • sprangerowska typologia osobowości
 • typologia psychoz
 • typologia w psychologii klnicznej
 • uczuciowość protopatyczna
 • zespol elpenora leczenie
 • zespol przysennego elpenora
 • zespół elpenora
 • zespół elpenora leczenie
 • zryw polsenny elpenora

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Proces chorobowy toczy się najczęściej w okolicach czołowych mózgu
Zaburzenia psychiczne zwykle wyprzedzają zaburzenia neurologiczne.
Sporadycznie pojawiają się napady drgawkowe.
Kila układu nerwowego.
Zakażenia bakteryjne.Wirusowe zapalenia opon mózgowa-rdzeniowych i mózgu.Zakażenia grzybicze występują w Polsce rzadko.
Zmiany czynności mózgu w następstwie różnych czynników etiologicznych a zaburzenia psychiczne.
Zaburzenia psychiczne w neuroinfekcjach.
Powikłania psychotyczne w guzach wewnątrzczaszkowych.
Typowy dla uszkodzenia międzymózgowia jest tzw.zespół międzymózgowiowy(diencefaliczny).
Czynniki genetyczne w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 31, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna