paranoja, pwmoia, syn, obłęd: przewlekła psychoza cechująca się usystematyzowanymi urojeniami i innymi objawami psychopatologicznymi (np. zaburzeniami afektu, złudami pamięciowymi, monoideizmem itd. )przy nienaruszonej strukturze osobowości. psychiatria wojskowa, p. wojenna: | Psychologia kliniczna

paranoja, pwmoia, syn, obłęd: przewlekła psychoza cechująca się usystematyzowanymi urojeniami i innymi objawami psychopatologicznymi (np. zaburzeniami afektu, złudami pamięciowymi, monoideizmem itd. )przy nienaruszonej strukturze osobowości. psychiatria wojskowa, p. wojenna:

całokształt zagadnień ochrony zdrowia psychicznego na użytek armii w czasie pokoju, jak również podczas wojny.
psychoanaliza, syn, psychologia głębi: kierunek psychologii stworzony przez 2.
Freuda, zakładający istnienie zjawisk psychicznych nieświadomych, w tym nieświadomych motywów działania.
P. z punktu widzenia klinicznu-praktycznego jest nie tylko metodą badania, ale też jedną z metod psychoterapii.
psychobiologia: kierunek psychiatrii stworzony w USA przez Adolfa Meyera, podkreślający współudział w patogenezie chorób psychicznych czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych, wyraźnie jednak preferujący psychu-i socjogenezę zaburzeń psychicznych.
psychochirurgia: oznacza leczenie zaburzeń psychicznych metodami chirurgicznymi.
P. w klasycznym wydaniu (wprowadzona pod koniec lat trzydziestych)nie jest już stosowana.
Obecnie przeprowadza się niekiedy zabiegi stereotakqczne w wybranych jednostkach chorobowych.
psychodrama: jedna z technik psychoterapii, wprowadzona przez Mureno, stosująca rodzaj improwizacji teatralnej, w czasie której pacjent odgrywa scenki z własnego życia, ujawniając tłumione konflikty i inne emocje.
psychofizjologia, nauka badająca biologiczne (fizjologiczne)determinanty zachowania człowieka i związki między czynnościami psychicznymi a stanem somatycznym.
psychologia lekarska: dział psychologii zajmujący się całokształtem problematyki psychologicznej w relacjach lekarz-pacjent, psychologicznych mechanizmów zachowania się człowieka chorego, zastosowania psychologii do różnych dziedzin medycyny.
psychopatia, syn, zaburzenia osobowości, osobowość nieprawidłowa: oznacza odchylenia w zakresie charakteru, temperamentu i życia popędowego, nie osiągające rozmiarów psychozy, zdeterminowane czynnikami dziedziczna-konstytucjonalnymi.
Termin, ze względu na wydźwięk pejoratywny, jest stopniowo eliminowany z psychiatrii.
psychoterapia: lecznicze oddziaływanie środkami psychologicznymi, dysponujące różnymi metodami i technikami w zależności od podstaw teoretycznych, a także celów terapii.
psychoza: zgodnie ze starszą definicją WHO OCD-9)jest zaburzeniem psychicznym w poważnym stopniu ograniczającym wgląd, zdolność radzenia sobie ze zwykłymi wymaganiami życia lub utrzymania właściwego kontaktu z rzeczywistością.
Należy dodać, że w odróżnieniu od–nerwic, w psychozach mamy do czynienia z jakościowymi zaburzeniami psychicznymi: jakościowe zaburzenia osobowzści, świadomości, myślenia, spostrzegania, życia uczuciowego itd.
W obecnej klasyfikacji ICD-10 nie występuje podział na psychozy i nerwice.
psychozy endogenne: grupa zaburzeń psychicznych o etiologii nieznanej, ktżm hipotetycznie wiązana jest z występowaniem wrodzonych (prawdopodobnie genetycznych)defektów czynności o u n. pochodzenia metabolicznego-endogenia.
psychoza Korsakowa, alkoholowy zespół amnestyczny Korsakowa: rozwija się w przebiegu przewlekłego alkoholizmu jako następstwo zaburzeń metabolicznych o etiologii toksycznu-niedoborowej (witamin), bywa zejściem majaczenia drżennego, z punktu widzenia obrazu klinicznego chudzi o zespół otępienny z lukami pamięciowymi wypełnionymi kunfabukcj am i.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • psychiatria paranoja
 • przewlekła psychoza
 • paranoja psychiatria
 • psychoza o przewlekłym przebiegu
 • psychoza a paranoja
 • psychozy endogenne
 • psychozacy paranoja
 • obled paranoja
 • paranoja(obled) jak leczyc
 • paranoja urojenia stan psychozy
 • obłęd w psychologii
 • obłed paranoja psychoza
 • socjogeneza definicja

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Zespól pomroczny albo zamcoczeniowy
Jakościowe zaburzenia świadomości.
W różnicowaniu ze snem fizjologicznym bierzemy pod uwagę fakt, że senność patologiczna pojawia się niezależnie od rytmu dobowego,
Patologia pamięci
Ilościowe zaburzenia świadomości, czyli dotyczące przytomności.
Różnice między tymi terminami sraną się wyraźniejsze wówczas, gdy zajmiemy się zaburzeniamiświadomości.
Zaburzenia świadomości.
Pamięć zmysłowa
Oryginalność koncepcji etioepigenetycznej
Uwagi ogólne o ustaleniu rozpoznania.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 14, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna