paranoja, pwmoia, syn, obłęd: przewlekła psychoza cechująca się usystematyzowanymi urojeniami i innymi objawami psychopatologicznymi (np. zaburzeniami afektu, złudami pamięciowymi, monoideizmem itd. )przy nienaruszonej strukturze osobowości. psychiatria wojskowa, p. wojenna: | Psychologia kliniczna

paranoja, pwmoia, syn, obłęd: przewlekła psychoza cechująca się usystematyzowanymi urojeniami i innymi objawami psychopatologicznymi (np. zaburzeniami afektu, złudami pamięciowymi, monoideizmem itd. )przy nienaruszonej strukturze osobowości. psychiatria wojskowa, p. wojenna:

całokształt zagadnień ochrony zdrowia psychicznego na użytek armii w czasie pokoju, jak również podczas wojny.
psychoanaliza, syn, psychologia głębi: kierunek psychologii stworzony przez 2.
Freuda, zakładający istnienie zjawisk psychicznych nieświadomych, w tym nieświadomych motywów działania.
P. z punktu widzenia klinicznu-praktycznego jest nie tylko metodą badania, ale też jedną z metod psychoterapii.
psychobiologia: kierunek psychiatrii stworzony w USA przez Adolfa Meyera, podkreślający współudział w patogenezie chorób psychicznych czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych, wyraźnie jednak preferujący psychu-i socjogenezę zaburzeń psychicznych.
psychochirurgia: oznacza leczenie zaburzeń psychicznych metodami chirurgicznymi.
P. w klasycznym wydaniu (wprowadzona pod koniec lat trzydziestych)nie jest już stosowana.
Obecnie przeprowadza się niekiedy zabiegi stereotakqczne w wybranych jednostkach chorobowych.
psychodrama: jedna z technik psychoterapii, wprowadzona przez Mureno, stosująca rodzaj improwizacji teatralnej, w czasie której pacjent odgrywa scenki z własnego życia, ujawniając tłumione konflikty i inne emocje.
psychofizjologia, nauka badająca biologiczne (fizjologiczne)determinanty zachowania człowieka i związki między czynnościami psychicznymi a stanem somatycznym.
psychologia lekarska: dział psychologii zajmujący się całokształtem problematyki psychologicznej w relacjach lekarz-pacjent, psychologicznych mechanizmów zachowania się człowieka chorego, zastosowania psychologii do różnych dziedzin medycyny.
psychopatia, syn, zaburzenia osobowości, osobowość nieprawidłowa: oznacza odchylenia w zakresie charakteru, temperamentu i życia popędowego, nie osiągające rozmiarów psychozy, zdeterminowane czynnikami dziedziczna-konstytucjonalnymi.
Termin, ze względu na wydźwięk pejoratywny, jest stopniowo eliminowany z psychiatrii.
psychoterapia: lecznicze oddziaływanie środkami psychologicznymi, dysponujące różnymi metodami i technikami w zależności od podstaw teoretycznych, a także celów terapii.
psychoza: zgodnie ze starszą definicją WHO OCD-9)jest zaburzeniem psychicznym w poważnym stopniu ograniczającym wgląd, zdolność radzenia sobie ze zwykłymi wymaganiami życia lub utrzymania właściwego kontaktu z rzeczywistością.
Należy dodać, że w odróżnieniu od–nerwic, w psychozach mamy do czynienia z jakościowymi zaburzeniami psychicznymi: jakościowe zaburzenia osobowzści, świadomości, myślenia, spostrzegania, życia uczuciowego itd.
W obecnej klasyfikacji ICD-10 nie występuje podział na psychozy i nerwice.
psychozy endogenne: grupa zaburzeń psychicznych o etiologii nieznanej, ktżm hipotetycznie wiązana jest z występowaniem wrodzonych (prawdopodobnie genetycznych)defektów czynności o u n. pochodzenia metabolicznego-endogenia.
psychoza Korsakowa, alkoholowy zespół amnestyczny Korsakowa: rozwija się w przebiegu przewlekłego alkoholizmu jako następstwo zaburzeń metabolicznych o etiologii toksycznu-niedoborowej (witamin), bywa zejściem majaczenia drżennego, z punktu widzenia obrazu klinicznego chudzi o zespół otępienny z lukami pamięciowymi wypełnionymi kunfabukcj am i.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • psychiatria paranoja
 • paranoja psychiatria
 • przewlekła psychoza
 • psychoza a paranoja
 • psychoza o przewlekłym przebiegu
 • obled paranoja
 • obłed paranoja psychoza
 • obłęd w psychologii
 • paranoja urojenia stan psychozy
 • paranoja(obled) jak leczyc
 • psychozacy paranoja
 • psychozy endogenne
 • socjogeneza definicja

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Plemniki podążają w kierunku ujścia jajowodu.
Potrzebna informacja, choć niewątpliwie znana, nie pojawia się, co pogłębia uczucie niepokoju.
Niedoczynność pamięci i inne jej nieprawidłowości.
W schizofrenii depersonalizacji
W łańcuchach tego kwasu zapisana jest historia życia sięgająca 3,5 miliarda lat,
I w tym znajduje wyraz postawa symoniczna.
Kolejne, wielokrotne powtarzanie jakiegoś słowa nosi też nazwę iteracji.
Częste też są persewerację i werbigeracje.
U ludzi wszelkie aspekty imperatywu seksualnego można wytłumaczyć wpływem genów
Rozkojarzenie myśli łączy się czasem z przyspieszeniem toku myślenia.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 14, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna