(typologia osobowości: | Psychologia kliniczna

(typologia osobowości:

nauka o typach osobowości ustalająca kryteria ich klasyfikacji.
Do najstarszych należy t.
Hipokratesa (sangwinicy, flegmatycy, cholerycy i melancholicy).
Jedną z bardziej znanych jest t.
Kretschmera, reprezentująca t. konstytucjonalną (somatopsychiczną), łączącą budowę ciała (pykniczną, leptosomiczną, asteniczną, atletyczną i dysplatyczną)z cechami osobowości (cyklotymia, iksotymia, epileptotymia, schizotymia), później rozbudowana i zmodyfikowana.
ubezwłasnowolnienie, oznacza pozbawienie lub ograniczenie zdolności działań prawnych danej osoby na mocy orzeczenia sądowego.
W polskim prawie cywilnym istnieje u.
całkowite i częściowe.
Stosuje się je u chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo albo dotkniętych innym rodzajem zaburzeń psychicznych (pijaństwo, narkomania), którzy nie są w stanie kierować swoim postępowaniem.
uczuciowość: pojęcie zbiorcze obejmujące całość życia uczuciowego (afektywnego, emocjonalnego)człowieka, tj. uczucia pierwotne, czyli popędy (u, protopatyczne, instynkty), archaiczne (prelogiczne)i u, wyższe.
upojenie alkoholowe patologiczne, ebmur pmclcgioc zalicza się do-stanów wyjątkowych, jest jedną z psychoz alkoholowych i stanowi ostry stan psychotyczny, o obrazie zamroczenia, zwykle krótkotrwały, wywołany zatruciem alkoholem, niekiedy spożyciem niewielkiej ilości alkoholu, występujący u osób predysponowanych, np. lekką encefalopatią, u których nastąpił splot różnych czynników: wyczerpanie fizyczne, stres psychospołeczny, niewyspanie, wygłodzenie, rekonwalescencja po przebyciu choroby zakaźnej, ogólnej itp. lLp, występuje raz w życiu, rzadziej częściej.
upojenie senne, syn, zryw posenny, stan zamroczenia przysennego, zespół Elpenora (elpenoryzm): krótkotrwały stan psychotyczny, wyrażający się jakościową zmianą świadomości typu zamroczeniowego, pojawiający się po nagłym obudzeniu u osób szczególnie predysponowanych (zbieżność kilku czynników: osobnicza skłonność, stan wyczerpania, zmęczenia, okres rekonwalescencji pu ciężkich chorobach).
Zalicza się do er stanów wyjątkowych.
upośledzenie umysłowe, syn, niedorozwuj umysłowy, oligofrenia, obniżenie sprawności umysłowej: powstały w okresie rozwojowym stan charakteryzujący się istotnie niższą od przeciętnej ogólną sprawnością intelektualną, związany z zaburzeniami jednego lub więcej procesów: dojrzewanie, uczenie się i przystosowanie społeczne.
Przez istotne odchylenie od przeciętnej rozumie się odchylenie większe od dwóch odchyleń standardowych, w większości stosowanych testów oznacza to poziom umysłowy niższy od 70 punktów-ilorazu inteligencji.
urumsmus s homoseksualizm.
urojenia, delasizwer: patologiczne twory sfery myślenia oznaczające błędne sądy, kłócące się z doświadczeniem jednostki i otoczenia (kłócące się z rzeczywistością), uważane przez chorego za prawdziwe, oporne na wszelką perswazję, a więc na dostarczane dowody ich błędności.
urojenia bogactwa: odmiana urojeń wielkościowych, polegających na przekonaniu o rzekomym posiadaniu wielkiego majątku, pieniędzy.
Występują w stanach maniakalnych, w psychozach schizofrenicznych i w psychozach na podłożu organicznym.
urojenia depresyjne: tym terminem określa się grupę u, występujących w zespołach depresyjnych o różnej etiologii, przede wszystkim w depresji endogennej w przebiegu.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • iksotymia
 • typolagie w psychologii klinicznej
 • cyklotyma
 • zespół elpenora leczenie
 • zespół elpenora
 • zespol przysennego elpenora
 • zespol elpenora leczenie
 • uczuciowość protopatyczna
 • typologia w psychologii klnicznej
 • typologia psychoz
 • sprangerowska typologia osobowości
 • zryw polsenny elpenora

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Patogeneza i epidemiologia.
Wróćmy do naszego pacjenta z tym objawem chęci użycia ostrego narzędzia w celu unieszkodliwienia własnej matki i przyszłej żony
Definicje.
Zaburzenia osobowości.
Leczenie zaburzeń seksualnych.
W związku z tym nie tyle je tłumi, co zamienia
Pochwica Skurcz mięśni otaczających pochwę, powodujący zamknięcie wejścia do pochwy.
Obraz kliniczny zaburzeń seksualnych.
Zaburzenia psychiczne.
Ellis powiada, że tak naprawdę jest coś w. zachowaniu człowieka, co się nazywa schematem ABC.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 31, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna